Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.03.2020 - 08:20  //  aktualizácia: 03.03.2020 - 08:27  //  zobrazené: 423

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 26. 2. 2020

číslo:  |  dátum konania: 26.02.2020

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 26. februára 2020

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Informácia o spôsobe, vyhlásení a financovaní projektov z oblasti prevencie

      kriminality a inej protispoločenskej činnosti z fondu PRO Senica

3.  Plán práce komisie na rok 2020 – schválenie

4.  Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  

     v meste Senica na rok 2020 - schválenie

5. Rôzne

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

6.Uznesenia

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila  Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, ospravedlnila Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora a neprítomných členov komisie.  

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní:

     Kontrolu plnenia uznesení vykonala tajomníčka komisie:

uznesenie č. 1/2020 – splnené.

 

K bodu 2:

      Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o termíne predkladania projektov na rok 2020 o poskytnutie príspevku z fondu PRO Senica. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 28. február 2020.

 

K bodu 3:

      Tajomníčka komisie predložila spracovaný plán práce komisie na rok 2020. Schválený program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom.

 

Uznesenie č. 2/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

plán práce Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ na rok 2020.

 

K bodu 4:

      Tajomníčka komisie predložila spracovaný prehľad podujatí na rok 2019. Schválený program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom.

 

Uznesenie č. 5/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

prehľad podujatí Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ na  rok 202019.

 

K bodu 5:

 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o programe a záveroch rokovania mestského zastupiteľstva – voľba hlavného kontrolóra, príprava výberového konania do funkcie náčelníka mestskej polície. Hlavnou kontrolórkou mesta sa opäť stala JUDr. Elena Jankovičová.

      Predsedníčka komisie a Ing. Sameková informovali členov komisie o prebiehajúcej petícii proti vybudovaniu zvieracieho krematória pre veľké zvieratá v blízkosti obytnej zóny.

     Mgr. Dvouletá informovala o opatreniach prijatých na zamedzenie šírenia koronavírusu v podmienkach SR a nášho okresu.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

 

Senica 27. február 2020

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková      

predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!