Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.09.2019 - 11:20  //  aktualizácia: 18.09.2019 - 11:40  //  zobrazené: 473

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ zo dňa 10. 09. 2019

číslo: 7/2019  |  dátum konania: 10.09.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 7

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a ZPOZ pri MsZ Senica

zo dňa  10.09.2019

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 

Program: 

 • otvorenie

 • Vyhodnotenie Senického kultúrneho leta 2019

 • Informácia k zahájeniu školského roka 2019/2020

 • rôzne

   

 • Otvorenie – prítomných členov komisie ako aj pozvaných zástupcov MsKS Senica v zastúpení Mgr. Marek Grimm privítala predsedníčka komisie a  oboznámila s programom zasadnutia .

   

 • Na úvod zasadnutia komisie odovzdala predsedníčka slovo zástupcoviMsKS p. Grimmovi, ktorý podal informatívnu správu o všetkých podujatiach aakciách realizovaných v rámci Senického kultúrneho leta 2019.

  Senické kultúrne leto 2019  - jedná sa o cyklus letných podujatí, ktoré sa odohrávali na Kunovskej priehrade, na Námestí oslobodenia, na terase Domu kultúry, v parku pri DAVE, v spoločenskom dome Kunov a v amfiteátri mesta Senica . Tradičné podujatia v roku 2019 zostali, nezmenené , okrem Hudby na priehrade. Všetky podujatia v rámci Senického kultúrneho leta boli pre návštevníkov bezplatné . Jediným plateným podujatím bol v Amfiteátri program pre deti Mira Jaroša .

  Odhadovaná návštevnosť 17 000, čo je približne ako každý iný rok. Podujatia boli zostavené pre všetky vekové kategórie s úspešným priebehom bez väčších komplikácií a s vyššou kvalitou oproti minulým rokom a s istými novinkami.   

   

  Začiatok Senického kultúrneho -  od 29.6.2019 letné prázdniny sme zahájili akciou Vitaj leto, ktorá sa tiež konala minulý rok, ale pod názvom Otvorenie letnej sezóny na Kunovskej priehrade. Novinkou tohto podujatia bola prekážková dráha Wannadoo a spojenie adrenalínového preteku Hecni sa. Pripravená bola i detská zóna i vystúpenia účinkujúcich pre deti. Na tomto podujatí vystupovali najmä domáci interpreti. Záver patril hudobnej skupine Hex, ktorá bola vyvrcholením celého podujatia.

  Významným podujatím začiatkom  júla 2019 bol: Štramákfest – senické pivné slávnosti v parku na Sadovej ulici , jednalo sa o  7.ročník. Veľmi populárny festival s veľkom návštevnosťou  . MsKS tu vypomohlo po technickej stránke – zabezpečilo stage, reproduktory, stan pre zvukára, propagáciu podujatia, poskytlo priestory amfiteátra a personálne obsadenie pri výpomoci rôznych úkonov. Podujatie s rastúcou návštevnosťou. 

  V priebehu obidvoch prázdninových letných mesiacov boli organizované Nedeľné kultúrne večery (NKV) na malom amfiteátri pri Dome kultúry Senica (terasa) a to každú nedeľa o 19 h. Tradičné podujatia v rámci Senického kultúrneho leta. Tento rok boli večery opäť žánrovo pestré s veľa novinkami a peknou návštevou. V prípade nepriaznivého počasia sa program mohol presunúť do Domu kultúry, ale ani raz sa to neudialo. Všetky podujatia boli bezplatné, účinkovali prevažne domáce hudobné skupiny a zoskupenia. Vystriedali sa žánre ako vážna hudba, pop-rock, ľudová hudba, alternatívna, videli sme divadlo, počúvli si literátov, básnikov. Program pre všetky vekové generácie. V tomto roku bol program vylepšený o lepšiu propagáciu . Mimo centrálneho plagátu na každú nedeľu boli vyhotovené aj jednotlivé plagáty pre každého účinkujúceho.    

  Prvý večer  bol v znamení vystúpenia ZUŠ Senica , ktorý bol veľmi úspešný s vysokou umeleckou

  hodnotou. Počuli sme mladých talentových žiakov, ktorý zahrali, zaspievali vážnu i populárnu hudbu. V ďalšom ročníku opäť otvoria cyklus večerov.

  V nedeľných večeroch sa pokračovalo vystúpením skupiny Chilli – domáca hudobná skupina z kresťanského centra, ktorá  hrala pre svojich fanúšikov vlastné piesne.

  Nedeľné kultúrne večery oživilo aj medzibrodské kočovné divadlo  s divadlom Legenda Jánošíkova – Medzibrodské kočovné divadlo – divadlo je už súčasťou nedeľných večerov, menšie divadlá si našli svoje uplatnenie i divákov. Činohernú líniu udržíme i v ďalšom roku.

  Nedeľné kultúrne večery boli obohatené aj o – Poetickú show – s účastníkmi medzinárodného poetického festivalu Po stranách Moravy. Novinkou bolo rozprávanie o literatúre, poézii, vtipoch, príbehoch. Veľmi netradičná show.

  Augustové nedeľné večery -  Večerný motýľ – zoskupenie umelcov využívajúcich netradičné nástroje: lutna,  harfa, harmónium, flauta, indické bubny, ktoré sa striedali s domácimi básnikmi a literátmi.

  Oáza – koncert domácej pop-rockovej skupiny.

  -Senická heligónka – koncert domácej hudobnej skupiny hrajúcej ľudové piesne.

  Koniec augusta sa uskutočnilo podujatie s názvom Nočná Senica: Záhorácka stena slávy  na ktorom bol ocenený Senický fotograf Ján Náhlik.  Z dôvodu zlého počasia bola návštevnosť nízka. Na podujatí účinkoval orchester Big band Storm z Borského Mikuláša.

  Ako každý rok na počesť kunovských hodov sa konalo Predhodové posedenie pri heligónke v Spoločenskom dome Kunov , kde účinkoval Klub priateľov heligónky Senica. 

  Medzi významné a nosné podujatia Senického kultúrneho leta je možné zaradiť – Senické senobranie . Na tomto podujatí MsKS poskytlo bohatý program pre všetky vekové generácie. Spojil sa opäť jarmok, remeselníci, dožinky s detskou farmárskou zónou a kultúrnym programom. Vyvrcholením podujatia bola speváčka Sima Martausová, jej výber sa osvedčil. V priebehu  dňa sa na pódiu vystriedali viaceré hudobné štýly: ľudová, filmová, pop-rocková hudba, country, folklórna skupina so scénkou odovzdávania dožinkového venca. Novinkou bola folklórna skupina Pruclek zo Senice – nový folklórny súbor v meste, ktorý chce vrátiť do nášho mesta folklór, samostatne vystupoval pred zimným štadiónom. Vyvolali výbornú atmosféru a na ďalšom ročníku ich tu opäť radi uvítame. V priestoroch pri DAVE boli v poobedných hodinách pripravené divadelné predstavenia pre deti. V parku sme mohli stretnúť choduliarov, ktorí zabávali svojimi kúzlami a zoznámiť sme sa mohli s dnes už málo videným hudobným nástrojom - verklíkom.

  Pre najmenších divákov bol koncom mesiace organizovaný program pre deti   - Miro Jaroš , na  ktorom bola veľká návštevnosť detí a dospelých. Takýto program sa osvedčil, prilákal množstvo domácich ako aj cudzích návštevníkov mesta Senica. 

  V priebehu letných prázdnin bol pre návštevníkov k dispozícii aj Amfiteáter Kina Mladosť Senica . Bolo uskutočnených 44  premietaní na ktorých sa zúčastnilo cca 3 407 platiacich divákov.

   

 • Ing. Výletová v ďalšom bode podala informáciu k zahájeniu nového školského roka 2019/2020. Na všetkých školách a školských zariadeniach začal školský rok . Upresnenie počtu celkových detí v materských školách a základných školách bude až po spracovaní výkazov k 15.09. Táto informácia bude podaná spolu so Správami o výchovno vyučovacom procese na nasledujúce zasadnutie komisie. Všetky školy a školské zariadenia súsamostatné rozpočtované organizácie zriadené obcou, ktoré poskytujú vzdelanie, zabezpečujú rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Pri školách pracuje rodičovská rada, v ktorej majú zastúpenie triedni dôverníci z každej triedy. Rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári vrátane príjmov a výdavkov uvedených v § 17 ods 4. Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu na príjmovom účte a realizuje všetky svoje výdavky z výdavkového účtu.

  Podrobné Správy plnenia príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení budú predložené na  zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici.

   

   

 • V bode rôzne členovia komisie predniesli návrhy na doplnenie kultúrnych podujatí : Strašidelná noc – toto bude sa plánuje organizovať pre deti v októbri . Do budúceho roku by sa toto podujatie malo rozšíriť aj pre dospelých .

  Členka komisie Ing. Sedláková podala informáciu o pripravovanom podujatí Týždeň dobrovoľníctva , ktoré sa bude konať v období od 16 09.2019 – 21.09.2019 . Týždeň dobrovoľníctva začína v pondelok už tradične Rannou kávou. Poobede dobrovoľníci navštívia seniorov v Zariadení soc. služieb v parku,  s výstižným názvom tejto aktivity - Juniori seniorom - si pripravia zopár piesní, obdaria ich koláčmi, ale hlavne strávia s nimi čas. V ďalších dňoch pôjdu do Útulku pre psíkov, uskutočnia akciu  Dobrovoľníci deťom pri DAVE.  Vo štvrtok bude v rámci Európskeho týždňa mobility celý deň jazdiť po meste MHD zdarma. V tento deň bude pre dobrovoľníkov nachystaná veľká Stmeľovačka - ako odmena za celoročnú pomoc na akciách v meste. Záver týždňa dobrovoľníkov bude patriť Zveľaďovanie Škodáčkovho mlyna . 

  V sobotu zakončí Senický týždeň dobrovoľníctva na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska. Senickí študenti/dobrovoľníci pomáhajú vo svojom voľnom čase druhým. Sobota bude patriť ukončeniu Európskeho týždňa mobility v našom meste, ktorý prebieha súčasne s týždňom dobrovoľníctva.

   

   

             

  Predsedníčka  komisie na záver poďakovala členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončila. Ďalšie stretnutie komisie bude koncom  septembra.  

   

   

  Príloha : prezenčná listina,

  Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!