Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 24.02.2020 - 10:22  //  aktualizácia: 04.03.2020 - 12:54  //  zobrazené: 298

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 5 zo dňa 6. 2. 2020

číslo:  |  dátum konania: 06.02.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A 

zo zasadania mestského výboru č. 5

konaného dňa 6. februára 2020

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu

3.  Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia MsV č. 5 zo dňa 18. 12. 2019

4.  Použitie participatívneho rozpočtu v obvode č. 5

5.  Požiadavky výboru

6.  Diskusia

7.  Záver

 

 

K bodu 1:

Zasadnutie mestského výboru otvorila a rokovanie viedla predsedníčka MSV č. 5 Ing. Jarmila Barcaj Drinková. Privítala 8 prítomných členov, 3 členovia sa na výbore nezúčastnili, z toho 2 členovia sa vopred ospravedlnili.

 

K bodu 2:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková oboznámila prítomných s programom. Ten bol následne všetkými prítomnými členmi schválený.

 

K bodu 3:

V tomto bode podala predsedníčka MsV informácie o prerokovaných pripomienkach občanov a MsV č. 5 z predchádzajúceho stretnutia:

● vybudovať stojiská na kontajnery aj na ul. Sv. Cyrila a Metoda, nakoľko pri veternom počasí je problém so stabilitou kontajnerov i s náletom odpadu z týchto kontajnerov do okolia – toto bola požiadavka výboru zo dňa 13. 3. 2019 a odpoveďou bolo, že to budú riešiť Technické služby mesta Senica, a to častejším vyvážaním odpadkov a do budúcna vybudovaním polozapustených kontajnerov; nakoľko tento problém stále pretrváva (znečistené okolie kontajnerov, rozfúkané smeti po okolí a pod.), žiadajú členovia výboru o jeho opätovné riešenie zo strany mesta – táto požiadavka je v riešení mesta a vzhľadom na nedávne výčiny počasia v Senici sa riešenie danej situácie ukazuje byť čoraz viac naliehavejším; mesto plánuje ukotviť kontajnery tak, aby sa v prípade veterného počasia nepohybovali a neohrozovali tak zaparkované autá v blízkosti týchto kontajnerov

 

● opraviť rozbitú lavičku na ul. Sotinská medzi cestou č. 500 a bytovým domom č. 1361 – táto lavička bola opravená

 

● do vnútrobloku pri bytových domoch č. 1352, 1351, 1350  a 1349 na ul. J. Mudrocha umiestniť hernú zostavu z rekonštruovaného vnútrobloku S. Jurkoviča, nakoľko bola táto požiadavka schválená a prisľúbená, ale dosiaľ nebola realizovaná (taktiež umiestniť časť tejto sľúbenej hernej zostavy aj na školský dvor IV.ZŠ) – táto požiadavka nebola zrealizovaná a je v riešení

 

● umiestniť značku „Zákaz vodenia psov“ k trávnatej ploche pred potravinami ŠANCA – táto požiadavka dosiaľ nebola zrealizovaná a je v riešení

 

K bodu 4:

V tomto bode prebehla diskusia o použití finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu mesta pre obvod č. 5 v sume 3550,- €. Prítomní členovia výboru sa zhodli na tom, že zatiaľ nepadol žiadny relevantný návrh na použitie tejto sumy a preto bol tento bod posunutý na ďalšie zasadnutie výboru, kde by sa už o ňom malo rozhodnúť.

 

K bodu č. 5:

Požiadavky výboru:

● do vnútrobloku pri bytových domoch č. 1352, 1351, 1350  a 1349 na ul. J. Mudrocha umiestniť hernú zostavu z rekonštruovaného vnútrobloku S. Jurkoviča, nakoľko bola táto požiadavka schválená a prisľúbená, ale dosiaľ nebola realizovaná (taktiež umiestniť časť tejto sľúbenej hernej zostavy aj na školský dvor IV.ZŠ) – členovia výboru o to žiadajú opakovane a trvajú na tom, aby bola táto ich požiadavka splnená

●doposiaľ nebolo riešené pretrváva požiadavka z minulého roka detské ihrisko  Sv,.Cyrila  a Metoda 2873 oplotenie , stojiská na kontajnery, lavička, zlý chodník cesta - stavenisko po rozbúraní DDK

● odstrániť betónové kvetináče pri bytovom dome č. 1475 na ul. Sotinská, nakoľko sa o tieto kvetináče nikto nestará a nie sú pre životné prostredie občanov žiadnym estetickým prínosom (skôr naopak)

● zabezpečiť stojiská na kontajnery v obvode č. 5, a to z 2 dôvodov:

            - zamedziť pohybu kontajnerov počas veterného počasia,

            - zamedziť rozfúkavaniu odpadkov z kontajnerov do okolia

- o riešenie tejto problematiky žiadajú členovia výboru opakovane

● renovovať (natrieť) zábradlie pri bytovom dome č. 1361 na ul. Gen. L. Svobodu (viď obrazová príloha)

● členovia výboru žiadajú o dôslednejšie čistenie a odvoz spadnutého lístia (ide o problém viacerých častí mesta, nie len obvodu č. 5)

 

 

K bodu č. 6:

Členovia výboru diskutovali o neblahej situácii s čistením a odvozom padnutého lístia, ktoré na viacerých miestach v Senici zostalo od jesene a vyjadrili počudovanie nad tým, prečo táto situácia vôbec nastala.

 

K bodu č. 7:

Pani predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončila.

 

 

 

 

 

Senica, 7. 2. 2020

Zapísal: Mgr. Miroslav Tehlár

 

 

Ing. Jarmila  Barcaj  D r i n k o v á 

predsedníčka mestského výboru č. 5

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!