Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.11.2019 - 10:26  //  aktualizácia: 04.11.2019 - 10:27  //  zobrazené: 620

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 28.10.2019

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 28.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 6/2019

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  28.10.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie                  

      2. Návrh na zmenu VZN č. 67 o podmienkach nakladania s nájomnými  bytmi

          vo vlastníctve mesta Senica

      3. Návrhy na prednostné pridelenie bytu

      4. Zoznam žiadostí o byty

      5. Zoznam pridelených bytov

      6. Rôzne

      7. Záver     

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých z programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

 

           Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Renáta Hebnárová predložila na komisiu návrh na zmenu VZN č. 67 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica v nasledovnom znení:

Dôvodová správa

I.)   Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami č.  189/1992 Zb.  v §12 – osobitné oprávnenie obce hovorí, čo môže obec ustanoviť  vo všeobecne záväznom nariadení o podmienkach nakladania s bytmi.

§12 - Osobitné oprávnenie obce

 1. Obec, ktorá má viac ako 5000 obyvateľov alebo je sídlom obvodného úradu, môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že zmluvu o nájme bytu vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej právnickej osoby s prevažnou majetkovou účasťou obce možno uzavrieť predovšetkým s uchádzačom o byt podľa poradia určeného obcou.

 2. Obec podľa odseku 1 ustanoví najmä pravidlá, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byt. Pritom zohľadní naliehavosť bytovej potreby uchádzača o byt, jeho sociálne pomery, potrebu uspokojenia bytových potrieb tých, ktorí vykonávajú práce alebo služby nevyhnutné pre obec alebo ktorí sa zaviazali na svoje náklady vykonať v byte alebo inom priestore také zmeny, ktorými sa byt alebo iný priestor stane spôsobilým na bývanie.

     Na základe ustanovenia zákona č. 189/1992 Zb. mesto Senica predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica v súlade s citovaným zákonom, kde určuje podmienky zaradenia žiadateľa do poradovníka žiadateľov o nájomný byt v meste Senica.

II.)     Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, § 12 – nájomná zmluva ods. 7 a ods. 8,  sa finančná zábezpeka dohodne v zmluve a nesmie presiahnuť výšku maximálneho šesťmesačného nájomného.

 

§12 - Nájomná zmluva

(7) Nájomná zmluva môže ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku maximálneho šesťmesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného predpisu, lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je žiadateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Žiadateľ v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu.

(8) Finančná zábezpeka podľa ods. 7 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.

     Z dôvodu, že zákon ustanovuje určiť výšku finančnej zábezpeky v zmluve, neobsahuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica ustanovenie výšky zábezpeky.

     Mesto Senica z dôvodu zosúladenia výšky finančnej zábezpeky a z dôvodu vykrytia nedoplatkov v prípade, že nájomník nezaplatí nájomné, alebo odovzdá byt v poškodenom stave, navrhuje zapracovať do zmluvy o nájme bytu jednotnú výšku zábezpeky pri všetkých bytových domoch a to vo výške šesťmesačného nájomného.

Napr. Ak nájomník prestane platiť nájomné, môže mesto pristúpiť k vypovedaniu zmluvy po 3 mesiacoch nezaplatenia nájomného. Výpovedná lehota je v takomto prípade 3 mesiace. V prípade, že nájomník byt neuvoľní po uplynutí výpovednej lehoty (už máme nezaplatené nájomné za 6 mesiacov), mesto môže prostredníctvom správcu pristúpiť k návrhu na vypratanie bytu súdnou cestou. ( dlh na nájomnom bude vyšší ako 6 mesiacov ). 

Zvýšenie finančnej zábezpeky sa bude týkať nasledovných bytových domov:

Bytový dom

Súčasná výška zábezpeky

Minimálne nájomné v €

Maximálne nájomné v €

Priemerný doplatok zábezpeky v €

Sotinská 1590

4 mesačná

85,16

85,87

170,80 *

Kolónia 556

4 mesačná

82,61

133,83

212,21

Štefánikova 1559

4 mesačná

48,13

73,05

121,18

Štefánikova 1441

4 mesačná

31,92

31,92

63,84

Hurbanova 1379

2 mesačná

33,83

70,45

155,38

Hurbanova 1378 (len 1 byt)

2 mesačná

64,45

64,45

257,80

J. Kráľa 734

2 mesačná

28,67

67,50

206,80

*27 nájomníkov má uhradenú zábezpeku 6 mesačného nájomného (z celk. počtu 60 bytov)

     Zvýšenú výšku zábezpeky bude nájomník povinný uhradiť pri opakovanom uzatvorení zmluvy o nájme bytu. V mesiaci jún 2019 boli nájomníci o plánovanom zvyšovaní  zábezpeky vopred informovaní, aby mali dostatok času na nasporenie finančných prostriedkov na doplatenie zábezpeky.

Prehľad počtu nájomníkov, kt. budú doplácať zvýšenú zábezpeku od januára do apríla 2020

Bytový dom

Január 2020

Február 2020

Marec 2020

Apríl 2020

Sotinská 1590

0

0

0

4

Kolónia 556

1

0

0

3

Štefánikova 1559

1

0

0

2

Štefánikova 1441

0

1

0

1

Hurbanova 1379

0

0

2

3

Hurbanova 1378 (len 1 byt)

0

0

0

0

J. Kráľa 734

0

0

2

3

 

návrh

Mesto Senica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých bytových pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, vydáva toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 67/2019

o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi

vo vlastníctve mesta Senica

 

ČASŤ PRVÁ

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Toto všeobecnezáväznénariadenieo podmienkachnakladania s nájomnými bytmi savzťahujenabyty,ktorésú vo vlastníctvemesta Senica (ďalej len „nájomný byt“ alebo „byt“).

 2. Zmluvu o nájme bytu možno uzavrieť s uchádzačom o byt v súlade s ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:

  - stanoviť  postup pri  obsadzovaní nájomných bytov

  - stanoviť pravidlá pre zostavenie poradovníka uchádzačov o byt .

  ČASŤ DRUHÁ

  Článok  2

  Uchádzač o byt

  Uchádzačom  o  nájom bytu môže  byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 4. podala si písomnú žiadosť o prenájom bytu,

 5. dovŕšila18 rokov, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstvav zmysle osobitných právnych predpisov

 6. nie je vlastníkom bytu, rodinného domu, alebo nie je členom bytového družstva

              (ďalej len „žiadateľ“).                        Článok 3

  Žiadosť o nájom mestského bytu

 7. Žiadosť o nájom bytu (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá na predpísanom tlačive, ktorémusí obsahovať najmä:

  • údaje o žiadateľovi doložené dokladmi preukazujúcimi uvedené skutočnosti,

  • dôvody, pre ktoré žiada o pridelenie nájomného bytu

  • potvrdenie, že nie je vlastníkom bytu, rodinného domu, alebo členom bytového družstva

  • potvrdenie, že má splnené voči mestu všetky záväzky

    

 8. Vprípade,žežiadosťoprenájombytu neobsahujeúdajepotrebnék zápisu do poradovníka uchádzačov o byt, mesto Senica vyzvežiadateľa, abyich v stanovenej lehote doplnil.

 9. Mesto Senica žiadosť preverí a ak žiadateľ spĺňa kritéria uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia, zaradí žiadateľa do poradovníka uchádzačov o nájomný byt.

  ČASŤ TRETIA

  Poradovník

   Článok 4

  Kritéria pre zostavenie poradovníka

 10. Z preverených žiadostí o nájomný byt mesto Senica zostavuje poradie uchádzačovo nájomný byt (ďalej len „poradovník“).

 11. Pri zostavovaní poradovníka zohľadňuje mesto Senica nasledujúce kritériá v stanovenom poradí:

 12. naliehavosť riešenia bytovej problematiky s ohľadom najmä na skutočnosť, že :

  1. žiadateľ žije v spoločnej domácnosti so zdravotne  postihnutou osobou, vyžadujúcou zvláštny režim, alebo obývajú preukázateľne nevhodné priestory

  2. rodinné pomery žiadateľa: počet nezaopatrených detí, osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom

  3. ide o viacrodinné spoločenstvo v najbližšom príbuzenskom vzťahu s ohľadom  na  celkový  počet osôb obývaného bytu

  b)  dátum podania žiadosti.

 13. V jednotlivých prípadoch sa zároveň skúmajú predpoklady možnosti pravidelnej úhradynájomného a ďalších platieb súvisiacich s nájmom bytu.

  Článok 5

  Zostavovanie poradovníka a uzatvorenie nájomnej zmluvy

 14. Poradovník žiadateľov zostavuje oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu podľa kritérií uvedených v tomto všeobecnezáväznom nariadení.

 15. Poradovník a jeho zmeny predkladá oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu komisii pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov na prerokovanie na každé zasadnutie.

 16. Po prerokovaní poradovníka a jeho zmien komisiou pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov mesto tento zverejní na svojom webovom sídle tak, aby zároveň boli splnené povinnosti podľa osobitného predpisu.

 17. Mesto uzatvorí nájomnú zmluvu na byt so žiadateľom, ktorému bol pridelený nájomný byt podľa poradovníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu. ČASŤ ŠTVRTÁ

  Článok  6

  Pridelenie nájomného bytu žiadateľovi mimo poradovníka

 18. Mesto uzatvorí nájomnú zmluvu na nájomný byt prednostne so žiadateľom podľa poradovníka.

 19. Prednostne – mimo poradovníkasozreteľomnazáujem mesta možnouzatvoriťnájomnúzmluvuna nájomný byt so žiadateľom nezaradeným do poradovníka po prerokovaní návrhu oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športukomisiou pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov, akspĺňažiadateľ podmienky ustanovenia článku 2 tohto všeobecne záväzného nariadeniaa ak vykonáva všeobecne prospešné prácealebo služby v prospech obyvateľov mesta Senica, najmä v oblasti zdravotníctva, školstva ( napr. lektor cudzieho jazyka ), bezpečnosti ( napr. člen PZ SR ).

  ČASŤ PIATA

  Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Žiadateľ zaradenýdo poradovníka jepovinný ohlásiť mestu Senica bezodkladne všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre zaradenie do poradovníka.

 2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9 zo dňa 21.9.2017 Zásady prideľovania bytov v meste Senica a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.

 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa .... na .... zasadnutí MsZ uznesením MsZ č. ... a nadobúda účinnosť dňom ....

  1)Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  2)§12 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

 

Uznesenie č. 22/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predložený  návrh na zmenu VZN č. 67 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica v nasledovnom znení, ktorý už bol prejednaný MsR odporúča predložiť na  s ch v á l e n i e   v MsZ.

 

K bodu č. 3:

   Vedúcou oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Renátou Hebnárovou boli predložené návrhy na prednostné pridelenie bytov vzhľadom na mimoriadne okolnosti.

 • Žiadosť o pridelenie bezbariérového bytu p. Lukáša Húsku bola opätovne zaradená na zasadnutie komisie a žiadateľ bol osobne pozvaný, aby sa k predloženej žiadosti vyjadril. Vzhľadom k tomu, že boli komisii preukázané nové skutočnosti, ktoré v predchádzajúcej žiadosti neboli uvedené, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 23/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predloženú žiadosť berie na vedomie a   s ú h l a s í   s pridelením bytu              p. Lukášovi Húskovi.

 

 • Žiadosť o prednostné pridelenie bytu mimo poradovník žiadateľov o byt pre p. Katarínu Páleníkovú ( s 2 mal. deťmi), ktorá vzhľadom na nepriaznivú sociálnu situáciu (týranie) podloženú dokladmi Policajného zboru a lekármi vyžaduje akútne riešenie vzniknutého problému. Komisia s uprednostnením vzhľadom na závažnosť situácie súhlasí a prijala nasledovné uznesenie:

   

Uznesenie č. 24/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predloženú žiadosť berie na vedomie a   s ú h l a s í   s prednostným pridelením bytu p. Kataríne Páleníkovej.

 

 • Žiadosť o zaradenie do poradovníka o pridelenie bytu pre obyvateľa obce Jablonica p. Mária Kolesíka, ktorý po návrate z výkonu trestu odňatia slobody zostal bez bývania. K tejto žiadosti vzhľadom k tomu, že nespĺňa podmienky, ktoré sú určené všeobecne záväzným nariadením sa komisia vyjadrila nasledovne:

Uznesenie č. 25/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predloženú žiadosť  n e o d p o r ú č a zaradiť do poradovníka žiadateľov o pridelenie bytu z dôvodu nesplnenia stanovených podmienok , ale  o d p o r ú č a  p. Kolesíkovi riešiť svoju nepriaznivú situáciu  bývaním v útulku.

 

K bodu č. 4:

 Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  predložila na zasadnutie komisie  zoznam  žiadostí o byty  za obdobie od posledného zasadnutia komisie              ( príloha č. 1).

 

Uznesenie č. 26/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  podľa prílohy č. 1. 

 

K bodu č. 5:

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  predložila na zasadnutie komisie  i zoznam pridelených bytov za obdobie od posledného zasadnutia komisie a to od 23.09.2019  ( príloha č. 2).

 

Uznesenie č. 27/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam pridelených bytov  podľa prílohy č. 2. 

 

K bodu č. 6:

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 22/2019, č. 23/2019,  č. 24/2019,    č. 25/2019,   č. 26/2019 a č. 27/2019  prítomných 7 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  7

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

K bodu č. 7:

Predsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

 

 

                                                                                         PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                   predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 30.10.2019

Zapísala: Mgr. Jana Madunická

 

 

 

 Príloha č. 1   Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

 1. J. Vachová, Senica

 2. J. Baláž, Senica

 3. Z. Hyžová, Senica

 4. M. Malachov, Senica

 5. M. Markus, Senica

 6. E. Polakovičová, Senica

 7. J. Chovanec, Senica

 8. L. Barbas, Senica

 9. Z. Jankovičová, Senica

 10. A. Dávidová, Senica

 11. D. Dlugašová, Senica

 12. A. Hospodár, Senica

 13. Z. Zríniová, Senica

 

 

Príloha č. 2   Zoznam pridelených bytov za obdobie od 23.09.2019

 1. A. Kubečková, Senica

 2. L. Hrebenárová, Senica

 3. M. Holič, Senica

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!