Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.06.2021 - 08:47  //  aktualizácia: 02.06.2021 - 08:49  //  zobrazené: 824

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 28.05.2021

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 02.06.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2021

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  28.05.2021

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Žiadosti o pridelenie bytu.
  2. Informácia o počte pridelených bytov.
  3. Sociálny sprievodca – návrh materiálu.
  4. Rôzne.

 

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam Madunická, PhD. a oboznámila všetkých s programom zasadnutia.

 

K bodu č. 1:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Oľga Vasiliaková, Karolína Červenková, Iveta Danielová ( obytná miestnosť ),       

                               Dušan Semian

Na 2-izbové byty : Martina Krč-Turbová, Gabriela Valovičová, Anna Uríková, Irma Chobotová,

                               Peter Dobša, Adam Lapuník, Lucie Kubisová, Dana Svrčková, Soňa Labová,

                               Milan Ferenčík, Janette Ferenčíková, Denis Vávra

 

          Predložené návrhy na vyradenie žiadosti Ľubomíra Kmeca ( z dôvodu neprevzatia bytu ), Irmy Chobotovej ( z dôvodu nesplnenia podmienok zákona) a zrušenie uprednostnenia pre Oľgu Vasiliakovú.

 

         

Uznesenie č. 07/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu.

 

Uznesenie č. 08/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia  v y r a d i l a žiadosť Ľubomíra Kmeca ( z dôvodu neprevzatia bytu ) a Irmy Chobotovej ( z dôvodu nesplnenia podmienok zákona ).

 

K bodu č. 2:

 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 1-izbové byty ( Miroslav Šarközy, Anna Švábová ), na 2-izbové byty ( Juraj Martišiak, Tamara Sabová, Nadežda Marcinová ).

 

K bodu č. 3:

 

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila materiál „Sociálny sprievodca  mesta Senica“. Predsedníčka komisie navrhla doplniť materiál o informáciu „Špecializované denné sociálne poradenstvo“

 

K bodu č. 4:

 

           Bola poskytnutá informácia o výzve na očkovanie od 31.5.2021 pre občanov 70 + a  o nástupe terénneho asistenta COVID od 1.6.2021.

 

 

         

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 07/2021, č. 08/2021 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 31.05.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!