Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2020 - 20:37  //  aktualizácia: 23.10.2020 - 20:43  //  zobrazené: 184

Zápach z aplikácie hnojovice

predkladateľ: RNDr. Ľubica Krištofová

Interpelácia podaná na 11. MsZ:

 

Interpelácia:

Zápach z aplikácie hnojovice

 

Odpoveď:

Naše mesto bolo od dávna  súčasťou poľnohospodárskej krajiny a  preto aj dnes tieto pozemky susedia s obytnými zónami. Význam poľnohospodárskej výroby je jednoznačný. Hospodárenie na pôde musí donášať svoj efekt a práve k tomu je nevyhnuté do nej  dodávať potrebné živiny. Prírodné organické hnojivá nie sú odpadom (nevzťahuje sa na ne zákon o odpadoch) sú pre pôdu dôležité, dodávajú jej nielen živiny ale i humóznu zložku.

Či je možné vyčleniť plochy okolo mesta, kde by sa tieto hnojivá neaplikovali je otázka pre poľnohospodárov, v každom prípade by to bol zásah do spôsobu hospodárenia s vplyvom na výnosnosť pestovaných plodín. Zároveň by bolo  veľmi diskutabilné určiť dostatočnú vzdialenosť od mesta, takéto zóny právne predpisy neriešia. Šírenie zápachu je do značnej miery závislé od poveternostných podmienok (napr. vlhkosť, smer  vetra, tlak vzduch a i.).    

Začiatkom jesene minulého  roku mesto zvolalo pracovné stretnutie  so zástupcami poľnohospodárskych podnikov  vo veci šírenia zápachu z aplikácie tekutých organický hnojív. Z nej vyplynulo, že poľnohospodári majú vypracované plány hnojenia, ktoré odsúhlasuje okresný úrad. Pred plánovaným hnojením sa robia rozbory pôdy a dávka hnojív sa prepočítava podľa aktuálneho stavu zásoby živín v nadväznosti na pestovanú plodinu, teda nejde o aplikáciu nekontrolovaných množstiev. Právne predpisy určujú termíny, kedy je možné organické hnojivá  aplikovať. Je známe, že  prišlo k značnému  poklesu chovu hovädzieho dobytka, preto je potrebné používať aj  hnojovicu od ošípaných. Dobrou správou je, že Agrovýkrm a.s. pripravuje výstavbu bioplynovej stanice na spracovanie hnojovice umiestnenej vo svojom areály a v tomto roku už urobili  kroky v procese povoľovania. Realizáciou tohto zariadenia bude vznikať ako výsledný produkt organická hmota, z ktorej sa nebude pri aplikácii šíriť zápach.

                        

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!