Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 21:06  //  aktualizácia: 08.03.2024 - 07:42  //  zobrazené: 27385

Zástupca primátora mesta

Mgr. Filip LACKOVIČ 

 

Kontakt:

e-mai: filip.lackovic@senica.sk

tel.: 034/ 651 2594

mobil: 0907 682 048

fax: 034/ 657 4058

 

 

 

 

 

Rozsah úloh zástupcu primátora v čase prítomnosti primátora:

 • koordinovať činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a mestským úradom
 • koordinovať činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom a jeho jednotlivými útvarmi
 • poskytovať informácie poslancom, členom komisií a mestských výborov pre plnenie ich úloh
 • kontrolovať prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách mestského zastupiteľstva
 • spracovávať podklady pre odmeňovanie členov mestskej rady, komisií MsZ a mestských  výborov
 • podieľať sa spolu s primátorom mesta a pracovníkmi mesta  na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta
 • koordinovanie  činnosti Mestských výborov v jednotlivých častiach mesta,  pravidelné zvolávanie spoločných zasadaní predsedov mestských výborov a riešenie požiadaviek z mestských výborov
 • plnenie úloh na základe písomného poverenia primátora mesta
 • riešenie mestských ihrísk, detských zariadení a oddychových a športových zón na území mesta v spolupráci s MPS spol. s r.o.
 • riešenie zachovania pamätihodností na území mesta a ich údržba
 • koncepčne sa podieľať na realizácii a aktualizácii PHSR mesta a spracovávať ďalšie návrhy a pripomienky k strategickým dokumentom mesta  ako sú Územný plán mesta, Komunitný plán mesta
 • koordinácia činností spojených s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa požiadaviek mesta
 • koordinácia, spracovania, predkladania a implementácie projektov podľa požiadaviek mesta, verejné obstarávanie
 • spolupráca so ZPOZ, sobášenie, ďalšie obrady

 

Rozsah úloh zástupcu primátora počas dlhodobej neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie primátora:

 • zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • vykonávať obecnú správu
 • zastupovať obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • schvaľovať výdavkové položky do  sumy po písomnej dohode s primátorom mesta
 • v majetkovoprávnych vzťahoch – vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, príp. zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. – avšak podpisovanie zmlúv a dohôd je vo výlučnej kompetencii primátora.

 

Zástupca  primátora nie je oprávnený zasahovať do postavenia štatutára v pracovno - právnych vzťahoch a do oprávnenia štatutára  predkladať návrhy na vedúcich útvarov mesta a zastúpenia v ďalších orgánoch a organizáciách  v prípadoch, kde to určuje  osobitný predpis prípadne stanovy.

V naliehavých prípadoch rieši zástupca primátora mesta personálne záležitosti dočasným poverením výkonu funkcie.

Zastupovanie starostu komplexne upravuje § 13b z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ak zanikne mandát  primátora pred uplynutím funkčného obdobia / § 13a ods. 1 písm. c/ až i/ / plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.  Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!