Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.01.2022 - 13:32  //  aktualizácia: 25.01.2022 - 13:39  //  zobrazené: 132

Plán práce Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti na rok 2022

číslo:  |  dátum konania: 25.01.2022  |   zápisnica (pdf)

 

KOMISIA  PRE  PREVENCIU KRIMINALITY

A INEJ PROTISPOLOČENSKEJ  ČINNOSTI

PRI  MESTSKOM  ZASTUPITEĽSTVE  SENICA

 

 

PLÁN PRÁCE KOMISIE V ROKU 2022

 

 

Termín zasadnutia: 24. január2022 o 14.00 h

Program:

 1. Otvorenie
 1. Plán práce komisie na rok 2022
 1. Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste Senica na rok 2022
 1.  Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1.  Uznesenia

 

Termín zasadnutia :  21. február 2022 o 14.00 h

Program:

 

 1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení

 

 1. Informácia o spôsobe, vyhlásení a financovaní projektov z oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti z fondu PRO Senica

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 

 1. Plán práce komisie na rok 2022 - schválenie

 

 1. Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste Senica na rok 2022 - schválenie

 

 1. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 

 1.  Uznesenia

 

 

 

Termín zasadnutia : 21. marec 2022 o 14.00 h

Program:

 1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
 2. Informácia o zdravotno-výchovných aktivitách zameraných na prevenciu drogových    závislostí detí a mládeže  - Mgr. Adriana Dvouletá, RÚVZ Senica            
 1. Informácia zo zasadnutia Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti Okresného úradu Trnava – projekty MV SR -  Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica
 1. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1.  Uznesenia

 

Termín zasadnutia : 25. apríl 2022 o 14.00 h

Program:

 

 1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
 1. Posudzovanie a schvaľovanie predložených projektov z rozpočtu meste – fond PRO Senica                               
 1. Informatívna správa  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou

      Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ v Senici

 1. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1. Uznesenia

 

Termín zasadnutia: 23. máj 2022 o 14.00 h

Program:

 1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
 1. Informácia o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica

Mgr. Nina Gurinová, Záhorské osvetové stredisko

Ing. Silvia Sameková, Záhorská knižnica v Senici

 1. Informatívna správa o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality,    bezpečnosti občanov na území mesta       

Mgr. Stanislav Macák, Mestská polícia v Senici

 1. Informácia o príprave semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“
 2. Rôzne
 • Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1. Uznesenia

 

Termín zasadnutia: jún 2022   Záhorské osvetové stredisko Senica

Vernisáž výstavy výtvarných prác „Kto nás chráni“

 

 

Termín zasadnutia: 19. september 2022 o 14.00 h

Program:

 1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
 1. Informácia o príprave semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“

Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica

 1. Informácia o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality

Jaroslava Regásková, Okresná prokuratúra v Senici

 1. Informácia o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami

Mgr. Vladimíra Bahnová,  OR PZ v Senici

 1. Rôzne

      Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1. Uznesenia

 

 

 

Termín zasadnutia: 14. október 2022 o 14.00 h

Program:

 1. Otvorenie
 1. Informácia o problematike prevencie kriminality v podmienkach orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately                        

 PhDr. Zita Kubalaková, ÚPSVaR Senica

 1. Informácia o problematike výkonu trestov povinnej práce v podmienkach mesta Senica

Mgr. Andrea Kačabová, Okresný súd v Senici

 1. Rôzne

      Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

      Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1. Uznesenia

 

Termín realizácie: október, resp. november 2022

Projekt „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“

 

Termín zasadnutia: 21. november 2022 o 14.00 h

Program:

 

 1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
 1. Informácia o preventívnych aktivitách a činnosti z pohľadu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici

PhDr. Pavol Mihály, CPPPaP v Senici

 1. Prevencia drogových závislostí, kriminality a inej protispoločenskej činnosti v školách mesta Senica

Mgr. art. Martin Dudáš, Spoločný školský úrad v Senici

 1. Rôzne
 • Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

      Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1. Uznesenia

 

 

Termín zasadnutia: 12. december 2022 o 14.00 h

 

Program:

 1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
 1. Vyhodnotenie plánu práce a činnosti komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti za rok 2022

Členovia komisie

 1. Rôzne
 • Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 1. Uznesenia

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!