Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 25.03.2019 - 08:48  //  aktualizácia: 25.03.2019 - 08:51  //  zobrazené: 799

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 6 zo dňa 13.3.2019

číslo:  |  dátum konania: 13.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského výboru č.6

konaného dňa 13.3.2019

 

 

Prítomní:         viď prezenčnú listinu

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu výboru
  3. Informácie „z mesta“
  4. Požiadavky mestského výboru „na mesto“
  5. Rôzne, diskusia
  6. Záver

 

 

K bodu č. 1:

Zasadnutie mestského výboru otvoril zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič, ktorý sa tohto zasadnutia zúčastnil ako hosť. Po úvodnom zoznámení členov výboru všetci členovia odsúhlasil program úvodného zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

Filip Lackovič navrhol za predsedu výboru a tiež za zapisovateľa výboru Michala Šúreka. Tento návrh bol následne jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3:

Filip Lackovič členov výboru informoval o aktuálných témach obvodu č. 6. Hlavnou témou boli informácie k revitalizácii vnútroblokov na ulici S. Jurkoviča.

 

K bodu č. 4:

Požiadavky mestského výboru č.6:

- zachovať pôvodnú konštrukciu a umiestnenie húpačky a realizovať vhodné riešenie dopadovej plochy pod šmýkačkou (na ihrisku vo vnútrobloku S. Jurkoviča)

- zvýšiť intenzitu osvetlenie obidvoch vnútroblokov na S. Jurkoviča, takisto riešiť často nefungujúce nočné svietenie

- zvýšenie bezpečnosti v časti IBV Mlyny. Nakoľko cesta v tejto časti nepatrí mestu, v súvisloti s katastrofálnou údržou v zimnom období a potrebou riešiť dopravnú bezpečnosť v tejto časti (neprimeraná rýchlosť aút, parkovanie na chodníkoch, potreba osvetlenia prechodov pre chodcov), žiadame mesto o informáciu, kedy, resp. za akých okolností dôjde k prevodu komunikácií do majetku mesta

- žiadame mesto o vydanie písomného stanoviska, ako plánuje postupovať v riešení dopravnej situácie na križovatke k IBV Mlyny. Navrhujeme zvoliť komplexnú úpravu celej križovatky

- potreba riešiť viac príjazdových ciest k časti IBV Mlyny, jedným z návrhov bola možnosť prepojenia IBV Mlyny s cestu popri kúpalisku a tenisových kurtoch

- realizovať chodník na Rovenskej ulici

- realizovať prechod pre chodcov z Rovenskej ulice k Syde - navrhované rešenie: presun málo využívaného prechodu od stromu pri Sunny reštaurácii, bližšie k ulici Rovenská

- v súvisloti so zimnou kalamitou, navrhujeme mestu aby zvýšilo komunikáciu smerom k obyvateľom, so snahou viac ich zapojiť do individuálnej pomoci s obhospodarovaním pozemných komunikácií v okolí svojím domov a vchodov

- navrhujeme zorganizovať s polícou viac akcií na konkrétne nebezpečné miesta v meste, resp. miesta kde dochádza k pravidelým dopravným priestupkom, v snahe zvýšiť bezpečnosť na cestách

- odstrániť vizuálny smog (nefunkčné bilboardy, rôzne železné tyče atd...)

- vyriešiť problém smetných košov na sídliskách (oplotením alebo výmenou súčasných za polozapustené)

 

K bodu č. 5:

Členovia výboru sa dohodli na termíne 31.3.2019, dokedy predložia svoje návrhy na projekty, zrealizovateľné z participatívneho rozpočtu mesta.

 

K bodu č. 6:

Členovia sa dohodli na predbežnom termíne apríl/2019, kedy sa stretnú na ďaľšom zasadnutí. Predseda všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie výboru ukončil.

 

 

Senica, 21.3.2019

Zapísal: Michal Šúrek

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!