Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 22.03.2019 - 09:56  //  aktualizácia: 22.03.2019 - 10:01  //  zobrazené: 761

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 5.3. 2019

číslo:  |  dátum konania: 05.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2

zo dňa 5.3. 2019

 

Program:       

1. Otvorenie, privítanie.

2. Voľba predsedu výboru.

3. Informácie z mesta.

4. Požiadavky MsV na mesto.

5. Rôzne.

6. Záver.

 

K bodu 1: Mgr. Filip Lackovič privítal členov MsV na úvodnom zasadnutí a zároveň skonštatoval, že je 7 prítomných členov podľa prezenčnej listiny, čím sa toto zasadnutie stalo uznášania schopné.

Predstavil im program dnešného zasadnutia a prítomných vyzval na hlasovanie o programe tohto zasadnutia.

prítomných členov 7              za 7                 proti 0                         zdržal sa 0

Program zasadnutia bol schválený.

 

K bodu 2: V tomto bode prebehla voľba predsedu MsV. Mgr. Filip Lackovič navrhol za predsedu mestského výboru č.2 Mgr. Petra Pastuchu a prítomných vyzval na hlasovanie.

prítomných členov 7              za 6                 proti 0                         zdržal sa 1

Predseda mestského výboru č.2 sa na volebné obdobie 2018/2022 stal Mgr. Peter Pastucha.

Mgr. Filip Lackovič týmto predal slovo novozvolenému predsedovi.

Mgr. Peter Pastucha pri prevzatí slova poďakoval za prejavenú dôveru a zároveň požiadal prítomných, aby sa vzájomne predstavili. Ďalej požiadal prítomných o spoluprácu pri písaní zápisníc zo zasadnutí výboru. Dobrovoľne sa na zapisovanie zápisníc prihlásila Kristína Pokorná, za čo jej predseda poďakoval.

 

K bodu 3: V tomto bode predseda výboru opäť odovzdal slovo Mgr. Filipovi Lackovičovi, ktorý v krátkosti poinformoval prítomných o základných zámeroch mesta na najbližšie obdobie. Podal informácie o čistení a jarnom upratovaní, ktoré začalo včera 4. marca. Ďalej sa venoval téme participatívneho rozpočtu mesta Senica a jeho možného využitia. Na túto tému nadviazal predseda svojou informáciou o ukončení výstavby „Prírodnej učebne“ v areály základnej školy na ulici V. Paulínyho-Tótha a zároveň pozval prítomných na slávnostné otvorenie tejto stavby približne v mesiacoch apríl až máj 2019.

K bodu 4: V tomto bode zasadnutia požiadal predseda prítomných, aby sa tento bod programu presunul na nasledujúce zasadnutie MsV z dôvodu lepšej prípravy celkových požiadaviek občanov  a členov výboru na mesto. Zároveň ich vyzval na hlasovanie, aby bol tento bod presunutý.

prítomných členov 7              za 7                 proti 0                         zdržal sa 0

Tento bod a obsah bol presunutý na nasledujúce zasadnutie.

 

K bodu 5: V tomto bode sa vystriedali všetci prítomný členovia a vyjadrovali k rôznym témam, ktoré trápia občanov tohto volebného obvodu ako napr. športové ihrisko a správanie sa určitej skupiny ľudí na tomto ihrisku, detské ihrisko, budovanie parkovísk, osvetlenie určitých častí ciest a chodníkov a ďalších tém.

 

K bodu 6: Na záver poďakoval predseda členom za aktívny prístup a účasť na zasadnutí a prvé zasadnutie výboru ukončil.

 

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

 

V Senici 5.3 2019                                                                  zapísal: Mgr. Peter Pastucha

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!