Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 15.12.2015 - 08:00  //  aktualizácia: 09.11.2017 - 14:37  //  zobrazené: 2428

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Senica

 

Cieľ projektu

 

Modernizáciou osvetľovacej sústavy odstrániť nevyhovujúci technický stav verejného osvetlenia v

meste Senica- časť Sotina, miestnych častí Kunov a Čáčov.

 

Špecifické ciele:

Optimalizovať energetickú náročnosť osvetľovacej sústavy v meste Senica a znížiť finančné náklady

spojené s údržbou zmodernizovaného verejného osvetlenia.

Výmena a doplnenie svietidiel a výložníkov so zaručením dodržania platných noriem na osvetlenie

komunikácií a zvýšenia bezpečnosti cestnej i pešej premávky.

 

Identifikácia projektu

ITMS kód projektu: 25120220622

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: 2 Energetika

Opatrenie:2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy: KaHR - 22VS - 1501

Výška NFP : 346 525,45 Eur

Obdobie realizácie: jún 2015 – máj 2016

 

Aktivity projektu

- modernizácia  verejného osvetlenia v meste Senica - miestnej časti Sotina, Kunov a Čáčov

- inštalácia 749 ks LED svietidiel

- výmena 518 výložníkov

 

Dopady projektu:

Výmenou LED svietidiel docielime úsporu energie 76,78 % oproti pôvodnému stavu pred rekonštrukciou (ročná úspora energie- 392 515,97 kWh, zníženie emisií CO2 produkovaných pri výrobe elektrickej energie - 98,91 t/rok)

 

 

Priebeh realizácie projektu:

http://www.senica.sk/index.php/pristup-k-informaciam-mainmenu-361/5859-modernizacia-verejneho-osvetlenie-ukonena

http://www.senica.sk/index.php/component/content/article/314-aktuality/5826-zaala-sa-alia-modernizacia-verejneho-osvetlenia

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!