Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 04.03.2020 - 14:24  //  aktualizácia: 04.03.2020 - 15:50  //  zobrazené: 264

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 8 zo dňa 15. 10. 2019

číslo:  |  dátum konania: 15.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského výboru č. 8,

konaného dňa 15. 10. 2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Mikulášska besiedka

 3. Riešenie podnetov od občanov Kunova a členov výboru

 4. Záver

 

K bodu č. 1:

Zasadnutie mestského výboru otvoril predseda mestského výboru Ivan Paveska.

 

K bodu č. 2:

Predseda oboznámil členov výboru o Mikulášskej besiedke pre deti, ktorá sa bude konať 8. 12. 2019 v Spoločenskom dome Kunov o 17.00 hodine. Na úvod sa predstaví Bábkové divadlo Lienka s rozprávkou Kocúr v čižmách a neskôr príde aj Mikuláš s čertom, ktorí rozdajú deťom balíčky.

 

K bodu č. 3:

Členovia výboru riešili požiadavky občanov Kunova:

 • orez kríkov a stromu, ktorých bujný rast zabraňoval dobrej viditeľnostipri výjazde autom. Tento orez bol aj uskutočnený. Naďalej sa bude pokračovať v úprave ďalších drevín.

 • znovuotvorenie obchodu. Ak nenastanú nepredvídateľné okolnosti obchod by sa mal opäť otvoriť 13. 11. 2019.

 • MHD – pridať spoj cez víkend kvôli účasti v kostole.

 • obnova jesennej výstavy ovocia a zeleniny.

   

Členovia výboru ďalej riešili:

 • obnovu lavičiek, ktorá by mala byť zrealizovaná ešte tento rok.

 • chýbajúce poklopy v celom Kunove. Uvedené sa už realizuje.

 • čistenie kanálov,

 • zjednotenie začiatku večernéhoosvetlenia,

 • osvetlenie ľadovne,

 • popadané stromy v potoku, kontaktovať pochôdzkára,

 • opravu múrika pri soche,

 • riešenie havarijného stavu pri Dome smútku, príprava na rekonštrukciuna jar 2020,

 • cestu, nedodržiavanie rýchlosti, prepad cesty, dočasné možnosti: plná čiara, zákaz predbiehania ...

 • pripravovanú akciu „Varenie kapustnice“, ktorá by sa mala uskutočniť 21. 12. 2019.

 

K bodu č. 4

Predseda všetkým členom výboru poďakoval za účasť na zasadnutí a zasadnutie výboru ukončil.

 

Kunov, dňa:  18. 10. 2019

zapísala: Božena Kuchtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!