Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2021 - 10:09  //  aktualizácia: 25.10.2021 - 10:11  //  zobrazené: 201

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 18. 10. 2021

číslo:  |  dátum konania: 18.10.2021  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 18. októbra 2021

 

Prítomní: elektronická forma rokovania

 

Program:

1.  Otvorenie

2. Informácia o príprave semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“

     členovia komisie

3. Informácia o činnosti v oblasti prevencie z pohľadu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

    PhDr. Zita Kubalaková, ÚPSVaR Senica

4. Informácia o problematike výkonu trestov povinnej práce v podmienkach Senice 

    Mgr. Andrea Kačabová, OS Senica

5. Informácia o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality

    Mgr. Jaroslava Regásková, Okresná prokuratúra v Senici

6. Rôzne    

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

             7. Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala prítomných členov komisie, zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča  a ospravedlnila neprítomných členov.

      Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

     Členovia komisie prerokovali možnosť realizácie odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“ Seminár bude prebiehať v režime „očkovaní“ v súlade s covid-automatom je neobmedzený limit účastníkov aj v prípade, že by okres Senica bol v bordovej farbe. Termíny – 10. novembra alebo 25. novembra 2021. Tajomníčka komisie zistí prostredníctvom pani Horváthovej, MV SR účasť a podmienky lektorky p., Šusterovej. Témou odborného semináru bude presnený po dohode s lektorkou a bude zameraný na obete násilia.

 

K bodu 3:

      PhDr. Zita Kubalaková informovala členov komisie o činnosti oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti mesta. Priblížila situáciu rodín, ktorí sa stali dlžníkmi mesta, vplyv nízkej finančnej gramotnosti na život detí v takejto rodine a o možnostiach sanácie rodiny. Informovala o spoluprácu s lekármi, aby sa nestalo, že dieťa zostane mimo zdravotného systému ako spôsob prevencie. Informovala o prebiehajúcich projektoch – práca s rodinami a „Šanca na návrat“ – zameraný na pomoc väzňom pred ich návratom z výkonu trestu, kde sú nápomocní zamestnanci kurately pri usporiadaní rodinných, prípadne pracovných vzťahov. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 10/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

      informatívnu správu o  činnosti v oblasti prevencie z pohľadu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

K bodu 4:

      O problematike výkonu trestu povinnej práce v podmienkach Senice a o probačnej a mediačnej  práci informovala prítomných členov komisie Mgr. Andrea Kačabová. Vyzdvihla spoluprácu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, o práci s klientmi pri hľadaní optimálnych možností a schopností na výkon trestu povinnej práce. Pri tejto práci pomáha klientom pri hľadaní rizík a úskalí uplatnenia výkonu trestu povinnej práce a realizuje nasmerovanie právnej pomoci, psychologickej i psychiatrickej pomoci. Informovala o čiastočnom pribrzdení využívanie tejto možnosti v súvislosti s novelou zákona. Priblížila členom komisie osobné šetrenia podmienok pri náraste prepúšťania z výkonu trestu na výkon domáceho väzenia aj v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 11/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

      informatívnu správu o  problematike výkonu trestov povinnej práce a o trestoch domáceho väzenia v podmienkach Senice.

 

K bodu 5:

      Informatívna správa o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality bola členom komisie zaslaná mailom z dôvodu ospravedlnenia p. Mgr. Regáskovej. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 12/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

     informatívnu správu o  stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality

 

K bodu 6:

      Predsedníčka komisie informovala prítomných o požiadavke a rokovaniach ohľadom prípadného vylúčenia herní z dosahu škôl a školských zariadení, domovov sociálnych služieb. Členovia vo svojej pôsobnosti nemajú informácie a sťažnostiach na činnosť týchto zariadení a ich negatívny vplyv na rušenie nočného kľudu.

    

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 19. október 2021

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!