Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2019 - 13:28  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 13:33  //  zobrazené: 2290

Oznámenie o zámere mesta Senica zameniť svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica zameniť svoj majetok - 

časť pozemku CKN parc. č. 26/6 vo výmere 1276 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území  Senica, ktorá je vyznačená v geometrickom pláne č. 19/2019 ako diel 9 vo výmere 53 m2 vo  vlastníctve: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00 151 653, Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava

za časti pozemku CKN parc. č. 26/1 vo výmere 5123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území  Senica,  ktoré sú  vyznačené v geometrickom pláne č. 19/2019 ako diel 2 vo výmere 8 m2  a diel 3 vo výmere 20 mvo vlastníctve mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!