Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.02.2020 - 16:57  //  aktualizácia: 12.02.2020 - 16:59  //  zobrazené: 432

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 29. 1. 2020

číslo:  |  dátum konania: 29.01.2020  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

29. januára 2020 o 16,00 hod. v zasadačke na III. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Predseda komisie Ing. Roman Sova sa zo zasadnutia ospravedlnil. Zasadnutie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Mgr. Peter Hutta. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 1/2020

Návrh dodatku č. 1/2020 Všeobecne záväzného nariadenia č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta

členovia komisie pozmenili predkladaný návrh. Odporúčajú MsZ schváliť aby sa zachovalo 50 m ochranné pásmo, bez možnosti povoľovania akýchkoľvek stavieb v tomto pásme. Zároveň odporučili doložiť k materiálu snímky z mapy jednotlivých cintorínov.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 2/2020

Návrh na odkúpenie pozemku E KN parc. č. 285/3 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť:

1) zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 2/2019/61, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 na pozemku EKN parc.č. 285/3 v kat. území Senica od Anny Provazníkovej

2) zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 2/2019/62, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 na pozemku EKN parc.č. 285/3 v kat. území Senica od neznámeho vlastníka Anny Cablkovej, zastúpenej správcom Slovenským pozemkovým fondom

3) odkúpenie podielov na pozemku EKN parc. č. 285/3, druh pozemku záhrada vo výmere 461 m2  v kat. území Senica od vlastníkov, evidovaných na liste vlastníctva č. 7502 pre kat. územie Senica za cenu 40 €/ m2.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 3/2020

Návrh na odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 644 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 644, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 413 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov č. 6,29,44,47,50 a 72 v bytovom dome so súp. číslom 58 na ulici Robotnícka v Senici (podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach bytového domu) za cenu 10 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný .

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Uznesenie č. 4/2020

Návrh na odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 99 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č.99, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1303 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov č. 7, 18, 29, 34 a 45 v bytovom dome so súp. číslom 725 na ulici Štefánikova v Senici (podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach bytového domu) za cenu 10 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pre mesto je uvedený majetok  prebytočný .

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 5/2020

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc.č. 1067/81 v kat. území Sobotište

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 1499 m2 pozemku CKN parc.č. 1067/81, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2582 m2 v kat. území Sobotište z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, 906 05 Sobotište 70, IČO: 31 106 331

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov

c) za nájomné minimálne 60 €/ ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetná časť pozemku CKN parc.č. 1067/81 dlhodobo slúži na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a je začlenená do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 6/2020

Návrh na prenájom pozemkov v kat. území Senica, Kunov a Jablonica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom pozemkov v kat. území Senica, Kunov a Jablonica uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi SANAGRO Senica s.r.o., Horné Suroviny 1010, 905 01 Senica, IČO: 35 922 206

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov

c) za nájomné minimálne 60 €/ ha/rok pre kat. územie Jablonica a 80€/ha /rok pre kat. územie Senica a Kunov, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 7/2020

Návrh na prenájom pozemkov v kat. území Podbranč a Prietrž

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom pozemkov v kat. území Podbranč a Prietrž uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi Podbranč, roľnícke družstvo, 906 41 Podbranč 290, IČO: 31104461

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov

c) za nájomné minimálne 54 €/ ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 8/2020

Návrh na prenájom pozemkov v kat. území Predmier (okres Bytča)

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom pozemkov v kat. území Predmier uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo,013 51 Predmier 470

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov

c) za nájomné minimálne 60 €/ ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku,

v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 9/2020

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku EKN parc.č. 1623/31 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku EKN parc. č.1623/31, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 532 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 172/2019 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 1208/1, 883 ako koridor vecných bremien:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Rozsah vecného bremena je vo výmere 35 m2. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 12 €/m2 rozsahu vecného bremena.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 10/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku: herné prvky do detského ihriska v areáli elokovaného pracoviska na Robotníckej ulici 114/6, Senica, ktorá obsahuje:

  • Kovová hracia zostava EPI

  • Pružinová dvojhojdačka Lienka

v celkovej hodnote 3 737 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2,

905 01 Senica.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 11/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku: „ Zateplenie Materskej školy Senica, elokované pracovisko L. Novomeského 1209/2“ v celkovej hodnote 210 536,13 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 12/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola s materskou školou J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne v Základnej škole s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 9050 01 Senica“ v celkovej hodnote 46 012,20 € do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Podpredseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Hutta

podpredseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 30. januára 2020

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!