Mesto Senica
PONDELOK, MÁJ 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.12.2019 - 10:22  //  aktualizácia: 19.12.2019 - 10:27  //  zobrazené: 445

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 4. 12. 2019

číslo: 7/2019  |  dátum konania: 04.12.2019  |   zápisnica (pdf)

 

ZÁPISNICA  č. 7

 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 4. decembra 2019 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

 

 

Program:

1. Otvorenie rokovania

2. Návrh dodatku č. 1 VZN č. 3A o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3. Informácia o činnosti Ms. Polície

4. Rôzne

5. Záver

 

 

K bodom programu:

 1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.

 2.  O návrhu  na dodatok č. 1 VZN č. 3A  - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady informoval Ing. Šteffek, vedúci oddelenia. Uviedol , že navrhovaná výška poplatku vychádza zo skutočne vynaložených nákladov na  komunálne odpady v roku 2019 za prvých deväť mesiacov, prepočítaných na dvanásť mesiacov a na obyvateľa vychádza ročný poplatok vo výške 29,50 €, čo predstavuje nárast o 3,51 €. Zvýšené náklady vyplývajú jednak zo zvýšenej tvorby objemných odpadov, ale i zo zvýšenia poplatkov za uloženie na skládku, ktoré vyplýva z nového zákona. Podľa neho  sa sadzba odvíja od úrovne vytriedenia odpadov a pre r. 2019 predstavoval 7 €/tonu. Ak sa zachová úroveň vytriedenia KO na úrovni nad 50 %  ako to je v tomto roku, budeme  v r. 2020 platiť za uloženie zmesového komunálneho odpadu 11 €. Ak túto úroveň vytriedenia nedosiahneme, bude poplatok vyšší. Mesto podmienky na triedenie vytvorilo, v rámci osvety pravidelne občanom distribuuje letáky s termínmi zberov triedených odpadov. V návrhu je predložená zmena sadzieb i pre množstvový zber u podnikateľských subjektov a súvisí so zmenou sadzby za uloženie odpadu na skládku. K textovej časti  bola vznesená pripomienka a to   k čl. 5 podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku v písm. a) na zľavu 100% z poplatku  v bodoch:

  - potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru  - navrhujú: predložiť potvrdenie o ubytovaní občana v zahraničí

  - potvrdenie o štúdiu mimo územia SR – navrhujú: potvrdenie o ubytovaní študenta v zahraničí.

  Za predložený návrh s pripomienkou  hlasovalo  7 členov, zdržal sa 1

 3. O činnosti Mestskej polície hovoril zastupujúci náčelník Mgr. S. Macák. K 30.11.2019 bolo vyriešených 2227 priestupkov a pokuty boli uložené vo výške 10515 €, na kamerovom systéme bolo zaznamenaných 1008 udalostí. Za spoluúčasti Mestskej polície bola vykonaná drogová razia na Ul. Sv. Cyrila a Metoda. Riešil sa incident pri kontajneroch na Kolónii a na Robotníckej ul. zhorel 1 kontajner. Dňa 22.11. bol zásah pri bitke na Továrenskej ul. Nakoľko je táto lokalita s častým výskytom rôznych incidentov, Ms. polícia navrhuje  mestskému výboru z participatívneho rozpočtu 2020 nainštalovať  statickú kameru,  ktorá bude sledovať  priestor medzi Fenixom, DOXX a K2. Druhú odporúča umiestniť pri garážach na Kolónii, kde neustále dochádza k tvorbe nelegálnej skládky.
  Členovia komisie sa zaujímali
  - o počet bezdomovcov – znížil sa, tí ktorí žijú len na ulici sú 3 – 4.
  - O prevádzkovanie DOXX – je mimo prevádzky
  - O termín výberového konania na náčelníka ms. polície.
   

 4. Diskutovalo sa o nedisciplínovanosti niektorých ľudí, ktorí sa do triedenia nezapájajú i o tých, ktorí nerešpektujú termíny zberov objemných odpadov. Konštatovalo sa, že mesto sprísni postup, prizistení pôvodcu objemného odpadubudú ukladané pokuty. Tiež sa zistilo, že niektoré nelegálne skládky v okrajových častiach mesta zakladajú občania z okolitých obcí, ktorí privezú odpady do Zberného dvora a za ten musia zaplatiť. Zberný dvor slúži na bezplatné odovzdanie vytriedených komunálnych odpadov len pre občanov nášho mesta, nakoľko tu platia poplatok za KO. Členovia komisie navrhujú vytvoriť krátke klipy, edukačné videá, prostredníctvom ktorých by bolo ľuďom ukázané ako systém  nakladania s odpadmi funguje. Pre vytvorenie videí odporúčajú vyhlásiť súťaž a osloviť mladých ľudí napr. cez Študentský parlament. Ďalej členovia komisie odporúčajú do záhradkárskych osád v Kunove zaviesť zber bio odpadu, nakoľko sa zmenil charakter využívania záhrad, skôr na rekreáciu a málo záhradkárov biologický odpad kompostuje.

 

5. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie.

          

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová v.r.

Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

V Senici 4.12.2019

Zapísala : Ing. Tomešová

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!