Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.09.2019 - 14:26  //  aktualizácia: 26.09.2019 - 15:30  //  zobrazené: 490

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 23.09.2019

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 23.09.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2019

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  23.09.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie                  

      2. Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. k 31.12.2018

      3. Návrh na zmenu druhu všeobecne poskytovaných prospešných služieb v 

          Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o.

      4. Návrh Dodatku č. 10  VZN č. 48

      5. Zoznam žiadostí na pridelenie bytu

      6. Zoznam pridelených bytov

      7. Rôzne     

8. Záver     

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých z programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

 

            Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb, n.o. Senica p. Mgr. Slavomíra Jurovatá  predložila na komisiu Výročnú správu o činnosti Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.  k 31.12.2018.

Nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb spojených so zriadením a prevádzkovaním Zariadenia sociálnych služieb a to:

Útulok kapacita: 8 miest). Tu možno poskytovať starostlivosť  fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, z dôvodu že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb( podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov).  Ubytovanie: platí sa individuálne podľa výšky celkového príjmu klienta. Platba 40,00   je ak celkový príjem klienta nižší ako 160,00 €35 % z príjmu ak je celkový príjem klienta vyšší ako 160,00 €. Klienti tejto časti zariadenia sa pravidelne zúčastňujú na komunitných stretnutiach a individuálnych stretnutiach so  sociálnym pracovníkom. V roku 2018 poskytli v  zariadení  ÚTULOK službu 8 novým klientom, prepustených bolo 6 klientov.

 

Domov sociálnych služieb DSS (kapacita: 2 miesta). Tu sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy Č. 3.

Klienti DSS platili do 01.04.2018 úhrady nasledovne:

Ubytovanie........................................................ 4,78     € deň..............................145,79     € mesiac Strava..........................................................      5,94    € deň.............................. 181,17     € mesiac

Ostatné službv .................................... ........... 1,80     € deň........... .................... 54,90    € mesiac SPOLU............................................................12,52    € deň............................. . 381,86   € mesiac

Klienti DSS platili od 01.04.2018 úhrady nasledovne:

Ubytovanie...................................................... 5,11    € deň..................................   155,85     € mesiac Strava..............................................................5,92    € deň.................................... 180,56     € mesiac

Ostatné službv .................................... ............2,13    € deň........... ......................... 64,97     € mesiac SPOLU..........................................................13,16   € deň................................... . 401,38    € mesiac

 

V roku 2018  poskytli službu v DSS 2 novým klientom. Prepustených a úmrtí 0 klientov.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS (kapacita: 11 miest) V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Klienti platili úhradu  do 01.04.2018 nasledovne:

Ubytovanie............... ....................................... . 5,11    € deň      ............................ 155,85   € mesiac

Strava.................................................................5,94    € deň      .........................     181,17   € mesiac

Ostatné službv................................................... 1,80   € deň      ............................    54,91    € mesiac

SPOLU .... .......................................................12,85   € deň      ...........................   391,93   € mesiac

Klienti platili úhradu  od 01.04.2018 nasledovne:

Ubytovanie............... ....................................... . 5,44    € deň      ............................ 165,92   € mesiac

Strava.................................................................5,92    € deň      .........................     180,56   € mesiac

Ostatné službv................................................... 2,13   € deň      ............................    64,97    € mesiac

SPOLU .... .......................................................13,49   € deň      ...........................   411,45    € mesiac

 

V roku 2018  poskytli  opatrovateľskú službu v ZOS 14 novým klientom. Prepustených  bolo 6 klientov   a 7klientov zomrelo.

 

Zariadenie pre seniorov ZpS (kapacita: 29 miest) V ZpS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby   a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo

V., fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Klienti platili do 01.04.2019 úhradu nasledovne:

Ubytovanie............... ....................................... .5,11   € deň      ............................ 155,85  € mesiac

Strava.................................................................5,94   € deň      .........................   181,17   € mesiac

Ostatné službv................................................... 1,80   € deň      ............................ 54,91    € mesiac

SPOLU .... .......................................................12,85   € deň      ............................391,93   € mesiac

Klienti platili od 01.04.2019 úhradu nasledovne:

Ubytovanie............... ....................................... . 5,44    € deň      ........................ 165,92   € mesiac

Strava.................................................................5,92    € deň      .....................     180,56   € mesiac

Ostatné službv................................................... 2,13   € deň      ........................    64,97    € mesiac

SPOLU .... .......................................................13,49   € deň      .......................   411,45    € mesiac

V roku 2018  poskytli   službu v ZpS 24 novým klientom. Prepustení boli 5 klienti a 18 klientov zomrelo.

 

Uznesenie č. 17/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predloženú Výročnú správu Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. k 31. 12. 2018   b e r i e       n a     v e d o m i e   a odporúča predložiť ju na rokovanie MsZ. 

 

K bodu č. 3:

  Riaditeľkou ZSS n.o. Senica bol predložený i návrh na zmenu druhu všeobecne poskytovaných prospešných služieb v Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o., ktoré bude platné od 01.01.2020.            

Dôvodová správa:

Uznesením č. 2/07/2019 zo zasadania správnej rady ZSS Senica, n.o. zo dňa 28.5.2019 bolo schválené zrušenie sociálnej služby Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) s kapacitou 2 miesta k 31.12.2019.

Odôvodnenie: V sociálnej službe DSS s kapacitou 2 miesta sú dlhodobo umiestnení dvaja klienti. Táto sociálna služba sa novelou zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách obsahovo zmenila. K pôvodným zmluvám sa musí  vyhotovovať množstvo dodatkov, nakoľko pôvodné zmluvy neobsahujú náležitosti, ktoré obsahujú zmluvy v ostatných sociálnych službách a ktoré boli obsahovo menené i na základe požiadaviek, vyplývajúcich z podmienok kvality. Klienti DSS budú posúdení na odkázanosť do sociálnej služby Zariadenie opatrovateľskej služby, do ktorej vekovo spadajú a od 1.1.2020 budú do tejto sociálnej služby preradení.

Pôvodný stav: 2 miesta                      Nový stav: 0 miest

 

Uznesením 2/08/2019 zo zasadania správnej rady ZSS Senica, n.o. zo dňa 28.5.2019 bolo schválené rozšírenie kapacity sociálnej služby Zariadenie pre seniorov z 29 miest na 31 miest od 1.1.2020.

Odôvodnenie: Aby sa v zariadení neznížila celková kapacita, predkládáme na   schválenie návrh navýšenia kapacity o  2 miesta v sociálnej službe Zariadenie pre seniorov, ktorá je určená pre seniorov a vzhľadom na požiadavky a potreby občanov je najviac žiadaná.

Pôvodný stav: 29 miest                     Nový stav: 31 miest

Na základe vyššie uvedených rozhodnutí Správnej rady ZSS Senica, n.o.  navrhujeme odsúhlasenie zmeny druhu všeobecne poskytovaných  prospešných služieb, ktoré bude nezisková organizácia ZSS Senica, n.o. poskytovať od 1.1.2020, a to na poskytovanie nasledovných služieb:

 

 1. sociálnych služieb krízovej intervencie v:

  a/ útulku,

 2. sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov v:

  a/ zariadení pre seniorov,

 3. sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre plnoletú fyzickú osobu na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v

  a/ zariadení opatrovateľskej služby,

 4. sociálneho poradenstva

  a/ základné sociálne poradenstvo.

Odôvodnenie:  Odsúhlasením zmeny druhu všeobecne  prospešných služieb je možné vykonať zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb a v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

 

Uznesenie č. 18/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predložený Návrh na zmenu druhu všeobecne poskytovaných prospešných služieb v Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o.   b e r i e       n a     v e d o m i e   a odporúča predložiť ho na schválenie v  MsZ. 

 

K bodu č. 4:

          Prednostka úradu JUDr. Vrlová predložila komisii návrh Dodatku č. 10 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, kde sa uvádza:

3/ V prípade poskytnutia bezodkladnej starostlivosti formou opatrovateľskej služby zadefinovanej v čl. 18 – Poskytovanie opatrovateľskej služby – ods. 8 sa dopĺňa do čl. 19 – Výška spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v ods. 1  ustanovenie o výške úhrady za bezodkladnú starostlivosť.

 

4/ V návrhu dodatku č. 10 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb je premietnutý aj návrh na úpravu stravovania v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  - v Mestských jasliach. Úprava výšky stravného je navrhovaná z dôvodu zvýšeného nákladu na nákup potravín a celkového zvýšenia  režijných nákladov.  

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno – spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo.

Vzhľadom na skutočnosť výšky pre materské školy ( dieťa vo veku od 2 – 6 rokov ), pre ktoré na nákup potravín na jedno jedlo boli stanovené finančné pásma, mesto Senica odporúča zosúladiť náklady na potraviny rovnakých vekových kategórií aj s Mestskými jasľami.

MESTO SENICA

 

D o d a t o k   č. 10

 

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 48/ 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

1/ Doterajší Článok 2 sa mení nasledovne:

 

Článok 2

Druh sociálnej služby poskytovanej v pôsobnosti mesta Senica

 1. Mesto Senica poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje tieto sociálne služby:

a) sociálne služby krízovej intervencie:

                1.  nocľaháreň

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi

                1. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

            c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej  situácie z dôvodu ťažkého  

               zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia

               dôchodkového veku

                1. denný stacionár

                2. domáca opatrovateľská služba ( ďalej len „ opatrovateľská  služba“)

                3. prepravná služba

                4. požičiavanie pomôcok

           d) podporné služby    

                1. odľahčovacia služba 

                2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

    3. poskytovanie sociálnej služby v jedálni

 1. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., nezisková organizácia založená mestom Senica poskytuje tieto sociálne služby:

a)  sociálne služby  krízovej intervencie 

                1. útulok

      b) sociálne služby v zariadení pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej

         osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila

         dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných

         vážnych dôvodov                         

                1. zariadenie pre seniorov,

c) sociálne služby poskytované  v zariadení pre plnoletú fyzickú osobu na určitý čas,

    ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

                1. zariadenie opatrovateľskej  služby

            d) sociálne poradenstvo

                1. základné sociálne poradenstvo

2/ Doterajší Článok 10 sa mení nasledovne:

Článok 10

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení pre seniorov

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

  hlavné jedlá: raňajky – 1,01 €/deň, obed – 2,64 €/deň, večera 2,27 €/deň,

  vedľajšie jedlá: desiata – 0,55 €/deň, olovrant – 0,55 €/deň, druhá večera – 0,75 €/deň.

 5. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

3/ Doterajší Článok 12 sa mení nasledovne:

 

Článok 12

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení opatrovateľskej služby

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

  hlavné jedlá: raňajky – 1,01 €/deň, obed – 2,64 €/deň, večera 2,27 €/deň,

  vedľajšie jedlá: desiata – 0,55 €/deň, olovrant – 0,55 €/deň, druhá večera – 0,75 €/deň.

 5. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

4/ Doterajší Článok 14 sa mení nasledovne:

Článok 14

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v domove sociálnych služieb

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

  hlavné jedlá: raňajky – 1,01 €/deň, obed – 2,64 €/deň, večera 2,27 €/deň,

  vedľajšie jedlá: desiata – 0,55 €/deň, olovrant – 0,55 €/deň, druhá večera – 0,75 €/deň

 5. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluveo poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

  5/ Doterajší Čl. 15 sa mení nasledovne:

Článok 15

Úhrady za ďalšie služby alebo iné činnosti

 1. Zariadenie sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností alebo ďalších služieb, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby. Platby za tieto činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 2. Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča

 3. je:

 4. 0,70 € za používanie fénu,

 5. 0,70 € za používanie žehličky,

 6. 1,60 € za používanie rýchlovarnej kanvice,

 7. 1,60 € za užívanie nočnej lampy,

 8. 3,30 € za používanie rádia, CD, DVD prehrávača

 9. 8,30 € za používanie televízora, chladničky, vyhrievacej podložky, ventilátora, elektrického ohrievača,

 10. 6,00 € za používanie počítača,

 11. 5,00 € za používanie mikrovlnnej rúry.

 12. Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za administratívne úkony na depozitnom účte je: 1,00 €.

 1. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. zabezpečuje ďalšie služby u externých dodávateľov, ktorí si za služby účtujú poplatok podľa platných cenníkov:

a) revízia vlastného elektrospotrebiča – povinná pre každého prijímateľa sociálnej služby, ktorý používa vlastný elektrospotrebič, vykonávaná v zákonných lehotách

     b) strihanie vlasov

     c) pedikúra

            d) fyzioterapia.

6/ Doterajší Článok 19 Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa v ods. 1 dopĺňa o vetu:

V  prípade bezodkladnej starostlivosti sa stanovuje úhrada vo výške Ekonomicky oprávnených nákladov za jednu hodinu za predchádzajúci kalendárny rok.

 

7/ Doterajší Článok 24  sa mení nasledovne:

 

Článok 24

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu

 

1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku   

    dieťaťa (Mestské jasle) sa stanovujú nasledovne:

a) celodenná starostlivosť o dieťa – 280,00 €/mesiac

b) poldenná starostlivosť o dieťa – 180,00 €/mesiac

c) poplatok za stravovanie ( na nákup potravín na jedno jedlo) je 1,45 €/deň   

   /dieťa.  Stravovanie zahŕňa  desiatu vo výške : 0,36 €, obed vo výške : 0,85 €     

    a olovrant vo výške : 0,24 €.

2. K poplatku na stravovanie  je určená výška režijných nákladov vo výške 5,00 €/mesiac

    /1dieťa.

3.  Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve   

     o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom

     sociálnej služby.

 

8/ Doterajšia ŠIESTA ČASŤ -  Domov sociálnych služieb  - Článok 13 – Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb – Článok 14 – Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v domove sociálnych služieb sa vypúšťajú z VZN č. 48 s účinnosťou od 1. januára 2020

 

9/ Doterajšia SIEDMA ČASŤ až ŠESTNÁSTA ČASŤ sa označujú ako ŠIESTA ČASŤ až PÄTNÁSTA ČASŤ s účinnosťou od 1. januára 2020.

 

10/ Doterajší Článok 15 – až Článok 28 sa označujú ako Článok 13 – až Článok 26 s účinnosťou od 1. januára 2020.

 

11/ Doterajšia ŠESTNÁSTA ČASŤ Záverečné ustanovenia Článok 28 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový ods. 11, ktorý znie:

 

Dodatok č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 48/2019 o poskytovaní sociálnych služieb bol schválený na 5. riadnom zasadnutí MsZ v Senici dňa 26. septembra 2019 uznesením

č. ......................... a   nadobúda účinnosť 01.11.2019, okrem  čl. 2, 8, 9, 10, ktoré  nadobúdajú  účinnosť 01.01.2020.

 

Uznesenie č. 19/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predložený Návrh Dodatku č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia                            č. 48/2019 o poskytovaní sociálnych služieb   b e r i e       n a     v e d o m i e   a odporúča predložiť návrh na schválenie v MsZ s pripomienkou vypustenia bodu 6 na strane 5 navrhovaného Dodatku – týkajúceho sa výšky úhrady v prípade bezodkladnej starostlivosti z dôvodu nejednoznačnosti preukázanej výšky ekonomicky oprávnených nákladov za jednu hodinu za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

K bodu č. 5:

 Ing. Renáta Hebnárová – poverená vedením oddelenia sociálnych vecí  predložila na zasadnutie komisie  zoznam  žiadostí o byty  za obdobie od posledného zasadnutia komisie  ( príloha č. 1).

Všetky žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky v súlade s VZN, prípadne sú neúplné neboli do poradovníka o byt zaradené.

 

Uznesenie č. 20/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  podľa prílohy č. 1. 

 

K bodu č. 6:

           Ing. Renáta Hebnárová – poverená vedením oddelenia sociálnych vecí  predložila na zasadnutie komisie  i zoznam pridelených bytov za obdobie od posledného zasadnutia komisie a to od 20.08.2019  ( príloha č. 2).

 

Uznesenie č. 21/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam pridelených bytov  podľa prílohy č. 2. 

 

K bodu č. 7:

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 17/2019, č. 18/2019,  č. 19/2019, č. 20/2019,   a č. 21/2019 prítomných 6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

K bodu č. 8:

Predsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

 

                                                                                         PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                   predsedníčka komisie

V Senici, dňa 25.09.2019

Zapísala: Mgr. Jana Madunická

 

 

 Príloha č. 1   Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

 1. M. Marková, Senica

 2. D. Danielová, Senica

 3. L. Hrebenárová, Senica

 4. M. Maca, Senica

Príloha č. 2   Zoznam pridelených bytov za obdobie od 20.08.2019

 1. V. Pechová, Senica

 2. Z. Šarkozyová, Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!