Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.04.2022 - 14:59  //  aktualizácia: 07.04.2022 - 15:00  //  zobrazené: 141

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 06. 04. 2022

číslo:  |  dátum konania: 06.04.2022  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konaného dňa

06. apríla 2022 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 10/2022

Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta Senica

za rok 2021

Členovia komisie berú na vedomie Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2021 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 11/2022

Návrh na zverenie majetku do správy: Mestské kultúrne stredisko,

Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica

Zverenie majetku:

a)budova so súp. číslom 724 – Dom „Sokolovňa“, postavená na pozemku CKN parc.č. 94 v kat. území Senica

b)prípojka plynu a prípojka vody k budove

c)hnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu

do správy subjektu: Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy: Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 12/2022

Návrh na odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch CKN parc. č. 2866/72, 2866/73 a 2866/74 v  kat. území Senica

Odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch C KN 

parc. č. 2866/72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 224 m2

parc. č. 2866/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 225 m2

parc. č. 2866/74, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 225 m2

v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 470 na ulici

Hviezdoslavova v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných

zariadeniach  bytového domu a na príslušenstve za cenu 30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/  ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

Uznesenie č. 13/2022

Návrh na odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 3565/80 v  kat. území Senica

Odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 3565/80, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 550 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 1358 na ulici Gen. L. Svobodu v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach  bytového domu a na príslušenstve za cenu 30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/  ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 14/2022

Návrh na odkúpenie pozemkov v  kat. území Senica

1.odkúpenie pozemkov EKN parc.č. 1627/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo  

výmere 253 m2 a parc.č. 1627/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie  vo výmere 2122 m2, evidovaných na LV č. 7610 v kat. území Senica od vlastníka za cenu: 18 €/m2

2.odkúpenie pozemku EKN parc.č. 1646/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 491 m2,

evidovaného na LV č. 4471 v kat. území Senica od vlastníkov za cenu:  18 €/m2

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 15/2022

Návrh na odkúpenie pozemkov v kat. území Kunov

1.odkúpenie pozemku EKN  v kat. území Kunov:

parc.č. 1451/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 3552 m2, evidovaného na LV č. 929

od vlastníkov za cenu:                                       

 -  20 €/m2 za  zastavané časti pozemku v celkovej výmere 390 m2, ktorým zodpovedá  

     evidenčná parcela č. 354/1 vo výmere 161 m2  pod prevádzkovou budovou so súp. číslom

     150 a evidenčná parcela č. 357/2 vo výmere 229 m2 pod spevnenými plochami pred   

     budovou;

  -  10 €/mza  zvyšnú časť pozemku v celkovej  výmere 3162 m2

2.odkúpenie pozemkov EKN v kat. území Kunov:

parc.č. 1455/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere 1271 m2, evidovaného na LV č. 886

parc.č. 1456/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 999 m2, evidovaného na LV č. 1541

od vlastníkov za cenu 10 €/m2.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 16/2022

Návrh na nájom pozemkov v kat. území Senica a Kunov

1. nájom pozemkov, resp. častí pozemkov v kat. území Senica a Kunov vo vlastníctve mesta Senica pri prevádzkach občerstvenia prevádzkovateľom prevádzok za účelom zriadenia a prevádzkovania  letných  terás.

2.Podmienky nájmu:

 1. zmluvy o nájme budú  uzatvorené po podaní žiadosti záujemcu  na dobu  určitú  v období
  od  01.05.2022 do 31.10.2022
 2. nájomné  za sezónne užívanie  pozemkov v období od 01.06. do 15.09.  je 0,20 € /m2/deň
  a nájomné za mimosezónne užívanie pozemkov v období  od 01.05. do 31.05. a  od 15.09.
  do 31.10.  je  0,05  € /m2/deň,
 3. za zriadenie letnej terasy sa pokladá umiestnenie stolov a stoličiek vrátane ochrany proti slnku (slnečníky),
 4. uzatvoreniu nájomnej zmluvy na  zriadenie  terasy  zasahujúcej  do chodníkov bude predchádzať vydanie povolenia  na špeciálne užívanie  pozemných komunikácií,
 5. uzatvoreniu nájomnej zmluvy bude predchádzať súhlas povereného zamestnanca referátu investičnej výstavby a územného plánovania, ktorý posúdi možnosť a vhodnosť zriadenia letnej terasy podľa jednotlivých žiadostí a návrh letnej terasy z hľadiska estetických kritérií.

Nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Letné terasy pri prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb, sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemkov v kat. území Senica a Kunov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 17/2022

Návrh na nájom pozemkov CKN parc. č. 3565/508 a 3565/510 v kat. území Senica

Nájom pozemkov v kat. území Senica parc.č. 3565/508, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 348 m2  a parc.č. 3565/510, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere

950 m2, spolu vo výmere 1298 m2 spoločnosti: STAVOIMPEX Holíč, spol. s r.o., Nám. Mieru 20, 908 51 Holíč, IČO: 36 234 311 za účelom vybudovania parkovacích plôch a príjazdovej komunikácie k plánovanej stavbe garážového domu a bytového domu Pegas v zmysle projektovej dokumentácie  na dobu neurčitú s  trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

3 €/m2/ročne s uplatnením inflačnej doložky (v zmysle údajov štatistického úradu) v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pouličné parkovanie spôsobuje problémy statickej i  dynamickej dopravy v meste, pretože s pribúdajúcim počtom vozidiel nie je možné vytvoriť zodpovedajúci počet parkovacích miest. Riešením problémov parkovacej politiky v meste je realizácia parkovacieho alebo garážového domu, ktorého výstavba  je odôvodnená práve na sídlisku Sotina.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 18/2022

Návrh na  uzatvorenie:

1. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc.č. 1853/3, 1942/1, 2296/2 a na pozemkoch EKN parc.č.312, 360/1 a 567/1 v kat. území  Senica

2. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj častí pozemkov CKN parc.č. 1942/1 a EKN parc. č. 360/1 v kat. území Senica

1. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN p.č. 1853/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2480 m2, p.č. 1942/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 7827 m2, p.č. 2296/2, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2435 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 312, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5570 m2, p.č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16840 m2 a p.č. 567/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1271 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii z  projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie  v dĺžke  cca 583  m.

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený ako koridor v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného  geometrickým plánom.

2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odpredaj častí   spolu výmere cca 32 m2 pozemku CKN parc. č.1942/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie

vo výmere 7827 ma pozemku EKN parc. č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16840 m2 v  kat. území Senica  v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu určenú znaleckým posudkom. Presnú výmeru určí porealizačný geometrický plán, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.  spolu so znaleckým posudkom predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby distribučnej trafostanice. Podmienkou dohodnutou v budúcej kúpnej zmluve bude vytýčenie  plánovanej stavby trafostanice v teréne za účasti poverených zamestnancov mesta Senica z dôvodu potreby kontroly zachovania priestorových podmienok pre prípadnú budúcu výstavbu aj inej infraštruktúry v danej lokalite.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj predmetných častí pozemkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 19/2022

Návrh na uzatvorenie :

1.Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN  parc.č. 3052/13, 3052/15, 3052/17, 3053 a na pozemkoch EKN parc. č. 161/3, 214 a 215 v kat. území  Senica

2.Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 3052/17 v kat. území Senica

1.uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN p.č. 3052/13, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 549 m2,

p.č.3052/15, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 110 m2, p.č. 3052/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 396 m2, p.č. 3053, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1231 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 161/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 742 m2, p.č. 214, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 241 m2, a p.č. 215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii z  projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie  v dĺžke  cca 103 m.

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený ako koridor  v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom.

2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odpredaj časti vo výmere cca 48 m2 pozemku CKN parc.č. 3052/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 396 m2 v kat. území Senica v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu určenú znaleckým posudkom. Presnú výmeru určí porealizačný geometrický plán, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. spolu so znaleckým posudkom predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby distribučnej trafostanice.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj predmetnej časti pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Rôzne:

Uznesenie č. 20/2022

Odpredaj častí pozemku C KN parc.č. 1223/1 v kat. území Senica

Mesto Senica eviduje tri žiadosti o odpredaj častí pozemku C KN parc.č. 1223/1 v kat. území Senica. Žiadatelia ( Milan Palkovič, Veronika Lukáčková a Miriam Rajnohová) sú vlastníkmi rodinných domov na IBV Záhrady a majú záujem o odkúpenie častí pozemku, ktoré sa nachádzajú pri ich rodinných domoch.

Členovia komisie odporúčajú MsZ odpredaj častí pozemku na IBV Záhrady, za podmienok, že sa tam nenachádzajú inžinierske siete. V prípade ak sa na pozemku nachádzajú inžinierske siete, odpredaj bude možný, ak si ich preloží na vlastné náklady žiadateľ.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

 

 Ing. Roman Sova v.r.

predseda komisie

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková, dňa 07.04.2022

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!