Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 14.12.2018 - 08:31  //  aktualizácia: 14.12.2018 - 08:33  //  zobrazené: 13198

Etický kódex voleného predstaviteľa

Etický kódex voleného predstaviteľa

 

     My, volení predstavitelia mesta Senica, uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu dôveru verejnosti a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej transparentnosti a otvorenosti, sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim podpisom a čestne vyhlasujeme, že sa ním počas výkonu mandátu budeme riadiť.

 

Článok I.

Základné pojmy a základné ustanovenia

 

 1. Voleným predstaviteľom samosprávy mesta Senica (ďalej len „volený predstaviteľ“) pre účely tohto kódexu sa rozumie primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí vykonávajú svoj mandát v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Senica a vnútornými predpismi mesta Senica v prospech záujmov mesta a verejného blaha.

 

 1. Verejným záujmom pre účely tohto kódexu je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.

 

 1. Osobným záujmom pre účely tohto kódexu je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech volenému predstaviteľovi alebo jeho blízkym osobám.

 

 1. Konflikt záujmov je takou skutočnosťou, keď volený predstaviteľ pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.

 

 1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie volený predstaviteľ samosprávy mesta Senica.

 

 1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy (ďalej len "kódex") je zároveň vyjadrením potreby definovania žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov samosprávy mesta, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov s dôrazom na poslanie samosprávy ako služby občanom, neustále smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu týchto služieb.

 

 1. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré občania od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení ich povinností, a tiež informovať občanov o týchto štandardoch.

 

 

 

 

 

Článok II.

Prvenstvo práva a verejného záujmu

 

 1. Volený predstaviteľ vykonáva svoj mandát vždy v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

 

 1. Pri plnení svojich funkcií volený predstaviteľ koná vždy so zreteľom na záujmy občanov a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť jeho mandátu a samosprávy.

 

 1. Volený predstaviteľ si váži hodnotu služieb poskytovaných samosprávou a preto sa za každých okolností správa tak, aby vystupoval ako osoba, na ktorú sa obracia verejnosť s dôverou.

 

Článok III.

Etické princípy

 

Volený predstaviteľ samosprávy mesta Senica:

 

a) si plní svoje povinnosti a vykonáva svoje práva s rozvahou a pre verejné blaho. K rozhodovaniu pristupuje s náležitou starostlivosťou, nestranne, pričom zohľadňuje všetky dostupné informácie, týkajúce sa danej veci a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie.

 

b) nezneužíva svoju funkciu a privilégia mandátu priamo ani nepriamo na dosiahnutie svojich osobných záujmov. Zdrží sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, jeho príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov.

 

c) deklaruje pravdivo svoje majetkové pomery v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

d) priznáva akýkoľvek osobný (majetkový, rodinný, stranícky) záujem vo verejných záležitostiach a zrieka sa účasti v akýchkoľvek diskusiách, alebo vyjadreniach k stanoviskám vo veciach, v ktorých má osobný záujem.

 

e) pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa rozhoduje výlučne na základe objektívne zistených skutočností, v súlade zo zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov.

 

f) nevykonáva nič, čo by mohlo viesť k tomu, aby verejné finančné prostriedky alebo iné verejné aktíva boli použité na priame alebo nepriame osobné účely.

 

g) odmieta všetky osobné dary alebo výhody od osôb, ktorých cieľom by mohlo byť ovplyvnenie jeho rozhodovania v prospech darcu; poukazuje na negatívne javy a dáva podnety na ich ďalšie prešetrenie príslušnými orgánmi. Volení predstavitelia priznávajú všetky dary alebo výhody, získané ako predstavitelia orgánu samosprávy v zmysle článku VII.

 

h) je pripravený poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ho viedli k rozhodovaniu o veci, a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými pravidlami a zákonmi; ak existujú dôvody pre dôverný alebo utajený prístup, vysvetlí prečo.

 

i) rešpektuje nezávislosť, právomoci a výsady iných volených predstaviteľov a zamestnancov mesta Senice, nepožaduje od nich úkony, ktoré by mu prinášali priame alebo nepriame osobné zisky, alebo z ktorých skupiny ľudí odvodia priame či nepriame výhody, ani im nebude napomáhať pri výkone funkcie porušovať princípy, stanovené v tomto kódexe.

 

 j) otvorene odpovedá na otázky občanov alebo médií o výkone svojej funkcie, pričom ale zároveň nezverejňuje informácie, ktoré sú dôverné alebo sa týkajú súkromného života iných osôb.

 

k) pri hlasovaní sa riadi výlučne podľa toho, či je navrhované rozhodnutie objektívne, spravodlivé a pre mesto prospešné, nie podľa toho, kto rozhodnutie navrhol alebo komu prospeje.

 

l) v záujme kvalifikovaných rozhodnutí sa neustále vzdeláva, získava zdroje nových informácií, komunikuje s inými samosprávami za účelom výmeny skúseností.

 

m) na verejnosti vystupuje kultivovane, so znalosťou veci, dôveryhodne, tolerantne, objektívne a zásadovo.

 

n) vždy podporuje budovanie a posilňovanie transparentného samosprávneho systému.

 

Článok IV.

Konflikt záujmov

 

 1. Pri výkone svojej funkcie rozhoduje volený predstaviteľ vždy so zreteľom na verejný záujem. Získané informácie nevyužíva ako nástroj na získanie osobného prospechu pre seba a pre iných, ani ich nepoužíva na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb. Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre jeho rodinu, blízke osoby a fyzické a právnické osoby, s ktorými má obchodné alebo politické vzťahy.

 

 1. Ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem alebo zastupuje záujem podnikateľského subjektu vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oznámi túto skutočnosť MsZ, resp. relevantnému poradnému orgánu MsZ, zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať. Volený predstaviteľ samosprávy sa zaväzuje spraviť všetko pre elimináciu konfliktu záujmov, najmä pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami, pričom by sa nemal ako samostatne zárobkovo činná osoba ani ako majiteľ, konateľ, štatutár podnikateľského subjektu zapájať do verejných súťaží o získanie zákazky vyhlásenej mestom Senica.

 

 1. Volený predstaviteľ sa zdrží vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon jeho mandátu ako verejného funkcionára.

 

Článok V.

Deklarácia majetkových a finančných pomerov

 

Volený predstaviteľ každoročne deklaruje svoje majetkové a finančné pomery prostredníctvom písomného oznámenia majetkových pomerov, funkcií, zamestnaní a iných činností, ktoré vykonáva súbežne s výkonom funkcie. Písomné oznámenia sú registrované na Mestskom úrade a sú prístupné verejnosti, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Tento kódex zároveň nevylučuje, aby písomné oznámenia boli so súhlasom voleného predstaviteľa zverejňované.

 

Článok VI.

Vzťahy k médiám

 

 1. Volený predstaviteľ v záujme napĺňania ústavného práva občanov na informácie, uvedomujúc si, že média sú dôležitým prvkom vzťahov k verejnosti, otvorene komunikuje so všetkými dostupnými médiami, bez ohľadu na ich politické a názorové zameranie či na svoje osobné preferencie.

 

 1. Volený predstaviteľ za účelom obojstrannej komunikácie, ktorej cieľom je udržiavať dostatočnú úroveň informovanosti verejnosti, odpovedá otvorene a v plnom rozsahu na otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu jeho činnosti, činnosti mesta, ako aj činnosti organizácií zriadených a založených mestom Senica.

 

 1. Volený predstaviteľ poskytuje všetky požadované informácie, s výnimkou tých, ktoré sú zákonom definované ako utajované. Neposkytuje informácie zo súkromného života iného voleného predstaviteľa či zamestnanca mesta a nie je povinný ani poskytovať informácie zo svojho súkromného života.

 

 

Článok VII.

Dary a zákaz korupcie

 

 1. Pri výkone funkcie je volený predstaviteľ povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvie, oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom.

 

 1. Z titulu svojej funkcie volený predstaviteľ neprijíma ani nevyžaduje pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody s cieľom osobného obohatenia sa.

  

 1. Volený predstaviteľ sa zaväzuje všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojej funkcie, registrovať v osobitnom registri darov vedenom na Mestskom úrade a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely, s výnimkou drobných upomienkových predmetov a propagačných materiálov v celkovej hodnote do 50 euro.

 

Článok VIII.

Nezlučiteľnosť funkcií

 

Volený predstaviteľ dodržiava platné zákony, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty a funkcie.

 

Článok IX.

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

 

 1. Volený predstaviteľ rozhoduje o použití finančných prostriedkov a majetku mesta v súlade s platnými zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a v prospech verejného záujmu.

 

 1. Volený predstaviteľ sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu finančných prostriedkov alebo majetku mesta pre súkromné záujmy jeho, jeho príbuzných alebo iných jemu blízkych osôb.

 

 1. Pri výkone svojej funkcie nebude volený funkcionár prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ho zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote.

 

4. Volebný predstaviteľ nepoužije svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju  

    podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na komerčnú  

    reklamu a nebude používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný  

    prospech

 

Článok X.

Kontrola

 

 1. Volený predstaviteľ nebráni vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia, poskytuje orgánu externej alebo vnútornej kontroly všetky informácie, ktorými disponuje, alebo ktoré orgán požaduje alebo považuje za dôležité.

 

 1.  Volený predstaviteľ podporuje demokratickú kontrolu formou verejného prístupu k informáciám.

 

 

Článok XI.

Zverejnenie rozhodnutí a informácií

 

 1. Volený predstaviteľ je pripravený zodpovedať sa občanom, vysvetľovať a preukazovať opodstatnenosť a oprávnenosť svojich  verejných rozhodnutí. Nezatajuje žiadne informácie alebo úkony, pokiaľ mu to neukladá zákon.

 

 1. Volený predstaviteľ podporuje všetky opatrenia smerujúce k posilneniu princípu transparentnosti, pri poskytovaní verejných služieb občanom a pri fungovaní Mestského úradu.

 

Článok XII.

Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mesta Senica

 

 1. Personálne rozhodnutia voleného predstaviteľa, ktoré vyplývajú z jeho funkcie v  orgánoch mesta, sú založené na zásluhách a nie na konexiách či politickej príslušnosti.

 

 1. Volený predstaviteľ zabezpečuje, aby orgány mesta vyberali zamestnancov podľa jasne definovaných, transparentných postupov, navrhnutých tak, aby bol prijatý najlepší kandidát podľa špeciálnych potrieb príslušného útvaru, resp. oddelenia mestského úradu.

 

 1. Volený predstaviteľ dohliada na skutočnosti, aby akýkoľvek presun zamestnancov mesta bol v záujme dobrej funkcie samosprávy a že takéto presuny nemajú skrytú formu trestu. Zabraňuje tiež nezákonnému a neetickému konaniu zamestnancom mesta.

 

 1. Volený predstaviteľ pôsobí na orgány mesta, aby vylúčili zo svojho konania diskrimináciu, predovšetkým na základe veku, zdravotného postihnutia, sociálneho alebo národného pôvodu, či náboženského presvedčenia zamestnancov.

 

Článok XIII.

Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta Senica a organizácií, zriadených mestom Senica

 

 1. Pri výkone svojej funkcie volení predstavitelia rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov mesta Senica a organizácií, zriadených mestom Senica a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou v úrade.

 

 1. Volení predstavitelia samosprávy za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mesta Senica a organizácií, zriadených mestom Senica, aby zanedbávali alebo obchádzali platné zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 1. Volení predstavitelia podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov mesta Senica a organizácií, zriadených mestom Senica a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie; odmeňovanie je úmerné kompetenciám a vykonávaným povinnostiam.

 

 1. Volení predstavitelia dohliadajú na to, aby pracovné podmienky zamestnancov mesta Senica a organizácií, zriadených mestom Senica boli vhodné a zodpovedajúce ich potrebám. Zabezpečujú tiež ich kontinuálne vzdelávanie a potrebné odborné školenia.

 

Článok XIV.

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 

 1. Volený predstaviteľ nenúti žiadnym spôsobom občanov a zamestnancov mesta Senica hlasovať inak ako podľa vlastného vedomia a svedomia. Zároveň sa vyhýba získavaniu hlasov voličov ohováraním iných kandidátov, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnením pri výkone svojej budúcej funkcie.

 

 1. Volený predstaviteľ nepoužíva počas výkonu svojej funkcie verejné finančné prostriedky ani iný majetok mesta Senica v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta, s výnimkou prenajatia priestorov na propagáciu a stretnutia s voličmi za úhradu.

 

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Volení predstavitelia sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu a podporujú tieto princípy osobným príkladom.

 

 1. Volení predstavitelia sa angažujú za posilňovanie samosprávneho systému ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.
 2. Volení predstavitelia prijímajú opatrenia s cieľom oboznamovať verejnosť s ustanoveniami tohto kódexu, podporujú miestne médiá pri informovaní o témach spojených s verejnou etikou.
 3. Kódex bol schválený na zasadnutí MsZ v Senici, dňa 06.12.2018 uznesením č. UST/2018/7 a nadobúda účinnosť dňa 06.12.2018
 4. Tento kódex bude po podpise trvale zverejnený na internetovej stránke Mesta Senica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!