Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 21.03.2018 - 16:55  //  aktualizácia: 21.03.2018 - 16:58  //  zobrazené: 3838

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka Materskej školy, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom, že podávanie  žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do jednotlivých elokovaných pracovísk /EP/ na školský rok  2018/2019 sa uskutoční v dňoch od 30. apríla do 11. mája 2018.

 

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

S  prihliadnutím na § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole  a na § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľka MŠ Senica nasledovné podmienky prijímania detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku , deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca zástupkyni materskej školy.  Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky, základy sebaobsluhy a musí ovládať základy stolovania / dieťa nesmie nosiť plienky, vie sa pýtať na WC, vie sa obuť, vyzliecť, dokáže jesť lyžicou a piť z pohára/.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu

MŠ sa bude zohľadňovať splnenie nasledovných kritérií:

  1. starší súrodenec, ktorý navštevuje tú istú MŠ
  2. k 15. 09. príslušného kalendárneho roku dieťa dovŕši fyzický vek tri roky
  3. starostlivosť slobodnej matky alebo osamelého rodiča o dieťa
  4. sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa- potrebné predložiť potvrdenie z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  5. trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, alebo dieťaťa v Senici

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a ak to dovoľuje kapacita MŠ /!/.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré predloží zástupkyni školy. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží zákonný zástupca okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa so ŠVVP môže byť prijaté, ak sú splnené vhodné  materiálne i personálne podmienky.

Prijímanie detí je v kompetencii zástupkýň v jednotlivých EP, od ktorých rodič prevezme rozhodnutie o prijatí dieťaťa s podpisom riaditeľky MŠ.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!