Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.02.2020 - 11:27  //  aktualizácia: 05.02.2020 - 11:50  //  zobrazené: 415

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 29. 1. 2020

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 29.01.2020  |   zápisnica (pdf)

 Z á p i s n i c a   č. 1 / 2020

zo zasadnutia komisie športu , dňa 29. 1. 2020

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program:  

  1. Otvorenie

  2. Príprava podujatia - Športovec roka 2019

  3. Koncepcia športu

  4. Challenge day

  5. Záver

 

k bodu č. 1

 

           V úvode rokovania podpredseda Mgr. Peter Hutta privítal členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

 

            Mesto Senica v spolupráci s komisiou športu pri MsZ v Senici pripravuje na 11. marca 2020 stretnutie športovcov spojené s vyhodnotením najlepších športovcov  za rok 2019 v kategóriách: žiak, dorastenec, dospelý, tréner a kolektív. TJ a športové kluby budú oslovené, aby po dôkladnom zvážení oznámili na priloženej návratke z každej kategórie jedného s najvýraznejšími športovými úspechmi za rok 2019. Taktiež oni a aj verejnosť, ak má vedomosť o osobnosti hodnej na ocenenie za mimoriadny prínos k športu, fair play, športovca Seničana, reprezentujúceho naše mesto na Slovensku, v zahraničí, môžu dať vedieť. Komisia športu z predložených návrhov na svojom najbližšom zasadnutí vyberie športovcov, ktorí budú ocenení. Kultúrny program zabezpečí predseda komisie

 

K bodu č. 3

 

            Zasadnutia komisie sa zúčastnil Ivan Tobiáš, ktorý členom komisie športu predstavil Koncepciu športu mesta Senica. Koncepcia športu sa skladá z dvoch častí, a to: analytickej časti a strategickej. Koncepcia športu ďalej obsahuje aj pripomienky a problémy športových klubov a TJ v meste Senica. Komisia športu berie na vedomie predloženú koncepciu.

 

K bodu č. 4

 

            Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj Ing. Marek Štítny, ktorý oboznámil členov komisie športu o pripravovanom podujatí Challenge Day, ktoré sa uskutoční 27. mája 2020. Požiadal o spoluprácu pri organizovaní florbalu, volejbalu a futbalu.  

 

k bodu č. 5

 

             Podpredseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.  Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  12. 2. 2020 o 14,30 h.

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                            

 

 

Mgr. Peter Hutta

 podpredseda komisie športu

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!