Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.02.2020 - 16:59  //  aktualizácia: 12.02.2020 - 17:02  //  zobrazené: 465

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 10. 02. 2020

číslo:  |  dátum konania: 10.02.2020  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                                                                                

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  10. 02. 2020 na  MsÚ Senica

 

 

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

                     

Program:     1. Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2020

 

                    2. Rôzne.                

 

     Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných na prvom zasadnutí v roku 2020 a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti  5  členov. Neprítomní členovia finančnej komisie boli všetci ospravedlnení.  Ako  prizvaní sa komisie zúčastnili Mgr. Filip Lackovič - zástupca primátora mesta, Ing. Mária Výletová, Mgr. Zuzana Pišťánková.  

 

K bodu 1.

Rozpis rozpočtu za rozpočtové organizácie na rok 2020. Informácie k tomuto bodu programu podala prizvaná Ing. Mária Výletová. Z celkového rozpisu rozpočtu pre rozpočtové organizácie tvorí cca 88% - 92% rozpočet na mzdy a odvody pre zamestnancov. Prišlo k navýšeniu tarifných platov o 10%  pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

     Prizvaná  Mgr. Zuzana Pišťánková – ekonómka MsKS podala bližšie informácie k predloženému rozpisu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS. Medzi  hlavné potreby  patrí  rekonštrukcia amfiteátra v Senici ( prebudovanie hľadiska, vybudovanie obslužných zariadení, technické zázemie pre zvuk a osvetlenie, rekonštrukcia pódia a premietacieho plátna) . Priestory  bývalej „Pyramídy“ si vyžadujú rozsiahlejšie  stavebné opravy a rekonštrukciu. Ďalšou  úlohou je  dobudovanie areálu oddychu a relaxácie v Dennom centre pre organizácie III.sektora.

     Členovia komisie sa informovali o naplnenie príjmovej časti rozpočtu MsKS z prenájmu nebytových priestorov. Finančná komisia odporúča  výraznejším spôsobom sa venovať vymáhaniu pohľadávok z prenájmu priestorov.

    

            S T A N O V I S K O  komisie č.1:   Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia  odporúča MsZ schváliť aj s odporúčaním   predložený Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových o organizácií na rok 2020.

 

K bodu 2.

V bode rôzne vedúci finančného oddelenie Ing. Róbert Mozolič informoval komisiu o vykonávanom audite za rok 2019 a čiastkových výsledkoch hospodárenia za rok 2019.

 

     Zasadnutie  ukončila predsedníčka komisie poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 Ing.  Ľubica Vyletelová 

 predsedníčka komisie

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!