Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 17.09.2018 - 10:51  //  aktualizácia: 17.09.2018 - 11:03  //  zobrazené: 1941

Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica

 

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:                      Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica

Kód projektu v ITMS 2014+: 302041K006

Operačný program:                 Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                             4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Investičná priorita:                 

4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:                 

4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Fond:                                                           

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                               

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je komplexná revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska Sotina situovaného na ulici S. Jurkoviča v meste Senica s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Nové a obnovené chodníky, navrhnuté detské ihriská, obnovené športoviská a nový mestský mobiliár v plnej miere rešpektujú existujúce vzrastlé stromy bez potreby zásahu do koreňového systému alebo koruny stromov. Projekt svojim zameraním výrazne prispeje k posilneniu krajinnoekologickej funkcie zelene v mestskom prostredí. Dosadením stromov a obnovením trávnatých porastov prispejeme k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Realizáciou aktivít projektu sa v plnej miere obnoví estetická, psychologická a hygienicko –zdravotná funkcia revitalizovaného vnútrobloku. Nové stromy spolu s existujúcimi napomôžu zlepšiť mikroklimatické pomery vo vnútrobloku. Projekt svojimi aktivitami v čo najvyššej možnej miere využíva zavádzanie postupov udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou. Výsadbou novej zelene spolu s realizáciou vodozádržných opatrení prispejeme k znižovaniu tvorby tzv. teplotných mostov, ktoré v súčasnosti trápia čoraz viacej obyvateľov miest a mestských oblastí. Upravený vnútroblok bude pozitívne vplývať na zlepšené správanie sa obyvateľov ako komunity, na zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov pre všetky vekové kategórie obývajúce bytové domy, ako i na zdravotný stav obyvateľov.

 

Aktivity a harmonogram projektu:

Názov hlavnej aktivita projektu:                                                        Revitalizácia vnútrobloku

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    8

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                   09/2018

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                 04/2019

 

Financovanie projektu:

Forma financovanie:                                                                                    Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                       710 445,28 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                               674 923,02 €

  • finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                     604 878,50 €
  • finančná podpora zo zdrojov SR:                                                        71 044,52 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                            35 522,26 €

 

Priebeh realizácie:

https://senica.sk/clanok/revitalizacia-vnutrobloku-v-sotine

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!