Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 26.09.2019 - 14:22  //  aktualizácia: 26.09.2019 - 14:25  //  zobrazené: 549

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.1 zo dňa 12. 09. 2019

číslo:  |  dátum konania: 12.09.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  12.09.2019

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Ľubica Záhumenská, Jozef Barkóci, Jaroslav Hyža, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Mgr. Stanislav Macák

 

PROGRAM :    

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Príprava akcie Rozprávkový deň v Čáčove

  3. Záver

 

K bodu 1:

Predsedníčka Mgr. Ivana Mičová privítala členov výboru za zasadnutí.  

 

K bodu 2:

Poslankyne informovali členov o stave zabezpečenia akcie Rozprávkový deň v Čáčove. Spolu  s členmi doriešili potrebné prípravy, program a rozdelili si úlohy počas priebehu akcie. Program je nasledovný : 14,00 hod začiatok - privítanie, registrácie detí, 14,30 hod. zahájenie súťaže vo varení gulášu – prihlásených 7 súťažiacich, cca 15,00 hod ukážka hasičského vozidla DHZ Senica a vozidla Mestskej polície Senica, cca 18,00 hod. ukončenie súťaže, vyhodnotenie, 18,30 hod. ukončenie akcie.

 

K bodu 3:

Na záver predsedníčka poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí mestského výboru.

 

 

 

Prílohy:  Prezenčná listina

 

 

 

V Senici dňa:  12.09.2019                             

 

 zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!