Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.06.2021 - 14:06  //  aktualizácia: 24.06.2021 - 14:08  //  zobrazené: 503

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 09.06.2021

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 09.06.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2021

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  09.06.2021

 

Komisia sa uskutočnila tak, že  materiály na prerokovanie boli zaslané elektronicky a členovia komisie sa vyjadrili predsedovi komisie a  Ing. Hebnárovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu k jednotlivým bodom rokovania  elektronicky. Hlasovanie o jednotlivých bodoch rokovania prebehlo taktiež elektronicky do 09.06.2021.

 

Prítomní: Dvaja členovia komisie sa nezúčastnili hlasovania.

 

Program:

 

1. Výročná správa polikliniky Senica

2. Rôzne

 

K bodu č. 1:

 

            Predložená – Výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2020. Bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 9/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

            Komisia berie  na vedomie predloženú „Výročnú správu Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2020“ a odporúča ju predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

 

 

K bodu č. 2:

 

           Bez ďalších pripomienok k predloženým materiálom.

 

          

          Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesenia č. 9/2021 prítomných  7 členov  z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  7   

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 10.06.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!