Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 23.04.2019 - 08:08  //  aktualizácia: 23.04.2019 - 08:11  //  zobrazené: 643

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 1 zo dňa 10. 04. 2019

číslo:  |  dátum konania: 10.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  10.04.2019

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová,  Jozef Barkóci, Jaroslav Hyža, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Jaroslav Vašek, Mgr. Stanislav Macák

 

PROGRAM :    

 

  1. Otvorenie
  2. Príprava akcie Stavanie mája 2019
  3. Požiadavky výboru
  4. Záver

 

   

K bodu 1:

Predsedníčka Mgr. Ivana Mičová privítala členov výboru a otvorila zasadnutie.

 

K bodu 2:

Poslankyne informovali členov o stave zabezpečenia akcie Stavania mája 2019. Spolu  s členmi doriešili program a rozdelili si úlohy počas priebehu akcie. Program je nasledovný : 14,00 hod začiatok, privítanie; 14,15 hod. vystúpenie detí z Materskej školy v Čáčove; 14,30 hod. vystúpenie speváckej skupiny Seniorka; 15,15 hod. vystúpenie hudobnej skupiny Progress; 17,00 hod. postavenie májky.

 

K bodu 3:

Požiadavky výboru:

a)         prostredníctvom Mestskej polície Senica zabezpečiť dopravné obmedzenie prejazdu cez ulicu Martina Bartoňa dňa 27.04.2019 v čase od 13,30 hod. do 18,00 hod. , z dôvodu konania akcie Stavanie mája v Čáčove 2019 – informovať predsedníčku výboru o zabezpečení požiadavky

 

b)         zabezpečiť odklon z trasy mestskej hromadnej dopravy dňa 27.04.2019 v čase od 13,30 hod do 18,00 hod. , z dôvodu konania akcie Stavanie mája v Čáčove 2019 – informovať predsedníčku výboru o zabezpečení požiadavky

 

c)         zaslať predsedníčke výboru mailom odpovede na požiadavky výboru predložené v zápisnici zo dňa 20.02.2019

 

K bodu 4:

Na záver predsedníčka poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí mestského výboru.

 

Prílohy:  Prezenčná listina

V Senici dňa:  10.04. 2019                             

 

 zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!