Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.11.2019 - 13:12  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 13:18  //  zobrazené: 437

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 30. 10. 2019

číslo:  |  dátum konania: 12.11.2019  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                                                                           

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  30. 10. 2019 na  MsÚ Senica

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1. Návrh VZN č. 68 – poplatok za miestny rozvoj

    

                 2. Návrh VZN č. 67 – o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo

                     vlastníctve mesta Senica

 

                 3. Žiadosť o získanie NFP s názvom: „Energetické audity verejných budov v meste  

                     Senica“

 

                 4. Rôzne

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.  

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 7 členov.

Členovia  Ing. Radoslav Hebnár a Bc. Michal Šúrek sa ospravedlnili.

 

K bodu 1.

Informáciu k  VZN č. 68 k poplatku za miestny rozvoj podal Ing. Mozolič. Tento poplatok by bol zavedený všeobecne záväzným  nariadením a poplatok bude príjmom mesta ako zdroj na vybudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry. Sadzu poplatku za rozvoj mesto ustanovilo v rozpätí od 3,- do 10,- Eur za každý, aj začatý m2 pre rôzne stavby. V zmysle zákona je možné ísť do výšky 35,- Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 1,     proti: 5,     zdržal sa: 1  

 

Finančná komisia  n e o d p o r ú č a  MsZ schváliť návrh VZN č. 68 – poplatok za miestny rozvoj.

 

K bodu 2.

Informáciu k  VZN č. 67 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica podal Ing. Mozolič. Výšku finančnej zábezpeky majú nájomníci zadefinovanú v zmluve. Doteraz bola odlišná 2, 4 a 6 mesiacov podľa dĺžky užívania budov. Zosúladením výšky finančnej zábezpeky na 6 mesiacov, by mesto tieto finančné prostriedky použilo na nedoplatky na nájomnom, alebo údržbu odovzdaného poškodeného bytu. Finančná komisia sa zaoberala sociálnou stránkou 6 mesačnej zábezpeky a nepokladá ju za dostupnú pre našich finančne slabších obyvateľov.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 2:  Hlasovanie: za 0,     proti: 2,     zdržal sa: 5 

 

Finančná komisia  n e o d p o r ú č a  MsZ schváliť návrh VZN č. 67 - o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica.

                                           

K bodu 3.

Ing. Mozolič informoval komisiu o podmienkach získania NFP s názvom: „Energetické audity verejných budov v meste Senica“. Výška celkových výdavkov na projekt je 51 749,52 € a spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov z celkovej sumy oprávnených výdavkov je 2 587,48 €.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 3:  Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a   MsZ schváliť žiadosť o získanie NFP s názvom: „Energetické audity verejných budov v meste Senica“.

 

K bodu 4.

V bode rôzne sa finančná komisia informovala na plnenie podielových daní v príjmovej časti od štátu a ich vývoj pre rok 2019.

 

 

 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová 

                                                                                    predsedníčka komisie

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!