Skip Navigation or Skip to Content
Titulka  >  Spýtajte sa MSÚ

Spýtajte sa MSÚ

Pri akýchkoľvek problémoch s odosielaním žiadosti kontaktujte administrátora!

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Po vyplnení nasledovného formuláru kliknite na tlačítko "Odoslať", ktoré odošle vyplnený formulár priamo na mestský úrad. Následne bude pridelený zodpovednej osobe, ktorá Vás bude kontaktovať. Text môžete rozpísať podľa vašej vôle. Pred odoslaním si preverte správnosť vyplnenia políčok s kontaktnými údajmi. V prípade, že nebudú vyplnené správne, Vás nevieme kontaktovať a riešiť otázku, prosbu, informáciu či iné.

Najčastejšie kladené otázky tu >>

Získavanie informácií

Základné informácie mesto Senica poskytuje na internetovej stránke www.senica.sk, na úradných tabuliach mestského úradu. Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti sa môžu podať písomne, ústne, elektronickou poštou, prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta na adrese :
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica,
do podateľne mestského úradu ,
e-mail: podatelna@senica.sk
t. č. 034/6987610
https://senica.sk/spytajte-sa-msu

denne počas pracovnej doby mestského úradu
pondelok 07.30 - 11.00 12.00 - 15.30
utorok 07.30 - 11.00 12.00 - 15.30
streda 07.30- 11.00 12.00 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 07.30 - 11.00 12.00 - 14.30

Ústne podania sa vybavujú počas stránkových na jednotlivých oddeleniach a útvaroch MsÚ. Primátor mesta prijíma stránky počas doporučených úradných hodín podľa kalendára návštev, ktorý vedie sekretariát primátora.

Opravné prostriedky voči rozhodnutiam mesta

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu mesta Senica možno podať zásadne písomne v lehote určenej v poučení o odvolaní a to poštou alebo priamo do podateľne MsÚ. Lehota na podanie opravného prostriedku je 15 dní, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

Súdne preskúmavanie rozhodnutia mesta

Súdnemu preskúmavaniu podliehajú po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 177 a násl. z.č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové a formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

Postup mesta pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní:

Mesto Senica vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní hospodárnosti a primeranej rýchlosti. O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Ústne informácie, ktoré nevyžadujú vyhľadávanie ďalších podkladov a nevyžadujú správne konanie podľa zák. SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní alebo podľa osobitných predpisov a nevyžadujú písomné vybavenie žiadosti sa vybavujú ihneď na príslušnom oddelení alebo útvare MsÚ.

Žiadosti, ktorých vybavenie vyžaduje písomnú formu alebo rozhodnutie v správnom konaní alebo v konaní podľa osobitných predpisov, alebo prešetrenie nadväzujúcich súvislostí budú vybavené v lehote 30 dní. V prípadoch, kde o žiadosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo, sa tento termín predlžuje o termín konania mestského zastupiteľstva. V zložitých prípadoch budú žiadosti - vybavené do 60 dní, prípadne ak je to potrebné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností. Poverení zamestnanci mesta písomne o tejto skutočnosti oboznámia navrhovateľa, požiadajú ho o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec odložiť. O výsledku vybavenia mesto upovedomí navrhovateľa písomne. Anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!