Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 14.04.2020 - 10:49  //  aktualizácia: 14.04.2020 - 11:45  //  zobrazené: 281

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 6 zo dňa 03.03.2020

číslo:  |  dátum konania: 03.03.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia mestského výboru č. 6, konaného dňa 03.03.2020

 

Prítomní:  viď prezenčnú listinu


Program:
1. Otvorenie
2. Participatívny rozpočet 2020
3. Rôzne, diskusia
4. Záver

 

K bodu č. 1:
Predseda výboru Michal Šúrek privítal zúčastnených a následne bol jednohlasne odsúhlasený program zasadnutia.

K bodu č. 2:
Členmi výboru boli postupne predkladané možnosti využitie peňazí z participatívneho rozpočtu.
• Juraj Šefčík – výsadba stromov na ulici Sotinská
• Kristína Chudá – rekonštrukcia lavičiek na ul. L. Novomeského pred bytovým domom
• Ďalej bolo poukázané:
- Na dlhodobý problém s kontajnerovými stojiskami. Pri veľkom vetre kontajnere odfukuje mimo stojísk.
- Problémový úsek parkovania (zákaz zastavenia) v časti IBV Mlyny (situáciu preverí zástupca mestskej polície p. Šmída)
- Rozkopávka cesty na ulici S. Jurkoviča – zistiť termín ukončenia
 
K bodu č. 3:
V rámci diskusie sa členovia výboru dohodli na možnom doplnení možností čerpania peňazí, s termínom do 15.03.2020.

K bodu č. 4:
Predseda výboru Michal Šúrek poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie výboru ukončil.

 

V Senici dňa 12.04.2020      

 

 

Michal Šúrek

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!