Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.03.2020 - 08:17  //  aktualizácia: 05.03.2020 - 08:19  //  zobrazené: 428

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 04.03.2020

číslo: 1/2020  |  dátum konania: 05.03.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2020

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  04.03.2020

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie                  

2. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka

3. Informácia o počte pridelených bytov

4. Návrh na vyradenie žiadosti z poradovníka

5. Rôzne

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých s programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

 

           Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Renáta Hebnárová predložila na komisiu zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu za obdobie od posledného zasadnutia komisie.

Chalúpka Ivan, žiadosť zo dňa 16.12.2019, Rozsová Jolana, Zonová Magdaléna, Kubečková Ľubica, Štefeková Anna, Kubečková Anna, Vachová Eva, Vašek Jozef, Nečas Lukáš, Gajdošová Renáta, Wágnerová Anna, Bobot Lucia, Šír Marián

Vedúca oddelenia predložila na schválenie žiadosť o pridelenie bytu s požiadavkou o prednostné pridelenie bytu – Zonová Magdaléna.

 

Uznesenie č. 01/2020:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  podľa uvedeného zoznamu.  Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   prednostné pridelenie bytu pre Zonovú Magdalénu.

 

K bodu č. 3:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  predložila na zasadnutie komisie  i zoznam pridelených bytov za obdobie od posledného zasadnutia komisie. Nasledovným žiadateľom boli pridelené nájomné byty : Stanková Katarína, Kraic Peter, Hyžová Zdenka, Chalúpka Ivan, Balážová Katarína, Vašková Mária, Zuzana Šarkozyová, Dominika Štefanková, Irena Mikulecká, Pavol Hrajnoha, Jozef Ferenčík, Denisa Dlugašová

 

Uznesenie č. 02/2020:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam pridelených bytov. 

 

 

 

 

K bodu č. 4:

 

     Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  predložila na zasadnutie komisie návrh na vyradenie žiadostí o pridelenie nájomného bytu na meno Marková Marika, Kubečková Ľubica z dôvodu nesplnenia podmienok na pridelenie nájomného bytu.

 

Uznesenie č. 03/2020:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   vyradenie predložených žiadostí o pridelenie bytu. 

 

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 01/2020, č.02/2020,  č. 03/2020  prítomných 5 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  5

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

K bodu č. 5:

Predsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 04.03.2020

Zapísala: Ing. Renáta Hebnárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!