Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 03.03.2020 - 07:57  //  aktualizácia: 03.03.2020 - 08:15  //  zobrazené: 295

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 25. 09. 2019

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 25.09.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zasadnutia z MsV č.2 zo dňa 25. 09. 2019

 

Program:

 

1. Otvorenie, privítanie,

2. Čerpanie participatívneho rozpočtu v roku 2019.

3. Novinky na Meste Senica

4. Rôzne, diskusia.

5. Záver.

 

K bodu č. 1:

Predseda Mgr. Peter Pastucha privítal všetkých zúčastnených členov MsV č. 2 a zároveň skonštatoval, že je toto zasadnutie uznášaniaschopné. S pánom Mgr. Filipom Lackovičom uviedli program zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili a následne sa prešlo k ďalšiemu bodu zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

Členovia MsV č. 2 sa rozhodli z participatívneho rozpočtu pre rok 2019 kúpiť a nainštalovať kameru na malé námestie na Starom sídlisku alebo na umelé futbalové ihrisko. Pán F. Lackovič informoval prítomných, že kamera je už osadená na bytovke č. 299 a zaberá priestor ihriska a parkoviska. Pán P. Kochan k tomuto bodu mal opäť pripomienky. Tieto pripomienky boli zamerané na rušenie kľudu a nevhodného správania sa občanov cudzieho štátu, ktorí sa v minulosti často nevhodne správali v okolí ihriska a na tomto ihrisku. Skonštatoval, že takéto incidenty sa už nedejú, ale sú podobné konflikty a správanie mladých ľudí a teenagerov z blízkeho okolia, ktorí sa tam správajú nevhodne a rušia kľud občanov okolitých bytoviek. Pán P. Kochan v minulosti aj volal na pomoc našu MsP a napriek tomu sa tieto konflikty opakujú. Preto navrhuje, aby sa toto ihrisko ohradilo a zamykalo. Zároveň žiada, aby sa tam určil prevádzkový poriadok zamykania a odomykania vhodným zodpovedným občanom.

 

K bodu č. 3:

Pán F. Lackovič predniesol problematiku parkovacieho systému na území celého mesta. Analýzu mestu vypracovala Žilinská univerzita a momentálne sa čaká na ich návrhy riešenia. Konkrétne riešenia budú konzultované na stretnutí poslancov k tejto téme, ale aj na mestských výboroch a komisiách MsZ. Táto problematika a konečné riešenie by malo byť predložené na poslednom zastupiteľstve tento rok.

 

K bodu č. 4:

         K tomuto bodu sa vyjadrovali všetci členovia výboru a žiadajú konkrétne riešenia týchto problémov:

  • vyzývame majiteľov pozemkov za starou mliekarňou, aby sa tam upravili a pokosili pozemky

  • vyriešiť problém s nefunkčným pieskoviskom na Palárikovej ulici bytový dom č. 303-304

  • prechod pre chodcov na Dlhej ulici je šmykľavý - križovatka Priemyselná a Dlhá ulica

  • dohodnúť a vykonať rozmiestnenie odpadových košov na kov na Starom sídlisku

  • obchod potravín na Starom sídlisku– podať informáciu či bude nový majiteľ

  • podať informáciu o nainštalovaní bankomatu pri BILLE

  • žiadosť na vykonávanie hliadok MsP na Železničnú ulicu – nevychovaní cyklisti jazdia veľkou rýchlosťou po chodníkoch a ohrozujú chodcov

  • požiadavka na informáciu o zrušení (odobratí) košov v uličkách na cintoríne

 

K bodu č. 5:

Na záver sa predseda poďakoval za spoluprácu a prítomnosť všetkým zúčastneným.

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

 

V Senici dňa 25. 09. 2019                                                    

 

zapísal: Mgr. Peter Pastucha

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!