Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.06.2021 - 14:08  //  aktualizácia: 24.06.2021 - 14:36  //  zobrazené: 541

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 15. júna 2021

číslo: 17/2021  |  dátum konania: 15.06.2021  |   zápisnica (pdf)

ZÁPISNICA  č. 17

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 15. júna 2021 v zasadačke Mestského úradu Senica.

 

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

         1. Otvorenie

2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za obdobie január - máj 2021

3. Výročná správa Technických služieb Senica a.s. za rok 2020

4. Rôzne  - Kunovská priehrada

5. Záver

 

 

K bodom programu:

  1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Ľ. Krištofová. Prítomní boli poučení o nutnosti dodržiavať hygienické opatrenia stanovené vyhláškou č. 206 zo dňa 13.5.2021 ÚVZ SR, podľa ktorej je vstup a pohybpo budove možný len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom.

  2. S činnosťou  Mestskej polície v období od 1.1. – 31.5.2021 prítomných oboznámil náčelník polície. Za sledované obdobie bolo riešených 1417 priestupkov a v blokovom konaní  na pokutách  bolo vybraných 6865 €. Z nich prevažovali priestupky na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Na úseku verejného poriadku bolo spáchaných 125 priestupkov, išlo predovšetkým o rušenie nočného kľudu a verejného poriadku, 50 priestupkov bolo za ublíženie na zdraví. Na úseku  životného prostredia bolo spáchaných 87 priestupkov, z toho 69 priestupkov za porušenie VZN č.  64 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a ostatné za  porušovanie VZN č. 19 - o zeleni a  č. 21 – štatút rekreačnej oblasti. Objasňovaných bolo 53 spisov, 24  bolo na úseku  životného prostredia  - odpady a 12 staré vozidlá. Prítomní sa zaujímali najmä o postup pri objasňovaní, o postup pri riešení starých vozidiel a  o naplnenosť stavu pracovníkov polície.

  3. Zhodnotenie činnosti Technických služieb Senica a.s. za r. 2020 informoval riaditeľ, Ing. P. Turza. Konštatoval, že v porovnaní rokov 2019 a 2020 poklesli prevádzkové tržby od mesta, čo má priamy súvis s nepriaznivou situáciou šírenia ochorenia Covid -19 a vyhlásenie rôznych karanténnych opatrení. Práce a služby pre mesto predstavovali 44 %,pre ostatné obce a firmy 56 % objemu. Spoločnosť v r. 2020 dosiahla výnosy v celkovej výške 2971164 €, čo v porovnaní s r. 2019predstavuje pokles o 104130 €. V sledovanom roku mala 93 zamestnancov, z toho 18 bolo THP. Ďalej pozornosť venoval odpadovému hospodárstvu, konštatoval, že dlhodobo je zaznamenávaný pokles ukladania zmesového komunálneho odpadu, medziročne poklesol o 217 t. Medziročne sa zvýšilo množstvo vytriedených odpadov. Narastá počet nádob na odpady a počet ich vývozov, v minulom roku sa vybudovalo ďalšie poplopodzemné stojisko kontajnerov na Robotníckej ul. Vymenoval opatrenia, ktoré v poslednom období museli byť na skládke vykonané, aby spĺňala technické parametre na prevádzku stanovené právnymi prepismi (napr. mechanické oddelenie starej a novej kazety, čím sa zmenšil objem pre ukladanie odpadu, preskúšanie vlastností použitej izolačnej fólie, drenážna šachta, nová akumulačná nádrž a pod). Uviedol, že od 1.7.2021 sa pripravuje zber kuchynskéhoBRKO. Mesto reagovalo na výzvu MŽP a podalo žiadosť o podporu financovania zavedenia zberu tohto odpadu v septembri minulého roku, no doterazvýsledok nepozná. TSS sa pripravujú i na novú povinnosť, ktorou v blízkej budúcnosti budemechanicko biologická úprava odpadu pred jeho uložením na skládku.V oblasti odpadovprevádzkujú okrem skládky aj kompostáreň a zberný dvor, pre ktoré majú vydané potrebné súhlasy. Ďalšie činnosti, ktoré pre mesto zabezpečujú je verejné osvetlenie, čistenie mesta, dopravné značenia a údržbamiestnych komunikácií, opravy lavičiek a verejná zeleň. Konštatoval, že v minulom roku boli po dohode s mesto vykonané len 3 kosby a štvrtá bola len v malom rozsahu na vybraných plochách. Bolo odstránených 88 stromov a vyfrézovaných 130 pňov, jedenkrát bol vykonaný rez a tvarovanie živých plotov.

    Prítomní sa v diskusii zaujímali  najmä o nakladanie s odpadmi a údržbu zelene. K tejto téme mali pripomienky hlavne  čo sa týka údržby drevín a predovšetkým poškodzovania kmienikov mladých stromčekov pri kosení trávy  tesne pri kmienikoch.

     

  4. K bodu rôzne bol prizvaný zástupca Rekreačných služieb Senica, spol. s r.o., Ing. Manďák, ktorý poinformoval o prácach pred začiatkom letnej sezóny, ktorá bude zahájená 26.6.2021 – lodenica je pred dokončením, povolenie bude vydávať Dopravný úrad, pripravené je minigolfové ihrisko. Doteraz boli WC prístupné len cez víkendy, v priebehu sezóny budú otvorené počas celého týždňa a bude v nich zabezpečovaná pravidelné upratovanie a dezinfekcia tak, ako sa to ukladajú epidemiologickénariadenia. Prítomní sa zaujímali o údržbu areálu rekreačnej oblasti a upozornili na to, že niektorí rybári jazdia autami až k vodnej ploche, sú tu postavené stany a zaparkované karavany – Ing. Manďák uviedol, žek tomu dochádza na strane nádrže od štátnej cesty a o riešenie tohto stavu je treba žiadať políciu.

O možnosť informovať členov komisie o svojom zámere požiadal p. D. Podmajerský, ktorý mestu podal žiadosť o zmenu územného plánu. Členov komisie informoval o svojom zámere, ktorým je vytvoriť ucelený priestor s urbanistickou koncepciou, ktorej cieľom bude komplexný rozvoj oblasti Kunovskej priehrady a mestskej časti Kunov s dôrazom na krajinárske riešenie. Zámerom je vytvoriť na jednotlivých lokalitách prirodzené bariéry, biokoridory zabraňujúce erózii. V nich plánuje vybudovať oddychové zóny. V lokalite plánuje  vytvoriť priestor pre camping, pre služby, parkovanie, agroturistiku, nájomné ubytovanie, bývanie, šport a rekreáciu, komunitné centrum a zariadenie sociálnych služieb. Sprístupnením areálu príde k prepojeniu a rozšíreniu existujúcich cyklotrás a zvýšeniu  bezpečnosť osôb. Na svojich pozemkoch plánuje vybudovanie novej prístupovej komunikácie a nové premostenie Teplice.

Vzhľadom k tomu, že predmetom rokovania Mestskej rady Senica a Mestského zastupiteľstva Senica bude „Územný plán mesta - návrh zmien a doplnkov“, predsedníčka komisie navrhla o týždeň naplánovať ešte jedno zasadanie k tomuto bodu.

 

5. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala prítomným za účasť.

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie

 

 

V Senici 15.6.2021

Zapísala : Ing. Tomešová

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!