Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.03.2019 - 13:53  //  aktualizácia: 05.03.2019 - 13:53  //  zobrazené: 2213

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Mgr. Elena Sochorová, Brezová 847/17, Senica

 

Dátum začatia konania:     4.3.2019         

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 2 ks drevín – tuja a náletová drevina

Dotknuté územie :

Miestny cintorín v Senici, č.  parcely 542/2 k.ú. Senica E - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    6.3. – 12.3.2019

 

 

 

 

 

V Senici   4.3.2019

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!