Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 29.03.2019 - 13:02  //  aktualizácia: 29.03.2019 - 13:04  //  zobrazené: 714

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 zo dňa 26. 2. 2019

číslo:  |  dátum konania: 26.02.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 v Senici,

ktoré sa konalo dňa 26. 2. 2019 o 16.00 h v zasadačke MsÚ v Senici

 

Program schôdze:

1/ otvorenie

2/ schválenie nového predsedu MsV č.7 a prevzatie mandátu novým predsedom

3/ prerokovanie problémov a pripomienok občanov

4/ záver

 

1. Zasadnutie otvoril Ing. Pavol Kalman, predseda MV č. 7 za predchádzajúce volebné obdobie a skonštatoval, že MV č. 7 je uznášaniaschopný. Počet prítomných bol 8, 4 členovia boli ospravedlnení (viď prezenčná listina - príloha č. 1)

2. Ing. Kalman dal návrh na zvolenie Mgr. Štítnej za novú predsedníčku MV č. 7 a dal hlasovať o jej zvolení. MV č. 7, väčšinou hlasov: 7, zvolil Mgr. Martu Štítnu za novú predsedníčku a tá sa ujala vedenia schôdze. Mgr. Štítna sa zdržala hlasovania.

3. V tomto bode boli prerokované pripomienky občanov a MV č. 7 žiada príslušné odborné útvary MsÚ Senica, aby zabezpečili:

 

 • Opravu plota cintorína v Senici, ako aj osvetlenie cintorína, taktiež je potrebné prerezanie stromov na cintoríne, ktorých konáre zavadzajú v bezpečnom prechode po cintoríne
 • Zvážiť podsvietenie prechodov pred ZŠ v Senici v rámci zvýšenia bezpečnosti detí pri príchode a odchode zo školy, taktiež zvýšiť intenzitu kontroly Mestskou políciou v Senici pred ZŠ v čase príchodu detí na vyučovanie. Predmetnú činnosť žiadame aj pred ZUS v Senici.
 • Zabezpečiť zintenzívnenie vývozu odpadu z Čerešňovej aleji, najmä v letnom období, kedy tu je zvýšený pohyb občanov
 • Urýchlené riešenie dopravnej situácie pri bytovke č. 701 (zvážiť osadenie dopravných značiek, regulujúcich rýchlosť a možnosť vjazdu do vnútrobloku, aj na ceste smerom k DSS a Domova pre seniorov
 • Riešiť možnosť vjazdu cyklistov do protismeru v jednosmerných uliciach v Senici
 • Dať MV č. 7 k dispozícii správu o protipovodňových opatreniach na uliciach Okružná a Komenského
 • Zintenzívniť kontroly Mestskej polície v Senici pred Eurodiskontom na ul. SNP (za MsÚ ) v rámci eliminácie obťažovania občanov neprispôsobivými spoluobčanmi žiadaním financií
 • Dať MV č. 7 informáciu o tom, čo sa plánuje so zeleňou na ploche pred bytovkou SNP 754 cez cestu (sakury, trávnatá plocha)
 • Dať informáciu MV č. 7 o stave ihrísk v ich obvode a najmä o plánoch s ihriskom pri „súkromnej škole“ vo vnútrobloku pri tejto škole.
 • Dať informáciu MV č. 7 o ubytovávaní zahraničných pracovníkov v bývalej budove Všeobecnej zdravotnej poisťovne na ul. Hollého a akým spôsobom je v predmetnej budove zabezpečené udržiavanie poriadku a či je táto budova vôbec určená na predmetný účel ubytovne.

 

        Hlasovanie prítomných členov o všetkých uvedených bodoch v zápisnici bolo jednomyseľné.

 

 

Zápisnicu vyhotovila a za jej správnosť zodpovedá Mgr. Marta Štítna

 

V Senici, 26.2.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!