Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.03.2019 - 13:02  //  aktualizácia: 28.03.2019 - 13:05  //  zobrazené: 2399

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - pozemok registra E KN parc.č. 2027 o výmere 13412 m2,  evidovaný na Okresnom úrade Senica, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1137 pre katastrálne územie Prietrž, okres Senica, vlastník mesto Senica v spoluvlastníckom podiele ½. Účelom prenájmu je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku  Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ– PODHORIE, so sídlom Podhorie 367, 906 11 Prietrž, k poľnohospodárskemu využívaniu.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!