Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.06.2020 - 12:30  //  aktualizácia: 18.06.2020 - 12:40  //  zobrazené: 419

Zápisnica zo stanoviska členov komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica zo dňa 02. 06. 2020

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 02.06.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2020

 zo stanoviska členov  komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica zo dňa  2. 06. 2020

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 

Program: 

 • Otvorenie

 • Prerokovanie Akčného plánu mesta Senica na roky 2020 - 2022

 • Rôzne

   

 1. Otvorenie – prítomných členov komisie ako aj zástupcov mestaprivítala predsedníčka komisie a  oboznámila s programom zasadnutia .

 2. Na úvod zasadnutia komisie pani predsedníčka podala informáciu, že všetkým členom komisie bol doručený kompletný materiál – akčný plán mesta Senica 2020 – 2022 vo všetkých oblastiach na pripomienkovanie, prípadne doplnenie.

 3. Hlavné pripomienky, prípadne doplnenie by malo smerovaťdo oblastí :

  2.1.1. Podpora kvalitného vzdelávania

  2.2.2  Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí

  2.2.3  Podpora aktivít  pre mládež

  3.1.2  Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov

  3.1.3  Zelené mesto

 

Členovia komisie po preštudovaní zaslaného materiálu dospeli k záverom :

 • Je potrebné doplniť predložený plán o tradičné kultúrne akcie poriadané mestom Senica ako aj ostatnými organizáciami ako napr. Kultúrne leto, vianočné koncerty, koncerty Základnej umeleckej školy a pod.

 • Doplniť akciu k 50 . výročiu Speváckeho zboru Cantilena

 • Viac sa sústrediť na objekty v správe mesta Senica – za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov.

   

  Podrobný  rozsah Akčného plánu mesta Senica na roky 2020 – 2022 je súčasťou materiálu 10. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici , dňa 25.06.2020 .  

   

4. Ing. Výletová v ďalšom bode predložilanávrh zmeny akcie : Ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2019. Táto akcia mala byť realizovaná v marci 2019, v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobením koronavírusom SARS-CoV-2 sa odporúča túto akciu preložiť na september 2020.  Predpokladaný termín akcie sa plánuje na 22.09.2020. Zoznam ocenených , ktorý bol schválený kultúrnou komisiou ako aj celkový scenár akcie ostáva nezmenený.  Ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2019 sa plánuje v koncertnej sále  Základnej umeleckej školy Senica .

 

Uznesenie č. 18/2020 zo dňa 02.06.2020

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 02.06.2020 prerokovala Akčný plán mesta Senica 2020 – 2022 s nasledovnými pripomienkami:

 • doplniť predložený plán o tradičné kultúrne akcie poriadané mestom Senica ako aj ostatnými organizáciami ako napr. Kultúrne leto, vianočné koncerty, koncerty Základnej umeleckej školy a pod.

 • doplniť do plánu akciu k 50 . výročiu Speváckeho zboru Cantilena

 • viac sa sústrediť na objekty v správe mesta Senica – za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov.

  a odporúča predložiť materiál na schválenie do  MsZ.

  Hlasovanie : Prítomní : 14     za : 14         proti : 0         zdržal sa: 0           počet členov : 15

   

   

   

  Predsedníčka  komisie na záver poďakovala členom za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

                         

          

Príloha : prezenčná listina,

Zapísala: Ing. Výletová

 

                         

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!