Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 14.05.2019 - 13:51  //  aktualizácia: 14.05.2019 - 13:57  //  zobrazené: 690

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 zo dňa 9.5.2019

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 09.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 v Senici, ktoré sa konalo dňa 9.5.2019 o 16.00 h v zasadačke MsÚ v Senici

 

Program schôdze:

1/ otvorenie

2/ schválenie programu

3/ kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia MsV č. 7 zo dňa 26.2.2019

4/ použitie participatívneho rozpočtu v obvode č. 7

5/ rôzne

6/ diskusia

7/ záver

1. Zasadnutie otvorila Mgr. Marta Štítna, predsedníčka  MV č. 7 a skonštatovala, že MV č. 7 je uznášaniaschopný. Počet prítomných bol 8, 4 členovia boli ospravedlnení (viď prezenčná listina - príloha č. 1).

2. Mgr. Štítna oboznámila prítomných s programom, vyzvala na doplnenie programu, následne bol program schválený v pôvodnom znení.

3. V tomto bode boli prerokované s Mgr. Lackovičom, zástupcom primátora mesta Senica, pripomienky občanov a MV č. 7 z predchádzajúceho stretnutia– možné riešenia predmetných problémov sú vyznačené hrubým písmom:

 • Opravu plota cintorína v Senici, ako aj osvetlenie cintorína, taktiež je potrebné prerezanie stromov na cintoríne, ktorých konáre zavadzajú v bezpečnom prechode po cintoríne – rieši sa priebežne (JUDr. Olejárová, Ing. Štefek)

 • Zvážiť podsvietenie prechodov pred ZŠ v Senici v rámci zvýšenia bezpečnosti detí pri príchode a odchode zo školy, taktiež zvýšiť intenzitu kontroly Mestskou políciou v Senici pred ZŠ v čase príchodu detí na vyučovanie. Predmetnú činnosť žiadame aj pred ZUŠ v Senici –má sa robiť projektová dokumentácia, ale je možné, že zdroje budú pravdepodobne z mesta, ak nebude možnosť iného financovania; realizácia pripadá do úvahy cca v r. 2020

 • Zabezpečiť zintenzívnenie vývozu odpadu z Čerešňovej aleji, najmä v letnom období, kedy tu je zvýšený pohyb občanov – rieši sa rokovaním s TS Senica, požadovaný bude vývoz smetí cca raz za dva týždne

 • Urýchlené riešenie dopravnej situácie pri bytovke č. 701 (zvážiť osadenie dopravných značiek, regulujúcich rýchlosť a možnosť vjazdu do vnútrobloku, aj na ceste smerom k DSS a Domova pre seniorov – v predmetných častiach bude osadená nová dopravná značka, posunuté budú stojiská na smeti a parkovanie bude možné len na jednej strane cesty

 • Riešiť možnosť vjazdu cyklistov do protismeru v jednosmerných uliciach v Senici – zatiaľ nevyriešené, je to v riešení Ing. Oslejovej z odd. dopravy pri MsÚ Senica, ktorá sa má v predmetnej záležitosti kontaktovať s Mgr. Pavlíkom z DI Senica

 • Dať MsV č. 7 k dispozícii správu o protipovodňových opatreniach na uliciach Okružná a Komenského – boli rokovania s PD Senica, ale úpravy sa realizovali minimálne, mesto bude žiadať od PD Senica ďalšie informácie o tom, ako budú predmetnú situáciu riešiť

 • Zintenzívniť kontroly Mestskej polície v Senici pred Eurodiskontom na ul. SNP (za MsÚ ) v rámci eliminácie obťažovania občanov neprispôsobivými spoluobčanmi žiadaním financií – situácia riešená MsP v Senici, zlepšila sa

 • Dať MsV č. 7 informáciu o tom, čo sa plánuje so zeleňou na ploche pred bytovkou SNP 754 cez cestu (sakury, trávnatá plocha) – plocha (sakury) sa budú priebežne orezávať, plány na využitie predmetnej plochy nie sú definitívne (pravdepodobne sa bude budovať parkovisko – časový plán neznámy)

 • Dať informáciu MsV č. 7 o stave ihrísk v ich obvode a najmä o plánoch s ihriskom pri „súkromnej škole“ vo vnútrobloku pri tejto škole – ihriská mesto Senica postupne revitalizuje, opravuje a dopĺňa, na predmetnom ihrisku sa budú odstraňovať staré časti, nevyhovujúce bezpečnostným štandardom, resp. nie sú certifikované a nemajú dopadové plochy

 • Dať informáciu MV č. 7 o ubytovávaní zahraničných pracovníkov v bývalej budove Všeobecnej zdravotnej poisťovne na ul. Hollého a akým spôsobom je v predmetnej budove zabezpečené udržiavanie poriadku a či je táto budova vôbec určená na predmetný účel ubytovne – predmetná budova je v rekonštrukcii, nie sú tam ubytovaní žiadni obyvatelia, bola schválená zmena užívania na ubytovňu, čo bude s budovou ďalej, nie úplne je známe

 

4. V tomto bode sa prediskutovalo použitie finančných prostriedkov, určených, podľa počtu obyvateľov, miestnemu obvodu č. 7 v objeme: 4150,- €. Členovia výboru sa dohodli, že finančné prostriedky budú použité nasledovne:

a/ 300,- € na zeleň pre revitalizáciu plôch pri bytovke č. 701 (zodpovedná PhDr. Pagerková)

b/ 3850,- € bude použité na revitalizáciu ihriska za bytovkou Štefánikova č.725 odstránenie betónových plôch a vysadenie trávnatých povrchov, prípadné doplnenie o hracie prvky (preliezačka, šmykľavka, pieskovisko a pod.) podľa finančných možností (nutná participácia mesta Senica)

 

5. V bode rôzne sa členovia vyjadrili k problémom, o ktorých sa hovorilo aj na predchádzajúcom stretnutí, najmä k možnosti prejazdu cyklistov v jednosmerkách, vývozu smetí na Čerešňovej aleji, ale najmä k problematike protipovodňových opatrení na Komenského ulici, a taktiež k problému nedostačujúcej kanalizácie v obvode č. 7. Na margo predmetných problémov bola vyjadrená požiadavka, smerom k stavebnému odboru mesta Senica, na prísne zváženie vydávaných povolení na výstavbu nových domov v súvislosti s kapacitou existujúcej kanalizácie, aby sa eliminovali problémy s predimenzovaním existujúcej kanalizácie. Taktiež Ing. Vyletelová upozornila na opakujúci sa výskyt veľkých kaluží pri križovatke J. Kráľa a Hollého (smerom k parkovisku za OD Cieľ na Hollého ulici).

 

6. Diskusia – v tomto bode boli opäť zhrnuté požiadavky do ďalších uznesení 2. zasadnutia MsV č. 7 a následne boli odsúhlasené.

 

Uznesenia:

 

 1. Žiadame, aby Technické služby mesta Senica zabezpečili pravidelný vývoz odpadkov na Čerešňovej aleji raz za dva týždne

 

 1. Žiadame o podanie informácie z odd. dopravy o možnosti vjazdu cyklistov do protismeru na jednosmerných cestách. Ak bude odpoveď záporná, žiadame odôvodnenie zápornej odpovede, nakoľko v mnohých mestách Slovenska takáto možnosť existuje (Mgr. Lackovičovi sme dali aj fotografiu s dopravným označení vjazdu cyklistov do protismeru v meste Trnava)

 

 1. Žiadame obnoviť rokovania mesta Senica s PD Senica o protipovodňových opatreniach nie len na Komenského ulici, ale aj na Čerešňovej aleji, nakoľko pri veľkých intenzívnych dažďoch sa tu hromadí množstvo vody (malá riečka) a PD Senica doteraz neurobilo väčšie opatrenia na elimináciu vzniknutého stavu.

 

 1. Žiadame stavebný odbor mesta Senica o zodpovedné vydávanie nových stavebných povolení v súlade s existujúcou kanalizáciou, najmä s kapacitnými možnosťami existujúcej kanalizácie, nakoľko v obvode č. 7 často dochádza k vyvieraniu vody práve z kanalizácie, najmä pri intenzívnych dažďoch. Ide o predimenzovanie existujúcej kanalizácie, alebo o jej znečistenie, či iný dôvod?

 

 1. Žiadame preveriť stav tvorenia sa veľkých kaluží (dôvod prečo sa tvoria) na ceste na Hollého ulici smerom k OD Cieľ. Po každom väčšom daždi sa tam tvoria obrovské kaluže a prechádzajúce autá ohrozujú striekajúcou vodou chodcov. Či sa jedná o nedostatočnú (resp. upchatú) kanalizáciu, alebo je tam iný problém.

 

Ku všetkým uvedeným uzneseniam požadujeme podať MsV-ru č. 7 informáciu.

 

        Hlasovanie prítomných členov o všetkých uvedených bodoch v zápisnici bolo jednomyseľné.

 

Zápisnicu vyhotovila Mgr. Marta Štítna...............................

 

V Senici, 9.5.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!