Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.11.2019 - 13:08  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 13:11  //  zobrazené: 476

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 4. 11. 2019

číslo:  |  dátum konania: 04.11.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 4. novembra 2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

  1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
  2. Informácia o činnosti v oblasti prevencie z pohľadu úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny

PhDr. Zita Kubalaková, ÚPSVaR Senica

  1. Informácia o problematike výkonu trestov povinnej práce v podmienkach Senice

PhDr. Jarmila Čajková, OS Senica

  1. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

  1.  Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala zástupcu primátora a prítomných členov komisie.

      Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      PhDr. Zita Kubalaková, podpredsedníčka komisie informovala prítomných o činnosti oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v podmienkach mesta Senica, úlohách a praktických skúseniach v oblasti terénnej práce, práce s deťmi s poruchami správania a na úseku pestúnskej starostlivosti. Informovala o náraste prípadov matiek, ktoré v nemocniciach opúšťajú svoje novonarodené deti. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 15/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

      informatívnu správu o  činnosti v oblasti prevencie z pohľadu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

K bodu 3:

      Informáciu o problematike výkonu trestov povinnej práce a o trestoch domáceho väzenia v podmienkach Senice predložila prítomným PhDr. Jarmila Čajková. Oboznámila prítomných s legislatívnym rámcom a praktickými skúsenosťami výkonu trestu povinnej práce, používanie elektronických náramkov v meste a okrese Senica. Pri zabezpečovaní dohôd o zabezpečovaní povinnej práce poďakovala Mestu Senica za spoluprácu a vyzdvihla prácu pána Pukančíka. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

 

Uznesenie č. 15/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

      informatívnu správu o  problematike výkonu trestov povinnej práce a o trestoch domáceho väzenia v podmienkach Senice.

 

K bodu 4:

 

     PhDr. Pavol Mihály informoval o prednáške k filmu „Kto je ďalší“, ktorá sa uskutoční

21. novembra 2019 o 9.00 – 12.00 h v zasadačke Mestského úradu Senica a pozval na podujatie členov komisie. Informáciu o možnosti objednania si filmu majú ZŠ a SŠ.

 

     Dňa 8. 11. 2019 sa členovia komisie zúčastnia prehliadky protidrogového vlaku Revolution Train. Tajomníčka komisie spresní čas prehliadky a oboznámi členov komisie. Dňa 7. 11. 2019 bude tento projekt predstavený v Trnave, konferencie a workshopu sa zúčastní Mgr. Stanislav Macák, zástupca náčelníka MsP.

 

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o programe nadchádzajúceho  rokovania mestského zastupiteľstva dňa 7. 11. 2019 – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, zmeny VZN o komunálnom odpade, miestnom poplatku za rozvoj, znečisťovania ovzdušia a nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta.                           

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 05. november 2019

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

  Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

  predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!