Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.10.2019 - 07:50  //  aktualizácia: 02.10.2019 - 07:52  //  zobrazené: 476

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 16. 09. 2019

číslo:  |  dátum konania: 02.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

16.septembra 2019 o 16,00 hod. v zasadačke na II. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   prehodnotenie uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca majetkovo – právneho oddelenia oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Uznesenie č. 43/2019

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

-budova so súp. číslom 1506 - Tescobarák, postavená na parcele č. 1661/18

-pozemok CKN parc. č.1661/18 v výmere 756 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok CKN parc.č. 1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - Tescobarák so súp. číslom 1506, postavená na parcele č. 1661/18, pozemok CKN parc. č. 1661/18 vo výmere 756 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 39 000 €, slovom tridsaťdeväťtisíc eur.

c) Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku 5 000 €, slovom päťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.                                                                                                                                         

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.

f) V prípade, že víťazná kúpna cena presiahne sumu 100 000 €, ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Informácie o iných skutočnostiach:

Na pozemku CKN parc. č. 1661/18 a na pozemku CKN parc.č. 1661/13, z ktorého bol odčlenený pozemok CKN parc.č.1661/310 je zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov parc. č. 1661/18  a 1661/13 strpieť právo spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bratislava, IČO 35 763 469 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy v zmysle ustanovenie § 69 ods.1,2 zákona č. 610/2003 Z.z. podľa Z-2562/05 vz.399/06.

V zmysle vyjadrenia spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo 6611909042 zo dňa 01.04.2019 na pozemku parc.č. 1661/310 nie sú uložené žiadne siete a k budove so súpisným číslom 1506, postavenej na pozemku parc.č. 1661/18 vedie telekomunikačná prípojka.

h)  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

- všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

-  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

ch) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky súťaže organizačného charakteru.

i) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR          

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

             a poslanec  MsZ.

j) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomných: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 44/2019

Návrh na odpredaj časti pozemku EKN parc. č. 363 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku EKN parc. č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 79/2019 na oddelenie pozemku a určenie vlastníckych práv pozemku p.č. 2418/16  ako novozameraný  pozemok CKN parc.č. 2418/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 47 m2 v kat. území Senica žiadateľovi Ivan Horňák, Beňovského 5388/1, 905 01 Senica za cenu 20 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je svojimi rozmermi a tvarom nevyužiteľný pre mesto. Je ťažko udržiavateľný, pretože vzhľadom na svoje umiestnenie na konci ulice je často využívaný občanmi na uloženie odpadov. Pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho môže využívať ako prístupovú trasu k pozemkom vo svojom vlastníctve. Pre mesto je uvedený majetok prebytočný .

Prítomných: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 45/2019

Návrh na odpredaj častí pozemku EKN parc. č. 363 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť:

1) odpredaj časti pozemku EKN parc.č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 37/2019 na oddelenie pozemku  p.č.2440/3 a 2440/6 ako novozameraný pozemok CKN parc. č. 2440/3, druh pozemku vodná plocha vo výmere 67 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Pavel Krč, Čáčovská cesta 5398/19, 905 01 Senica, za cenu

20 €/m2

2) odpredaj časti pozemku EKN parc.č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 37/2019 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2440/6, druh pozemku vodná plocha vo výmere 29 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Vladimír Stašek a manželka Katarína Stašková, obaja bydliskom Čáčovská cesta 5399/17, 905 01 Senica, za cenu 20 €/m2

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemky nadväzujú na rodinné domy s dvorom vo vlastníctve žiadateľov a žiadatelia ich využívajú ako vjazdy do svojich dvorov. Pozemky sú vzhľadom na zanedbateľnú výmeru a umiestnenie pre mesto nevyužiteľné.Pre mesto sú pozemky prebytočné.

Prítomných: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Po tomto bode programu prišli predseda komisie Ing. Sova a Mgr. Otrísalová.

 

Uznesenie č. 46/2019

Návrh na odpredaj stavby so súp.č. 641 a pozemku CKN parc. č. 3387/2 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľností v kat. území Senica:

- stavba so súp.č. 641 – múzeum L.Novomeského, postavená na parcele č. 3387/2

- pozemok CKN parc.č. 3387/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

390 m2 spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31 424 287 za cenu stanovenú znaleckým posudkom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Mestský podnik služieb spol. s r.o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je mesto Senica. Účelom tohto prevodu je odovzdanie budovy do dispozície spoločnosti za účelom jej obnovy, úpravy a pretvorenia na vhodné zázemie pre kultúrne, športové akcie v parku a voľnočasové aktivity občanov mesta a jej následného prevádzkovania a údržby.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 47/2019

Návrh na odpredaj časti pozemku EKN parc. č. 266 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku EKN parc.č. 266, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 11290 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 581/2019 na oddelenie pozemku par.č.3795/35 ako novozameraný pozemok CKN parc. č. 3795/35, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 308 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Peter Thebery, L. Novomeského 1349/102, 905 01 Senica za cenu 30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok bude slúžiť žiadateľovi na vybudovanie prístupovej cesty v nevyhnutnom rozsahu k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Pre mesto je pozemok prebytočný.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Uznesenie č. 48/2019

Návrh na odpredaj častí pozemkov CKN parc. č. 3268/4 a 3280/2 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj častí pozemkov CKN parc.č. 3268/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 79 m2 a parc. č. 3280/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 235 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 37/2019 na zameranie stavby na pozemku p.č.3268/23 ako diel 1 vo výmere 1 m2 a diel 3 vo výmere 11 m2, spolu vo výmere 12 m2 v kat. území Senica spoločnosti: VEKTOR – družstvo, Kolónia – areál 1489/94, 905 01 Senica, IČO: 31 419 127 za cenu 30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 49/2019

Návrh na odkúpenie pozemku EKN parc. č. 554/6 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemku EKN parc. č. 554/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 747 m2 v kat. území Senica od vlastníkov:

- Marečková Jarmila, S. Jurkoviča 1204/28, 905 01 Senica, vlastník v podiele 1/2

- Fecko Milan, Sotinská 1475/19, 905 01 Senica, vlastník v podiele 1/4

- Hološková Monika, Agátová 1322/27, 905 01 Senica, vlastník v podiele 1/4

za cenu 13 400 €  (17,93 €/m2) v zmysle znaleckého posudku

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 50/2019

Návrh na: 1) zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2018/717

2) odkúpenie častí pozemku EKN parc. č. 527/2 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

1) zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2018/717,ktorým bolo schválené odkúpenie častí pozemkov EKN parc.č. 226/24, parc.č. 527/2 a parc.č. 659/1 od vlastníkov v zmysle GP č. 46/2018

2) odkúpenie častí pozemku EKN parc.č. 527/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 12018 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 46/2019 ako diel 3 vo výmere 1 m2, diel 4 vo výmere 86 m2, diel 5 vo výmere 15 m2 a diel 6 vo výmere 35 m2, spolu vo výmere 137 m2 v kat. území Senica od vlastníka: Slovenská republika, správca: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328 maximálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Po tomto bode programu prišiel podpredseda komisie Mgr. Hutta a odišiel Ing. Križan.

 

Uznesenie č. 51/2019

Návrh na odkúpenie pozemkov CKN parc.č. 3565/475 a parc.č. 3565/477 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemkov CKN parc. č. 3565/475, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3696 m2 a CKN parc.č. 3565/477, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1960 m2   v kat. území Senica od vlastníka: OMS, a.s., 906 02 Dojč 419, IČO: 34 132 333 za cenu maximálne 30 €/ m2

Prítomných: 7  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 1  Počet členov: 9

 

 

 

Uznesenie č. 52/2019

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc. č. 3565/70 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 26 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/70, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9651 m2 v kat. území Senica spoločnosti: CAYAN, s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica, IČO: 51 223 376 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k bytovému domu so súp.č. 1421 na parcele č. 3565/244 a k bytovému domu, ktorý spoločnosť vybuduje na parcele č. 3565/247 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50 € / rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Vybudovanie novej komunikácie je záväzok vlastníka pozemkov CKN parc.č. 3565/244 a 3565/247, vyplývajúci zo zmluvy uzatvorenej s mestom. Nájomná zmluva bude slúžiť na preukázanie vzťahu k pozemku stavebníka v konaní o povolenie stavby.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 53/2019

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc. č. 3565/282 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti v celkovej výmere 36 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/282, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 10205 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Technické služby Senica a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36 228 443 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 365 € / rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

Členovia komisie navrhli, aby kultúrna komisia vypracovala stanovisko, či je žiaduce, respektíve akým spôsobom povoľovať reklamné zariadenia alebo prenajímať pozemky pod reklamné zariadenia aby sa znižoval reklamný smog v meste.

Prítomných: 7  Za: 5  Proti: 2  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 54/2019

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch EKN parc. č. 1580/4, 1580/5, 1591/1, 1647/4 a pozemkoch CKN parc.č. 1659/11, 1659/18, 1661/27 a 1726/21 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch EKN parc.č. 1580/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 343 m2, parc.č. 1580/5, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2264 m2, parc.č. 1591/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 105 m2, parc.č. 1647/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 435 m2  a na pozemkoch CKN parc.č. 1659/11, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 25 m2, parc.č. 1659/18, druh pozemku orná pôda vo výmere 146 m2, parc.č. 1661/27, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1146 m2 a parc.č. 1726/21, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 190 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení  a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 42 m2, diel 2 vo výmere 205 m2 , diel 3 vo výmere 4 m2, diel 4 vo výmere

2 m2, diel 5 vo výmere 13 m2, diel 6 vo výmere 2 m2, diel 7 vo výmere 5 m2 a diel 8  vo výmere 40 m2 v geometrickom pláne č.215/2018 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 1536, 1659/11,18, 1661/27, 1726/16,21. Rozsah vecného bremena je spolu vo výmere 313 m2.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15 €/m2 rozsahu vecného bremena.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 55/2019

Návrh na odkúpenie pozemku EKN parc. č. 404 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemku EKN parc. č. 404, druh pozemku orná pôda vo výmere 11546 m2 v kat. území Senica od vlastníkov za cenu 25 €/m2

Prítomných: 7  Za: 0  Proti: 5  Zdržali sa: 2  Počet členov: 9

 

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 Ing. Roman Sova

 predseda komisie 

               

 

 

Zapísala: JUDr. Gabriela Olejárová

Dňa 25. septembra 2019

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!