Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.10.2018 - 12:07  //  aktualizácia: 29.10.2018 - 12:08  //  zobrazené: 1657

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica zo dňa 12.09.2017

číslo: 6/2018  |  dátum konania: 12.09.2018  |   zápisnica (pdf)


Zápisnica č. 6
zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica
zo dňa 12.09.2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
- privítanie
- Prerokovanie Plnenia príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení a MsKS za 1. Polrok 2018
- Informácia o zmene rozpočtu škôl
- rôzne

 

1. Otvorenie – prítomných členov komisie ako aj hostí MsKS Senica v zastúpení zástupkyne primátora mesta Ing. Eleny Valáškovej privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a oboznámil s programom zasadnutia komisie.

2. Na úvod zasadnutia komisie odovzdal predseda slovo Ing. Výletovej , ktorá informovala všetkých prítomných o predložených Správach plnenia príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica . Všetky školy a školské zariadenia sú samostatné rozpočtované organizácie zriadené obcou, ktoré poskytujú vzdelanie, zabezpečujú rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Pri školách pracuje rodičovská rada, v ktorej majú zastúpenie triedni dôverníci z každej triedy.
Samosprávnym orgánom je Rada školy, ktorá pozostáva z 2 pedagogických zástupcov, 1 nepedagogického, 4 zástupcovia rodičov a 4 delegáti samosprávy obce. Výraznú podporu škôl a jej žiakom poskytujú občianske združenia. Vyučovacím jazykom na všetkých školách je jazyk slovenský. Súčasťou škôl sú školské kluby detí, školské kuchyne s jedálňou.
Hospodárenie rozpočtových organizácií od 1.1.2018 upravuje § 22 Zákona č. 523/2004 Z.z.. Podstatná zmena nastala vo vykazovaní príjmov. Rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári vrátane príjmov a výdavkov uvedených v § 17 ods 4. Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu na príjmovom účte a realizuje všetky svoje výdavky z výdavkového účtu.
Podrobné Správy plnenia príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení budú predložené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici.
Súčasťou tohto bodu bolo aj prerokovanie Správy prehľadu plnenia nákladov a výnosov za 1. polrok 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku Senica . Transfer mesta Senica pre MsKS Senica bol schválený vo výške 395 000,- €. Kapitálový transfer pre MsKS bol schválený vo výške 250 000 € a tento je určený na rekonštrukciu strechy a opravu hlavného schodiska Domu kultúry v Senici. Bežný rozpočet MskS Senica bol schválený ako vyrovnaný a jeho čerpanie za 1. Polrok 2018 bolo nasledovné :
- Výdavky v objeme 47, 47 %
- Príjmy v objeme 48,30 %

3. Ďalším bodom zasadnutie bola informácia o zmene rozpočtu škôl a školských zariadení v roku 2018.
Predseda komisie na záver poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Príloha : prezenčná listina,

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!