Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 25.03.2019 - 08:37  //  aktualizácia: 25.03.2019 - 08:56  //  zobrazené: 709

Zápisnica zo zasadania MsV č. 5 zo dňa 13. marca 2019

číslo:  |  dátum konania: 13.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A 

zo zasadania mestského výboru č. 5

konaného dňa 13. marca 2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Predstavenie členov výboru

3.  Voľba predsedu a voľba zapisovateľa

4.  Plán výboru na obdobie rokov 2019 – 2021

5.  Obhliadka obvodu

6.  Diskusia

7.  Záver

 

K bodu 1:

Zasadnutie mestského výboru otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, bývalá i novozvolená predsedníčka mestského výboru č. 5, privítala prítomných členov a za MsP p. Branislava Heska. Taktiež privítala zástupcu primátora mesta Senica Mgr. Filipa Lackoviča, ktorý sa zasadnutia tohto výboru zúčastnil ako hosť. P. Drinková oboznámila prítomných s formou stretnutí mestského výboru v minulom období a navrhla pokračovať v tomto formáte i naďalej. S týmto návrhom všetci prítomní súhlasili.

 

K bodu 2:

Vzhľadom k tomu, že výbor v tomto zložení zasadal prvý krát a mnohí jeho členovia sa vzájomne nepoznali, sa jednotliví členovia postupne predstavili a zoznámili sa s ostatnými.

 

K bodu 3:

Za predsedníčku výboru  bola navrhnutá Ing. Jarmila Barcaj Drinková. Návrh bol následne jednohlasne schválený. Za zapisovateľa výboru bol navrhnutý Mgr. Miroslav Tehlár. Tento návrh bol taktiež jednohlasne schválený.

Mestský výbor č. 5 jednomyselne

a)   s c h v a ľ u j e

do funkcie predsedu Ing. Jarmilu Barcaj Drinkovú a do funkcie zapisovateľa Mgr. Miroslava Tehlára.

 

K bodu 4:

Plán mestského výboru č. 5 na obdobie rokov 2019 – 2021:

- doplniť a opraviť herné prvky a hernú zostavu do vnútrobloku pri bytových domoch č.  1352, 1351, 1350  a 1349 na ul. J. Mudrocha,

- výsadba stromov za bytovým domom č. 1355 na ul. J. Mudrocha,

- opraviť lavičku pred bytovým domom č. 1358/6 a doplniť novú lavičku pred bytovým domom č. 1358/8 na ul. Gen. L. Svobodu,

- pravidelne čistiť odpadky a nafúkané lístie pri bytovom dome č. 1345 na ul. Sotinská a zároveň zamedziť ďalšiemu znečisťovaniu tak, že sa vybudujú stojiská na kontajnery pri tomto bytovom dome (aby sa tak zamedzilo ďalšiemu náletu odpadu z týchto kontajnerov),

- vybudovať ďalšie stojiská na kontajnery aj na ul. Sv. Cyrila a Metoda, nakoľko pri veternom počasí je problém so stabilitou kontajnerov i s náletom odpadu z týchto kontajnerov do okolia,

- na ul. Sv. Cyrila a Metoda na konci za detským ihriskom na parkovisku osadiť lampu, nakoľko je tam veľmi tma,

-  na ul. Sv. Cyrila a Metoda poriešiť oplotenie detského ihriska nakoľko je nebezpečné, buď odstrániť, alebo urobiť drevené latkové

- osadiť kameru na bytový dom č. 1345 na ul. Sotinská – dôvodom sú časté problémy  s rušením nočného kľudu i so znečisťovaním okolia domov vandalmi, a taktiež časté vyhadzovanie objemného odpadu ku kontajnerom mimo termíny jeho vývozu

- osadiť malý smetný kôš na parkovisko z bočnej strany kostola Sv. Cyrila a Metoda a taktiež   k chodníku pred oplotenie z čelnej strany kostola

 

Uznesenie č. 2/2019:

Mestský výbor č. 5

a)   u k l a d á

zapisovateľovi komisie spracovať a predložiť členom výboru plán na obdobie rokov 2019-2021.

Zodp.: Mgr. Miroslav Tehlár             

Termín: do 22. 3. 2019

 

K bodu č. 5:

Mestský výbor č. 5 si prešiel celý svoj obvod a urobil kompletnú prehliadku celého jeho územia.

Členovia výboru si tak pozreli všetko to, čo výbor vybudoval a vyriešil v minulom období. Zároveň sa výbor bližšie pozrel na ďalšie problémy a nedostatky, ktoré sa bude snažiť vyriešiť a odstrániť v tomto volebnom období.

 

K bodu č. 6:

Členovia mestského výboru č. 5 diskutovali o problémoch tohto obvodu a navrhovali riešenia. Zhodli sa na tom, že sa budú stretávať podľa potreby, ale minimálne 2x ročne. V prípade potreby bude výbor zasadať aj častejšie.

 

K bodu č. 7:

Pani predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončila.

 

 

 

Senica, 15. 3. 2019

Zapísal: Mgr. Miroslav Tehlár

 

 

Ing. Jarmila  Barcaj  D r i n k o v á 

predsedníčka mestského výboru č. 5

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!