Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.02.2020 - 09:43  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 09:46  //  zobrazené: 1143

Zvieracie krematórium

predkladateľ: RNDr. Ľubica Krištofová

Interpelácia podaná na 8. zasadnutí MsZ 11. 02. 2020:

 

Interpelácia:

Z tlače i od obyvateľov som sa dozvedala, že v Senci má byť vybudované krematórium pre kone. Autorom projektu je spoločnosť ANUBIS zastúpená p. Šimonom Pajpachom a Romanom  Schatzom, miesto realizácie - kasárne v Senici.
"Spoločnosť Anubis prišla so zámerom otvoriť úplne nové krematórium, kde bude možné spopolniť aj kone. Autorom nápadu je Šimon Pajpach, ktorý plánuje otvoriť aj krematórium pre spoločenské zvieratá v Trnave. Na začiatku činnosti zariadenia predpokladá Pajpach kremáciu koňa najviac trikrát za mesiac, medzitým by mohla byť spaľovacia pec využívaná na kremáciu iných  spoločenských zvierat.
Keďže v okolí plánovaného krematória sú ďalšie podnikateľské prevádzky, navrhuje spaľovanie vykonávať až po bežnej pracovnej dobe, teda po 16:00. Spaľovanie jedného koňa v naftovej peci môže trvať od šesť do 12 hodín. Základom krematória má byť spaľovacia pec, mraziace zariadenie, ale aj priestory na dôstojnú poslednú rozlúčku so zvieraťom. Priebeh kremácie bude podľa zverejneného zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie."
K uvedenému textu treba podotknúť, že toto krematórium odmietlo už niekoľko obcí a v TRNAVE Radnica na svojej webovej stránke zverejnila informáciu o možnosti pripomienkovať úmysel spoločnosti Anubis prevádzkovať kremačnú pec v areáli bývalých Trnavských automobilových závodov .. Verejnosť sa môže oboznámiť so zámerom Zvieracie krematórium a vyjadriť sa k nemu.
Vybudovanie krematória pre kone v rámci bývalých kasární je veľmi diskutabilná, pretože sa tu vynára veľa otázok, pričom okrem samotného spaľovacieho procesu s produkciou emisií je tu i transport, uskladnenie uhynulých zvierat, hygiena, nebezpečenstvo šírenia nákaz a pod.
Žiadam týmto, aby mesto zverejnilo zámer firmy ANUBIS, aby sa s ním verejnosť mohla oboznámiť, prípadne konateľom položiť otázky.

 

 

Odpoveď:

Príslušným orgánom podľa zákona č. 24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na ŽP je okresný úrad. Ten podľa uvedeného zákona 4.12.2019  doručil Mestu Senica informáciu o zámere pre činnosť „Zvieracie krematórium TB – 1“, ktorej  navrhovateľom je firma Anubius s.r.o. Mesto Senica v súlade so zákonom o tomto zámere 6.12.2019  informovalo  verejnosť  prostredníctvom svojej úradnej tabule i  elektronickej úradnej tabule. V ňom uviedlo  internetovú adresu, kde sa verejnosť so zámerom môže oboznámiť, ako i  lehoty a miesto na podávanie pripomienok.   Na základe doručených stanovísk Okresný úrad Senica  vydal rozhodnutie o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a tým ukončil zisťovacie konanie.  Uvedený zákon stanovuje postup celého procesu  posudzovania, no v rámci zisťovacieho konania sa verejné prerokovanie navrhovaných činností nevyžadujú.

Vyjadrenie Mesta Senica:

Mesto Senica, ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva k zámeru „Zvieracie krematórium TB- 1“, navrhovateľom ktorého je spoločnosť ANUBIS spol. s.r.o., Trnavská 582/1, Špačince stanovisko:

            Zámerom navrhovateľa je prevádzkovanie zariadenia, kremačnej pece TB - 1, na spaľovanie tiel mŕtvych spoločenských zvierat, s maximálnou kapacitou 1200 kg/deň. Zariadenie bude zakategorizované medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, jeho vstupným ohrievacím médiom bude nafta. Rozptylové podmienky bude zabezpečovať komín vysoký 6 m. Súčasťou zariadenia bude i mraziaci box pre uskladnenie tiel uhynutých zvierat. Popol z tiel zvierat bude odovzdávaný majiteľom zvierat.

Zámerom je umiestniť navrhovanú činnosť v areáli bývalých kasární, parcela č. 1661/50 k. ú. Senica. Najmenšia vzdialenosť od obytnej zóny je 215 m.  Postupným rozvojom mesta sa mení charakter a využitie jednotlivých objektov. Tým sa vzdialenosti  objektov na bývanie a ubytovanie k danému pozemku zmenšujú. Preto z dlhodobého pohľadu na vývoj s umiestnením zvieracieho krematória v navrhovanej lokalite Mesto Senica nesúhlasí.

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!