Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.10.2019 - 12:58  //  aktualizácia: 14.10.2019 - 13:49  //  zobrazené: 496

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre šport zo dňa 2. 10. 2019

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 02.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 6/2019

zo zasadnutia komisie pre šport , dňa 2. 10. 2019

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 

  1. Otvorenie

  2. Vyhodnotenie Záhoráckeho maratónu

  3. Čerpanie fondu PRO Senica

  4. Príprava Silvestrovského behu

  5. Záver

 

k bodu č. 1

           V úvode rokovania predseda Ivan Paveska privítal pozvaných hostí a členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

            8. júna 2019 zorganizovalo mesto Senica v spolupráci s komisiou športu 31. Záhorácky maratón. Náklady na tento pretek predstavovali sumu 5 077,95 eur. Vďaka podpore sponzorom a finančnej  dotácie z VÚC TT SK sa podarili celkové náklady na maratón znížiť na sumu  607,95 eur. Maratónu sa zúčastnilo 181 pretekárov. V rámci diskusie členovia komisie prebrali  zopár podnetných návrhov a pripomienok, ktoré spracoval Mgr. Jaroslav Kubíček, aj vďaka pripomienkam samotných bežcov. Návrhy sa týkali o.i. aj novej webovej stránky, oficiálneho premerania trate meračom SAZ, medailí pre každého účastníka, papierových pohárikov, cieľovej pásky,  smerovníkov, tombole, ale aj zmeny cieľu polmaratónu.  V najbližšej dobe predseda komisie dohodne termín so zástupcami mesta Šaštín - Stráže, s ktorými bude daný návrh prediskutovaný.

 

K bodu č. 3

            Ku dňu 2. 10. 2019 bolo vyplatených 15 žiadostí schválených komisiou športu o dotáciu z rozpočtu mesta Senica do 3 000 eur. Zostáva vyplatiť ešte 10 žiadostí, kde organizátori – žiadatelia čakajú na zápis štatutára do registra občianskych združení.

 

K bodu č. 4

            Posledným podujatím v roku 2019 bude 34. Silvestrovský beh. Uskutoční sa tradične v mestskom parku. Registrácia bude v priestoroch šatní FK Senica od 9,00 hod., 15 min. pred štartom každej kategórie bude ukončená. Kategórie pretekárov sú rozdelené podľa pohlavia a veku. Ocenení budú víťazi v 18 detských kategóriách, 9 dospelých kategórií, traja najlepší Seničania a tri Seničanky, tri ženy a traja najlepší muži v kategórii nordic wolking.

Osloviť sponzorov, pripraviť propozície, objednať poháre – zodpovedná Mášiková

Na najbližšom stretnutí si jednotlivé úlohy prejdú členovia komisie detailnejšie.

 

K bodu č. 5

Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísala: Erika Mášiková          

                               

 Ivan Paveska,  predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!