Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.10.2019 - 12:59  //  aktualizácia: 21.10.2019 - 13:03  //  zobrazené: 615

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ zo dňa 15.10.2019

číslo: 8/2019  |  dátum konania: 21.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 8

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica

zo dňa  15.10.2019

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program: 

  1. privítanie

  2. Informatívne správy o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2018/2019,

  3. rôzne

     

1. Otvorenie – prítomných členov komisie ako aj hostí v zastúpení Mgr. Filip Lackovič / zástupca primátora mesta a Mgr. Peter Kovačič/ ved. Spoločného školského úradu Senica / privítala predsedníčka komisie a  oboznámila všetkých s programom zasadnutia komisie.

 

2. Na úvod zasadnutia komisie odovzdala p. predsedníčka slovo vedúci Spoločného školského úradu v Senici Mgr. Kovačičovi, ktorý oboznámil prítomných s predloženými Správami o výchovno – vzdelávacej činnosti .

Povinnosť spracúvať správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len „správa o VVČ“) je legislatívne stanovená od roku 2004, keď nadobudol účinnosť zákon č. 596/2003 Z. z. Ale až s účinnosťou od 1. februára 2006 platí vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2005 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej vyhláška č. 9/2005 Z. z.), ktorou je stanovená štruktúra a obsah správ o VVČ škôl a školských zariadení.  Správu o VVČ predkladá riaditeľ po jej prerokovaní v pedagogickej rade (v zápisnici z pedagogickej rady musí byť o tom zmienka) na vyjadrenie rade školy do 15. októbra. Zriaďovateľovi školy ju na schválenie predkladá do 31. októbra.  V prípade, ak má zriaďovateľ výhrady k obsahu správy o VVČ, môže požiadať Štátnu školskú inšpekciu o posúdenie týchto výhrad. Posudzovanie opodstatnenosti výhrad zriaďovateľa voči obsahu správ o VVČ posudzuje len Štátna školská inšpekcia, ktorá ako jediná má túto kompetenciu ustanovenú v § 5 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. V prípade, ak má škola zriadenú internetovú stránku, zverejňuje na nej riaditeľ školy, školského zariadenia správu o VVČ najneskôr do 31. decembra.

Predmetom boli :

-  Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy  a základnej umeleckej školy  za školský rok 2018/2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

-  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času za školský rok 2018/2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

- Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta  za školský rok 2018/2019, kde mesto nemá zriaďovateľskú pôsobnosť,

Všetky predložené prerokovávané Správy sú v podrobnejšej podobe zverejnené na jednotlivých webových stránkach škôl a školských zariadení. Všetky Správy boli  prerokované a schválené na jednotlivých pedagogických radách a Radách škôl.

Súčasťou predloženého materiálu bola predložená aj podrobná organizácia škôl v pôsobnosti mesta Senica pre školský rok 2019/2020  ako aj podrobný prehľad jednotlivých základných škôl s uvedením poštu žiakov a počtu tried v jednotlivých ročníkoch.

 

 

3. V bode rôzne:

-  podala návrh členka komisie RNDr. Ľ. Krištofová  aby sa v rámci výchovno – vyučovacieho procesu jednotlivé základné školy viac zamerali na  podporu regionálnej výchovy v ZŠ.

- predsedníčka komisie predniesla návrh osobnosti na ocenenie v roku 2020 na Stenu slávy  pána : PhDr. Štefana Mocku .   Komisia  predložený návrh odsúhlasila.

- z dôvodu pracovných povinností sa Mgr. Martina Otrísalová nemôže zúčastniť ako členka výberového konania na riaditeľa MsKS Senica . Komisia  odporučila ako náhradu za člena výberového konania na post riaditeľa MsKS  člena komisie Mgr. Filip Plánka . Všetci prítomní členovia komisie so zmenou súhlasili.

 

 

Návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 13/2019 zo dňa 15.10.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 15.10.2019 prerokovala -  Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy  a základnej umeleckej školy  za školský rok 2018/2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

-  Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času za školský rok 2018/2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

- Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta  za školský rok 2018/2019, kde mesto nemá zriaďovateľskú pôsobnosť a odporúča predložiť materiál na schválenie do MsR a MsZ.

 

Hlasovanie : Prítomní : 13     za : 13           proti : 0           zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 

Predsedníčka komisie  poďakovala členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina,  

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!