Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.06.2020 - 12:04  //  aktualizácia: 17.06.2020 - 12:11  //  zobrazené: 393

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku a ŽP zo dňa 10. 6. 2020

číslo: 12/2020  |  dátum konania: 10.06.2020  |   zápisnica (pdf)

 

 

ZÁPISNICA  č. 12

 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku a ŽP, ktoré sa uskutočnilo

dňa 10. Júna 2020 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie rokovania

  2. Informatívna správa o činnosti Ms. Polícieza obdobie 3 – 5/2020

  3. RSMS spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

  4. Rôzne  - prerokovanie pripomienok členov komisie k projektu Cyklodopravné trasy v meste Senica – II. Etapa

  5. Rôzne

 

 

 

 

K bodom programu:

1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.

 

2. Informáciu o činnosti polície podal nový náčelník, Mgr. J. Pecha. Informoval, že bolo riešených 396 priestupkov, z toho v blokovom konaní 107 a cca 70 % z nich sú priestupky na úseku dopravy a odpadového hospodárstva – vyložený objemný odpad mimo termínov zberu. 247 priestupkov bolo riešených dohovorom, išlo o priestupky hlavne na úseku dopravy v súvislosti so zavedením zmeny v systéme parkovania a na úseku verejného poriadku. Ďalej boli vykonávané kontroly dodržiavania VZN (skládky na verejných priestranstvách, psy, dodržiavanie zákona o nefajčiaroch). Kontrolovali sa problematické zóny (areál bývalého Slovenského hodvábu), alkohol u mladistvých a bezdomovcov. V tomto období, v súvislosti s koronavírusom,boli kontroly zamerané na dodržiavanienariadení RÚVZ.Odpovedal na otázky prítomných, týkajúce sa najmä kamerového systému – v súčasnosti je 38 kamier, staršie zariadenia sa budú postupne vymieňať. Ak bude podaný projekt úspešný, bude systém rozšírený, no budesi vyžadovať i navýšenie počtu pracovníkov na jeho obsluhu.

 

3. V programe rokovania MsZ bude i správa o hospodárení za r. 2019 v spoločnosti RSMS spol. s r.o. Na rokovanie komisie bol pozvaný zástupca Rekreačných služieb mesta Senica spol. s r.o., Ing. Manďák, ktorý podal informáciu o predkladanom materiáli. Prítomní sa zaujímali najmä o problémy a dopady, ktoré nastali pre spoločnosť v súvislosti so zatvorením prevádzok z dôvodu pandémie. Spoločnosť komunikuje s RÚVZ v Senici o zabezpečení podmienok vo svojich prevádzkach. Chata nad plážou bola využívaná ako karanténne stredisko pre repatriantov – k 8.6.2020 bola táto činnosť ukončená. Od 1.7.2020 bude spustená letná turistická sezóna. Do prevádzky bude uvedené kúpalisko, sauna, na priehrade lodenica, pláž, v chate nad plážou budú letné tábory pre deti – samozrejme pri splnení hygienických podmienok, ktoré ukladá RÚVZ a týka sa hlavne dezinfekcie. Plnenie týchto opatrení predstavuje pre spoločnosť zvýšenie nákladov. Strata za toto obdobie sa odhaduje na 47.000 €. So spustením prevádzky v plavárni sa uvažuje k 1.9.2020. Investície boli na tento rok pozastavené. Plánované aktivity – rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne,dokončenie rekonštrukcie sauny a dvoch šatní v plavárni, výmena palubovky v športovej hale, rekonštrukcia 2 šatní pretenisovú halu, na priehrade vybudovanie detského areálu, repasovanie minigolfového ihriska, rekonštrukcia turistickej chaty, v chate nad plážou vymeniť okná, opraviť balkóny a zatepliť ju.

 

4. Vzhľadom k tomu, že na zasadaní konanom 3.6.2020 bolo vznesených veľa pripomienok k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie Cyklodopravné trasy v meste Senica – II. etapa, bolo dohodnuté, že členovia komisie do 8.6.2020 zašlú svoje pripomienky písomne a tie budú odovzdané pracovníkom, ktorí na zabezpečovaní dokumentácie pracovali. Zaslané pripomienky poukazovali na veľký počet výrubov stromov na Komenského a Brezovej ul., na nezosúladenie pásov pre chodcov a cyklistov, odporúčali viesť trasy po iných uliciach ako i zjednosmerniť premávku na niektorých uliciach. Pretože išlo o vysvetlenieriešenia návrhu cyklotrás v meste, bol prizvaný projektant.Ten prítomným vysvetlil zásady a princípy navrhovania cyklotrás, ich význam a zmysel usporiadania. Vysvetli, že cieľom je v lokalitách okolo škôl a so zástavbou rodinných domov časom vytvoriť ukľudnené zóny, s obmedzením rýchlosti prostredníctvom rôznych prvkov. Prikláňa sa k riešeniu zjednosmernenia premávky na Komenského ul., čo si vyžiada prehodnotenie dopravy celého územia i v nadväznosti na spojenie MHD. Tiež vysvetlil možnosť preloženia vzdušného elektrického vedenia pod zem, ktorá by sa riešila ako vyvolaná investícia. Bolo dohodnuté, že členovia komisie spracujú svoje stanovisko s pripomienkami, podnetmi a návrhmi, ktoré budúdoručené projektantovi a ten pri spracovávaní ďalšieho stupňa dokumentácie bude z nich vychádzať.

 

5. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie

 

 

 

V Senici 10.6.2020

Zapísala : Ing. Tomešová

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!