Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.12.2019 - 12:51  //  aktualizácia: 11.12.2019 - 13:00  //  zobrazené: 503

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 9. 12. 2019

číslo:  |  dátum konania: 09.12.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 9. decembra 2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.  Otvorenie

             2. Vyhodnotenie činnosti komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti za rok 2019

                 členovia komisie                  

3. Rôzne

    Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

             4. Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala členov komisie a ospravedlnila neprítomných. Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

     Predsedníčka komisie vykonala vyhodnotenie činnosti komisie, plánu práce za rok 2019 ako aj plánu aktivít zúčastnených inštitúcií v roku 2019. Úlohy prijaté komisiou boli splnené.

     Predsedníčka a členovia komisie vyhodnotili realizáciu 23. ročníka odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom“ a projektov realizovaných inštitúciami a orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy na pôde mesta Senica.

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poďakovala všetkým za aktívnu prácu v komisii a prínos pre občanov mesta.

     Členovia komisie informovali o preventívnych aktivitách inštitúcií na území mesta.

 

K bodu 3:

     Predsedníčka komisie informovala o programe mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v decembri 2019.              

      Záverom zasadnutia zaželala všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov v roku 2020.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 10. december 2019

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

predsedníčka komisie

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!