Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.03.2019 - 12:34  //  aktualizácia: 07.03.2019 - 12:34  //  zobrazené: 2150

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Irena Machová, Kvetná 1138/7, Senica

 

Dátum začatia konania:     6.3.2019         

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1ks drevín – smrek

Dotknuté územie :

Kvetná ul., pred rodinným domom č. 1138/7 v Senici, č.  parcely 1223/1 k.ú. Senica C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    8.3. – 14.3.2019

 

 

 

 

V Senici   7.3.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!