Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 08.01.2020 - 08:52  //  aktualizácia: 08.01.2020 - 08:54  //  zobrazené: 328

Zápisnica zo zasadania MsV č. 5 zo dňa 18. 12. 2019

číslo:  |  dátum konania: 08.01.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania mestského výboru č. 5

konaného dňa 18. decembra 2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu

3.  Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia MsV č. 5 zo dňa 13. 5. 2019

4.  Kontrola použitia participatívneho rozpočtu v obvode č. 5

5.  Požiadavky výboru

6.  Diskusia

7.  Záver

 

K bodu 1:

Zasadnutie mestského výboru otvorila a rokovanie viedla predsedníčka MSV č. 5 Ing. Jarmila Barcaj Drinková. Privítala 8 prítomných členov, 3 členovia sa na výbore nezúčastnili, z toho 1 člen sa vopred ospravedlnil kvôli pracovnej zaneprázdnenosti.

K bodu 2:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková oboznámila prítomných s programom. Ten bol následne všetkými prítomnými členmi schválený.

K bodu 3:

V tomto bode podala predsedníčka MsV informácie o prerokovaných pripomienkach občanov a MsV č. 5 z predchádzajúceho stretnutia:

● pridať lampu do priestoru medzi kotolňou a barom Aha a tiež na elektrostanicu pri parkovisku pred detským interiérovým ihriskom Lewík, nakoľko sú tieto priestory v nočných hodinách doteraz neosvetlené – táto požiadavka dosiaľ nebola zrealizovaná a je v riešení

● umiestniť značku „Zákaz vodenia psov“ k trávnatej ploche pred potravinami ŠANCA – táto požiadavka dosiaľ nebola zrealizovaná a je v riešení

● obmedziť parkovanie na ploche pri detskom interiérovom ihrisku Lewík, a to formou nainštalovaných stĺpikov s reťazami, ktoré by nie len upravili parkovanie, ale tiež zabraňovali autám vychádzať z parkoviska po chodníkoch (chodníky v týchto miestach sú aj v dôsledku jazdenia a parkovania áut vo veľmi zlom stave) – parkovisko mesto rieši aj v spolupráci s majiteľom budovy „Kamila“; mal by tam byť vybudovaný obrubník, ktorý zamedzí autám prejazd po chodníkoch pri bytovkách; zároveň by malo byť obmedzené nezákonné parkovanie áut na tomto parkovisku častejším zásahom zo strany Mestskej polície; členovia výboru však upozornili na skutočnosť, že sa má v priestore parkoviska i chodníkov kopať nové plynové potrubie, ktoré má spájať blízku kotolňu s bytovým domom č. 1355, preto by bolo vhodné počkať na úpravu parkoviska až po dokončení tohto potrubia (!)

● viac sa starať o betónové kvetináče pri lekárni BENU – starať sa o zeleň v nich, skrášliť, príp. zmeniť ich rozostavenie, ktoré v súčasnosti pôsobí skôr chaoticky

● bola na J. Mudrocha urobená nová cesta, ale bolo by potrebné doplniť spomaľovače a na hlavnej cesta  pri Poliklinike aj pri potravinách šanca osvetliť prechody pre chodcov

● umiestiť v ranných i poobedných hodinách pracovníka z radov dôchodcov na priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza pri lekárni BENU na Sotinskej ulici – zvýšila by sa tak bezpečnosť detí idúcich do, resp. zo školy – táto požiadavka bola splnená a v ranných hodinách dohliada na bezpečnosť na priechode pracovník z radov dôchodcov; zároveň bola zvýšená bezpečnosť aj na ďalšom neďalekom priechode pre chodcov, ktorý sa nachádza pred obchodom „Šanca“, nakoľko bol tento priechod zvýraznený červenou farbou

K bodu 4:

Z participatívneho rozpočtu bolo Mestským výborom č. 5 zo dňa 13. 5. 2019 odsúhlasené použitie  týchto finančných prostriedkov vo výške 3550,- € na:

1. Výsadbu 2 stromčekov za bytovým domom č. 1355 na ul. J. Mudrocha – suma 100,- €

- tento zámer dosiaľ nebol splnený a jeho realizácia je naplánovaná na rok 2020

2. Kúpu a osadenie nových herných prvkov do vnútrobloku pri bytových domoch č. 1352, 1351,

    1350  a 1349 na ul. J. Mudrocha  - suma 3450,- €

- tento zámer bol splnený, bola to zakúpením novej certifikovanej hernej zostavy z kvalitného kovového materiálu, ktorý by mal vydržať v neporušenom stave dlhšie obdobie

 

K bodu č. 5:

Požiadavky výboru:

● vybudovať stojiská na kontajnery na ul. Sv. Cyrila a Metoda, nakoľko pri veternom počasí je problém so stabilitou kontajnerov i s náletom odpadu z týchto kontajnerov do okolia – toto bola požiadavka výboru zo dňa 13. 3. 2019 a odpoveďou bolo, že to budú riešiť Technické služby mesta Senica, a to častejším vyvážaním odpadkov a do budúcna vybudovaním polozapustených kontajnerov; nakoľko tento problém stále pretrváva (znečistené okolie kontajnerov, rozfúkané smeti po okolí a pod.), žiadajú členovia výboru o jeho opätovné riešenie zo strany mesta urobiť aspoň dočasný plot

● opraviť rozbitú lavičku na ul. Sotinská medzi cestou č. 500 a bytovým domom č. 1361 (viď obrázok v prílohe)

● do vnútrobloku pri bytových domoch č. 1352, 1351, 1350  a 1349 na ul. J. Mudrocha umiestniť hernú zostavu z rekonštruovaného vnútrobloku S. Jurkoviča, nakoľko bola táto požiadavka schválená a prisľúbená, ale dosiaľ nebola realizovaná (taktiež umiestniť časť tejto sľúbenej hernej zostavy aj na školský dvor IV.ZŠ a na Sv. Cyrila a Metoda)

● riešiť oplotenie detského ihriska na ul Sv. Cyrila a Metoda

● riešiť v spolupráci Mesto a  ZSDistribúcia opravu elektrickej rozvodne s ktorou sa za celý rok ani nepohlo, poškodený bleskozvod zatečená budova, zlý vizuálny stav

● zimnú údržbu chodníkov vykonávať aj na 1356 okolo skuruží aj Levík

Uznesenie č. 3/2019

Realizovať postupne požiadavky výboru a zaoberať sa bodmi č. 3,4,5

Termín priebežne najneskôr do 30.06.2020                     Zodp. Ing. Barcaj Drinková

                                                                                                               Filip Lackovič

 

K bodu č. 6:

Členovia tohto výboru diskutovali o schválených a pripravovaných zmenách v parkovacej politike mesta.

 

K bodu č. 7:

Pani predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončila.

 

Senica, 19. 12. 2019

Zapísal: Mgr. Miroslav Tehlár

 

 

                                                                                        Ing. Jarmila  Barcaj  D r i n k o v á 

                                                                                      predsedníčka mestského výboru č. 5

 

 

Obrazová príloha:

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!