Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 30.03.2020 - 10:35  //  aktualizácia: 30.03.2020 - 10:38  //  zobrazené: 310

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 11.03.2020

číslo:  |  dátum konania: 11.03.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 11.03.2020

 

Program:

  1. Otvorenie, uznášaniaschopnosť.
  2. Participatívny rozpočet.
  3. Podnety od občanov.
  4. Rôzne, diskusia.
  5. Záver.

 

K bodu č. 1:

Mgr. Filip Lackovič privítal členov MsV na zasadnutí a zároveň skonštatoval, že je 7 prítomných členov podľa prezenčnej listiny, čím sa toto zasadnutie stalo uznášania schopné. Vzhľadom k tomu, že predseda výboru Mgr. Pastucha bol ospravedlnený z účasti, zasadnutie výboru viedol Mgr. Lackovič. Ako zapisovateľku určil pani Pokornú. Následne sa schválil program zasadnutia. 

Prítomných členov 7

Pre 7

Proti 0

Zdržalo sa 0

 

K bodu č. 2:

Mgr. Lackovič predniesol návrhy ako by sa mohol využiť participatívny rozpočet. MsV č.2 má k dispozícii 1800 Eur. Návrhy boli 4.

  1. Revitalizácia zelene na námestí na Starom sídlisku. 
  2. Doplniť detské ihrisko vo vnútrobloku na Starom sídlisku. 
  3. Zorganizovať "Detský deň". 
  4. Spoluúčasť na rekonštrukcií detského ihriska v škole V. P. Tótha. 

Člen výboru Ing. Kochan podal návrh na oplotenie multifunkčného ihriska vo vnútrobloku na Starom sídlisku, nakoľko v letných mesiacoch sú na ihrisku mladiství a cudzinci, ktorí robia hluk a neporiadok. Po prerokovaní sa členovia výboru zhodli, že Mestský podnik služieb má osadiť tabuľu s prevádzkovým poriadkom, ktorý definuje kedy môžu obyvatelia ihrisko užívať, aby nerušili obyvateľov, ktorí bývajú v bytových domoch vnútrobloku.

Mgr. Lackovič dal návrh aby sa rozpočet rozdelil a usporiadala sa akcia "Detský deň" a vykonala sa revitalizácia zelene na námestí. Tento návrh bol schválený. 

Pre 6 

Proti 0

Zdržalo sa 1

 

K bodu č. 3:

Pri bytovke 304 bola žiadosť na zrušenie pieskoviska. Stanovisko je také, že v blízkej dobe bude pieskovisko vyčistené od starého piesku a následne sa tam dá hlina, ktorá sa zatrávni aby bola celá trávnatá plocha. 

Ďalší podnet od občana bol ohľadom orezu stromov v areáli EP MŠ Kalinčiakova a ďalších stromov v bezprostrednej blízkosti areálu a priľahlej bytovky. Tento podnet bude posunutý na príslušné oddelenie mestského úradu.

Ďalšie otázky od občanov boli ohľadom krematória pre spoločenské zvieratá. Mesto Senica malo ohľadom tohto problému rokovania. Momentálne je vytvorenie ďalšieho krematória  ešte len na úrovni rozhodovania a prehodnotenia skupiny rizika znečistenia (či nie je potrebná tzv. EIA - posudzovanie, vplyvov na životné prostredie)  ktoré by mohlo krematórium vytvoriť, nakoľko sa uviedlo že je len stredná úroveň znečistenia. Každopádne, mesto k zámeru vydalo negatívne stanovisko.

MsV žiada, aby bol zabezpečený prístup hasičskej techniky poprípade iných záchranných zložiek na námestíčko zo smeru od Palárikovej ulice žltou kľukatou čiarou medzi prevádzkami Coop Jednota a Koruna.

 

 

K bodu č. 4:

Mgr. Lackovič uviedol, že na Železničnej ulici vedľa garáži sa budú stavať nové parkovacie miesta v počte 20. V rámci výstavby budú presadené 2 stromy a po dokončení pribudne nová výsadba v blízkosti parkoviska. Tieto parkovacie miesta budú v režime dočasného parkovania - parkovacích kariet a sms. Výstavba by mala začať koncom marca. 

Mgr. Lackovič podá podnet na Mestský podnik služieb aby navrhol oznam ohľadom času užívania multifunkčného ihriska. Na ďalšom zasadnutí bude výbor schvaľovať znenie oznamu a následne sa oznam zavedie do platnosti. 

 

K bodu č. 5:

Na záver poďakoval Mgr. Lackovič členom za aktívny prístup a účasť na zasadnutí a uviedol, že ďalšie zasadnutie sa bude konať po Veľkej noci. Na ďalšom zasadnutí sa bude riešiť, aký program bude na akcii, ktorú organizuje výbor, oznam užívania multifunkčného ihriska a iné náležitosti, ktoré budú aktuálne súvisieť s našou mestskou časťou. Následne zasadnutie výboru ukončil.

 

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

 

V Senici dňa 11.03.2020                                                                   zapísala: Kristína Pokorná

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!