Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.12.2019 - 14:31  //  aktualizácia: 05.12.2019 - 14:34  //  zobrazené: 456

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica zo dňa 26.11.2019

číslo: 09/2019  |  dátum konania: 26.11.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 9

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica

zo dňa  26.11.2019

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program: 

 • privítanie

 • návrh dodatku č.5/2019 k VZN mesta Senica č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica ,

 • Koncepcia práce s mládežou mesta Senica na roky 2019-2024

 • rôzne

   

 • Otvorenie – prítomných členov komisie ako aj hostí v zastúpení Ing. Mareka Štítneho- manažéra informačného centra EUROPE DIRECT privítala predsedníčka komisie a  oboznámila všetkých s programom zasadnutia komisie.

   

 • Na úvod zasadnutia komisie odovzdala p. predsedníčka slovo pánu Štítnemu, ktorý vypracoval materiál Koncepcia práce s mládežou mesta Senica na roky 2019 - 2024 . Cieľom koncepcie bolo vytvorenie podmienok na využitie tvorivého potenciálu detí a mládeže pri napĺňaní komunálnej mládežníckej politiky tak, aby sa participáciou podieľali na ďalšom vývoji spoločnosti mesta, na spolupráci so všetkými organizáciami. Materiál tvorí časť :

 • < >

  Strategická časť

  Obsahom analytickej časti  sú :

  Aktéri politiky s mládežou na miestnej úrovni

  Ciele miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži

  Mesto Senica

  Komisia pre vzdelávanie , kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti

  Koordinátor práce s mládežou

  Fórum mládeže

  Centrum voľného času Stonožka Senica

  Domka Senica

  Senica 2.0

   

  Koncepcia definuje tri oblasti podpory a práce s deťmi a mládežou:

 • Životný štýl a voľný čas

 • Občianska a politická participácia mládeže

 • Financovanie komunálnej mládežníckej politiky

   

  Obsahom strategickej časti  sú :

 • < >< >

  Informácie a komunikačné technológie

 • < >

  Životné prostredie

 • Voľný čas detí a mládeže

 • < >

  Zdravie a životný štýl

 • Mládež a ľudské práva

 • Študentský parlament mesta Senica

   

Koncepcia práce s mládežou v meste Senica na roky 2019-2024 a jej realizácia je základným rámcom pre inštitúcie podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní mládeže na území mesta Senica. Pri stanovovaní priorít tak majú nastavenú širokú škálu zámerov a cieľov vychádzajúcich z potrieb mládeže.

Realizáciou Koncepcie práce s mládežou v meste Senica na roky 2019-2024 sa zjednotí a skoordinuje pôsobenie na mládež v snahe vytvoriť také prostredie, aby sa vychovala aktívna mládež so zdravým životným štýlom, venujúca sa pozitívnym aktivitám, majúca zmysel pre česť a spravodlivosť, chrániaca životné prostredie aj pre ďalšie generácie.

 

Cieľom Koncepcie je vytvoriť podmienky, ktoré zaistia a umožnia mladým ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnutné na začlenenie sa do spoločnosti ako aktívni občania so zreteľom nazerania na mladých ľudí skôr ako na ľudské zdroje, nie ako na problém.

Koncepcia určuje , zahŕňa najmä tieto špecifické ciele mesta Senica v oblasti práce s deťmi a

mládežou a mládežníckej politiky:

● Rozvoj atraktívnych podujatí pre deti a mládež zameraných na aktívne využívanie voľného času s podporou účasti detí a mládeže na ich príprave, realizácií a hodnotení.

● Podpora a rozvoj iniciatív mladých ľudí a neformálnych skupín detí a mládeže ako prostriedku pre aktívne zapájanie detí a mládeže a ich participáciu na veciach verejných.

● Rozvoj aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce detí a mládeže a zvýšenie počtu aktivít s prvkami Interkultúrneho učenia.

● Rozvíjať a podporovať dobrovoľníctvo mladých obyvateľov mesta Senica nie len na území mesta ale aj v zahraničí ako základný predpoklad pri budovaní občianskej spoločnosti.

● Vytvárať podmienky pre hosťovanie mladých dobrovoľníkov a študentov z krajín Európskej únie na území mesta Senica a zapájať ich tak do verejnoprospešných aktivít v rámci regiónu.

● Vytvoriť databázu potenciálnych mladých lídrov, ktorí by mohli ďalej pracovať s deťmi a mládežou a podporiť systematickú prácu s nimi.

 

● V rámci podmienok pre finančnú podporu práce s deťmi a mládežou podporiť také tipy projektov, ktoré napomáhajú plneniu cieľov uvedených v rámci neformálneho vzdelávania.

● Rozšíriť a skvalitniť formy a metódy práce v oblasti neformálneho vzdelávania a to vo všetkých zložkách.

● Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie a odbornú prípravu pedagogických a nepedagogických pracovníkov, mladých lídrov a pracovníkov s mládežou pre oblasti práce s deťmi a mládežou.

● Zabezpečiť účinnú propagáciu celkovej práce s deťmi a mládežou na území mesta Senica a prezentovať pozitívny vzťah a postavenie mesta Senica voči deťom a mládeži.

 

 

 1. V ďalšom bode Ing. Výletová informovala členov komisie o návrhu Dodatku č. 5/2019 k VZN mesta Senica č.49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica .Mesto Senica v súlade s § 6 ods.12 písm. c) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná v rámci svojich originálnych kompetencií pre ZUŠ, jazykové školy, MŠ a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti určiť VZN :

  a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,

  b)  lehotu na predloženie údajov , podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia ,

  c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia ;v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo

  d) deň v mesiaci , do ktorého poskytne finančné prostriedky.

   

   

  Normatívne financovanie škôl a školských zariadení sa vypočíta ako súčin :

 2. počtu detí prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľa materskej školy a ročného normatívu v súlade s výkazom k 15.septembru začínajúceho školského roka,

 3. počtu prijatých žiakov do školského klubu detí a ročného normatívu v súlade s výkazom k 15.septembru začínajúceho školského roka,

 4. počtu prijatých žiakov do základnej umeleckej školya ročného normatívu v súlade s výkazom k 15.septembru začínajúceho školského roka,

 5. na školské jedálne počtu prijatých žiakov do základných škôl a ročného normatívu v súlade s výkazom k 15.septembru začínajúceho školského roka,

 6. počtu detí prijatých detí do školského zariadenia centra voľného časua ročného normatívu v súlade s výkazom k 15.septembru začínajúceho školského roka,

 

Objem finančných prostriedkov na rok 2020  je stanovený jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka  na rok  podľa kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení  v Eur  :

 

Kategória škôl a školských zariadení

Výška finančných prostriedkov   na mzdy a prevádzku na dieťa/ žiaka

v eurách / € /na rok 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania                                                  

1 067,00

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania                                                  

568,00

Dieťa materskej školy                                                  

2 698,00

Žiak školského klubu detí

457,00

Žiak centra voľného času

219,00

Potenciálny stravník – žiak základnej školy

165,00

 

Návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 14/2019 zo dňa 26.11.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 26.11.2019 prerokovala -  Koncepciu práce s mládežou mesta Senica na roky 2019 – 2024 a odporúča predložiť materiál na schválenie do MsR a MsZ.

 

Hlasovanie : Prítomní : 14     za : 14           proti : 0           zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

Uznesenie č. 15/2019 zo dňa 26.11.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 26.11.2019 prerokovala -  návrhu Dodatku č. 5/2019 k VZN mesta Senica č.49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta a odporúča predložiť materiál na schválenie do MsR a MsZ.

 

Hlasovanie : Prítomní : 14     za : 14           proti : 0           zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 

Predsedníčka komisie  poďakovala členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

 

 

Príloha : prezenčná listina,  

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!